Ubezpieczenie

Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne doktorantów

 

Ubezpieczenia społeczne
Doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenie w szkołach doktorskich najwcześniej w roku
akademickim 2019/2020 i pobierają stypendium doktoranckie, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu.

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i objęcie nim następuje na wniosek doktoranta.

Okres ubezpieczeń społecznych
Doktoranci podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu w okresie otrzymywania stypendium doktoranckiego3. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne doktorantów stanowi kwota otrzymywanego stypendium doktoranckiego.

Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne są współfinansowane przez doktoranta (ubezpieczony) i podmiot prowadzący szkołę doktorską, np. Uczelnię (płatnik). Składkę na ubezpieczenie emerytalne finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczony i płatnik5. Składkę na ubezpieczenia rentowe finansują z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczony i w wysokości 6,5% podstawy wymiaru płatnik. Składkę na ubezpieczenie chorobowe finansuje w całości, z własnych środków, sam ubezpieczony – doktorant. Składkę na ubezpieczenie wypadkowe doktorantów finansuje w całości, z własnych środków, płatnik (podmiot prowadzący szkołę doktorską, np. Uczelnia).

Ubezpieczenie zdrowotne
Doktoranci, także ci, którzy nie pobierają stypendium doktoranckiego i którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wyjątkiem są doktoranci, którzy mają inny tytuł do tego ubezpieczenia albo są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny.

Okres ubezpieczenia zdrowotnego
Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, nie wcześniej jednak niż z dniem rozpoczęcia pierwszego semestru kształcenia, a wygasa z dniem ukończenia kształcenia w szkole doktorskiej albo skreślenia z listy doktorantów. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne doktorantów stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych (w 2019 r. 620 zł).

Finansowanie składki zdrowotnej
Składkę na to ubezpieczenie opłaca płatnik – podmiot prowadzący szkołę doktorską, np. Uczelnia, a finansuje budżet państwa

Zbiegi tytułów
Doktorant, który jest dodatkowo:
- pracownikiem,
- członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
- członkiem rady nadzorczej pobierającym wynagrodzenie z tego tytułu,                                                    - pobiera świadczenie szkoleniowe, świadczenie socjalne, zasiłek socjalny albo wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym ze wszystkich tych tytułów, bez
względu na wysokość stypendium.

Jeśli doktorant otrzymywałby stypendium w wysokości niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia to w przypadku posiadania jednocześnie innego niż powyższe tytułu do ubezpieczeń społecznych, byłby objęty również z tego drugiego tytułu obowiązkiem ubezpieczeń społecznych.

W przypadku gdy doktorant, który otrzymuje stypendium doktoranckie jest jednocześnie rencistą podlega ubezpieczeniom społecznym dobrowolnie.

Doktorant, który wykonuje jednocześnie umowę o pracę, jest zleceniobiorcą czy prowadzi pozarolniczą działalność, nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu bycia doktorantem.

Szczegółowy opis Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: plik do pobrania

O wszelkich zmianach dotyczących podanych informacji zobowiązuję się powiadomić
płatnika (APS) o tym fakcie na piśmie w terminie 7 dni od wystąpienia tych zmian.
Wszelkie szkody i koszty wynikające ze zmiany treści oświadczenia(w przypadku ich nie
zgłoszenia) zobowiązuję się pokryć z własnych środków.

----------------------------------------------------------------------

 

OŚWIADCZENIE DOKTORANTA w celu ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu otrzymywania stypendium doktoranckiego - plik do pobrania

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczanym terminie do 7 października.

Prosimy składać dokumenty w Biurze Procedur Awansowych, p. 1114 (budynek A, I piętro). 

 

WNIOSKI do ubezpieczenia zdrowotnego (Doktoranci, także ci, którzy nie pobierają stypendium doktoranckiego i którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wyjątkiem są doktoranci, którzy mają inny tytuł do tego ubezpieczenia albo są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny).

  • Ubezpieczenie zdrowotne doktorantów (opis) - do pobrania
  • Ubezpieczenie doktorantów cudzoziemców (opis) - do pobrania
  • Często zadawane pytania (FAQ) - do pobrania
  • Wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego – do pobrania
  • Wniosek do wyrejestrowania - do pobrania

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczanym terminie do 7 października.

Prosimy składać dokumenty w Biurze Procedur Awansowych, p. 1114 (budynek A, I piętro). 

Kontakt w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego:

Kwestura, Dział Płac; Budynek B, pokój 2069 lub 2065

Małgorzata Narojczyk
Tel. 22-589 36 00 wew. 2074 lub 2069; e-mail: mnarojczyk@aps.edu.pl