Staże naukowe

STAŻE NAUKOWE:


  • Zarządzenie Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Nr 1/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia zasad odbywania staży naukowych przez doktorantki/doktorantów Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, przyjęcia wzoru wniosku o zgodę na staż, przyjęcia wzoru formularza informacji doktoranta/doktorantki o źródłach finansowania stażu naukowego, przyjęcia wzoru wniosku o dofinansowanie stażu, przyjęcia wzoru formularza planowanego przebiegu stażu w języku polskim i angielskim, przyjęcia wzoru sprawozdania ze stażu plik do pobrania

 

PRZED WYJAZDEM NA STAŻ:


  • Doktorant/ka ubiegający/ubiegająca się o odbycie stażu naukowego przedkłada kierownikowi Szkoły Doktorskiej:

- wniosek o odbycie stażu naukowego wraz ze zgodą promotora, według wzoru określonego w Załączniku nr 2 - plik do pobrania

- planowany przebieg stażu naukowego doktoranta/doktorantki zaakceptowany przez
promotora i opiekuna stażu ze strony instytucji przyjmującej, według wzoru określonego w
Załączniku nr 5 - plik do pobrania

- otwierdzenie przyjęcia na staż naukowy od jednostki naukowej/opiekuna naukowego lub
kopię korespondencji z ośrodkiem, do którego doktorant/ka udaje się na staż

- informację o źródłach finansowania stażu naukowego, według wzoru określonego w
Załączniku nr 3 - plik do pobrania

- inne dokumenty, jeśli potrzeba

- dokumenty, o których mowa powyżej, doktorant/doktorantka składa do Biura Szkoły
Doktorskiej

- w przypadku wyjazdu na staż zagraniczny stosuje się dodatkowo zasady wskazane w aktach prawnych obowiązujących w APS w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników naukowych - kliknij i sprawdź

- w przypadku ubiegania się o staż naukowy zagraniczny planowany przebieg stażu naukowego doktoranta/doktorantki zaakceptowany przez promotora i opiekuna stażu ze strony instytucji przyjmującej przedkłada się w języku angielskim według wzoru określonego w Załączniku nr 5 do niniejszego Zarządzenia - plik do pobrania

  • Finansowanie stażu naukowego

- doktorant/ka, w porozumieniu z promotorem, określa przybliżony koszt stażu naukowego oraz wskazuje źródła jego finansowania;

- koszty stażu - podróży, diet, zakwaterowania, mogą być pokryte w szczególności ze środków pochodzących z:

a) projektów naukowych finansowanych przez instytucje zewnętrzne, np. przez NCN, NCBiR,
b) programów wymiany akademickiej,
c) projektów naukowych uczelnianych,
d) budżetu Szkoły Doktorskiej, w przypadku, gdy doktorant/ka lub jego/jej promotor ubiegał się, a nie uzyskał środków w ramach źródeł wymienionych w pkt. a-c.

- w przypadku wskazanym w pkt. d doktorant/ka może uzyskać dofinansowanie na pokrycie kosztów stażu w części lub w całości;

- dofinansowanie, o którym mowa powyżej doktorant/ka można otrzymać tylko raz w toku kształcenia w Szkole Doktorskiej APS;

- doktorant ubiegający się o sfinansowanie/dofinansowanie stażu naukowego ze środków Szkoły Doktorskiej, do wniosku, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 plik do pobrania, dołącza:

a) przybliżoną kalkulację kosztów,

b) uzasadnienie wniosku o sfinansowanie/dofinansowanie stażu z dokumentacją
zaświadczającą poszukiwanie innych źródeł finansowania.

- finansowanie stażu naukowego odbywa się na podstawie delegacji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

 

PO ZAKOŃCZENIU STAŻU:


  • Sprawozdanie z realizacji stażu naukowego

- doktorant/ka składa kierownikowi Szkoły Doktorskiej sprawozdanie z realizacji stażu
naukowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 plik do pobrania, nie później niż 3 miesiące od zakończenia
stażu;

- w sprawozdaniu należy odnieść się do założonych celów przedstawionych w programie stażu oraz wymienić i udokumentować efekty stażu np. publikacje, wystąpienia na seminariach, konferencjach, konsultacje naukowe lub/i zrealizowane etapy realizacji rozprawy doktorskiej;

- do sprawozdania należy dołączyć:

a) zaświadczenie z jednostki naukowej przyjmującej na staż naukowy/opiekuna naukowego,
poświadczające realizację i zakończenie stażu (wskazanie dat i miejsca pobytu),
b) opinię opiekuna naukowego stażu dotyczącą realizacji stażu przez doktoranta (odnoszącą
się do efektów zaplanowanych do realizacji w planowanym przebiegu stażu).

- na podstawie złożonego sprawozdania kierownik Szkoły Doktorskiej ocenia stopień
zrealizowania zakładanych celów stażu naukowego i podejmuje decyzję w przedmiocie uznania stażu naukowego;

- doktorant/ka Szkoły Doktorskiej, odbywający staż naukowy, zobowiązany jest afiliować do APS efekty pracy naukowej powstałe w wyniku realizacji stażu.

  • Rozliczenie finansowe stażu

- doktorant/ka składa rozliczenie finansowe wraz z dokumentami potwierdzającymi
wydatkowanie środków oraz dokumenty wskazane w aktach prawnych obowiązujących w APS w sprawie wyjazdów krajowych i zagranicznych pracowników i doktorantów (delegacja) w Biurze Obsługi Badań za pośrednictwem Biura Szkoły Doktorskiej w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu naukowego;

- brak rozliczenia stażu może być uznany za naruszenie obowiązków doktoranta, z
konsekwencjami wynikającymi z Regulaminu Szkoły Doktorskiej.

 

POLECANE STRONY


 

kontakt