Zakończenie kształcenia i złożenie rozprawy doktorskiej

ZAKOŃCZENIE KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ


 • Kształcenie doktoranta w Szkole Doktorskiej kończy się złożeniem rozprawy
  doktorskiej. Złożenie rozprawy doktorskiej powinno nastąpić po zrealizowaniu
  wszystkich obowiązków wynikających z programu kształcenia i indywidualnego
  planu badawczego.

 

ROZPRAWA DOKTORSKA


 • Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.
 • Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze społecznej.
 • Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, wdrożeniowa, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej. Rozprawa doktorska może zostać przygotowana w języku polskim lub języku angielskim.

 

TRYB ZŁOŻENIA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ


 • Doktorant/doktorantka składa rozprawę doktorską w jednym egzemplarzu do Kierownika Szkoły Doktorskiej za pośrednictwem Biura Szkoły Doktorskiej, w terminie określonym w Indywidualnym Planie Badawczym.
 • Do rozprawy doktorskiej doktorant/ka załącza:

- formularz złożenia rozprawy doktorskiej - plik do pobrania.

- streszczenie w języku angielskim, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również
streszczenie w języku polskim. W przypadku gdy rozprawa doktorska nie jest
pracą pisemną, dołącza się opis w językach polskim i angielskim.

- pozytywną opinię promotora lub promotorów. Wskazówki dla promotora/promotorki przygotowującego/przygotowującej opinię o rozprawie doktorskiej składanej w celu zakończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej stanowi załącznik 2 do zarządzenia Kierownika Szkoły Doktorskiej 8/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. - plik do pobrania

 

DOKTORANT SKŁADA ZATEM ROZPRAWĘ ŁĄCZNIE 2 RAZY: 


 • pierwszy raz: na zakończenie kształcenia w szkole doktorskiej na zasadach określonych przez szkołę, uzyskując w ten sposób potwierdzenie uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK. Rozprawa ta pozostaje w aktach osobowych doktoranta;
 • drugi raz: przy uruchomieniu postępowania o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych przez Senat APS.

 

URUCHOMIENIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA


Uruchomienie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora odbywa się na wniosek Doktoranta, w trybie i na zasadach określonych przez Senat Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Szczegółowe informacje o sposobie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora są dostępne tutaj: Kliknij, aby sprawdzić szczegóły.

 

ZARZĄDZENIA


 • Zarządzenie Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Nr 2/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Kierownika Szkoły Doktorskiej nr 8/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie trybu złożenia rozprawy doktorskiej w szkole doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - plik do pobrania
 • Zarządzenie Kierownika Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Nr 8/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie trybu złożenia rozprawy doktorskiej w szkole doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - plik do pobrania
 • Zarządzenie Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Nr 8/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia instrukcji technicznej do złożenia Indywidualnego Planu Badawczego (IPB) oraz wzoru opinii dotyczącej projektu Indywidualnego Planu Badawczego (IPB) - plik do pobrania Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

 

 

Kontakt