Promotorzy

ZGODNIE Z REGULAMINEM SZKOŁY DOKTORSKIEJ:


 

§ 21

 1. Promotorem może być nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy spełniający warunki ustawowe, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, aktywny naukowo, posiadający aktualny dorobek naukowy w okresie ostatnich 5 lat, będący pracownikiem Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 2. Promotorem pomocniczym może być nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, aktywny naukowo, posiadający aktualny dorobek naukowy w okresie ostatnich 2 lat, będący pracownikiem Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

 

§ 22

 1. Promotor: 

 • konsultuje i uzgadnia z doktorantem opracowywany przez doktoranta indywidualny plan badawczy, nadzoruje jego wykonanie oraz dokonuje w nim zmian; 
 • udziela doktorantowi pomocy w pracy naukowej, zwłaszcza w doborze tematyki oraz opracowaniu indywidualnego planu badawczego i harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej; 
 • stale czuwa nad postępem prac doktoranta i dokonuje oceny postępów w pracy naukowej doktoranta poprzez analizę i ocenę realizacji indywidualnego planu badawczego oraz harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej; 
 • opiniuje podania doktoranta; 
 • opiniuje roczne sprawozdanie doktoranta składane kierownikowi Szkoły Doktorskiej. W przypadku braku pozytywnej opinii, promotor wnioskuje o skreślenie doktoranta z listy uczestników Szkoły Doktorskiej lub popiera jego wniosek o warunkowe zaliczenie roku. 
 1. Promotor pomocniczy: 
 • wspiera promotora w opiece merytorycznej nad doktorantem; 
 • udziela doktorantowi niezbędnej pomocy merytorycznej i metodycznej w pracy naukowej; 
 • opiniuje Indywidualny Plan Badawczy doktoranta. 

 

ZGODNIE Z ART. 190 UST. 6

USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE: 


 

Promotorem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat:
1) była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej, lub
2) sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji, o których mowa w art. 191 ust. 1.

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z: