Ubezpieczenie

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE DOKTORANTÓW


 • Ubezpieczenia społeczne

Doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenie w szkołach doktorskich najwcześniej w roku akademickim 2019/2020 i pobierają stypendium doktoranckie, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu.

 • Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i objęcie nim następuje na wniosek doktoranta.
 • Okres ubezpieczeń społecznych

Doktoranci podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu w okresie otrzymywania stypendium doktoranckiego. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne doktorantów stanowi kwota otrzymywanego stypendium doktoranckiego.

 • Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne są współfinansowane przez doktoranta (ubezpieczony) i podmiot prowadzący szkołę doktorską, np. Uczelnię (płatnik). Składkę na ubezpieczenie emerytalne finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczony i płatnik5. Składkę na ubezpieczenia rentowe finansują z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczony i w wysokości 6,5% podstawy wymiaru płatnik. Składkę na ubezpieczenie chorobowe finansuje w całości, z własnych środków, sam ubezpieczony – doktorant. Składkę na ubezpieczenie wypadkowe doktorantów finansuje w całości, z własnych środków, płatnik (podmiot prowadzący szkołę doktorską, np. Uczelnia).

 • Ubezpieczenie zdrowotne

Doktoranci, także ci, którzy nie pobierają stypendium doktoranckiego i którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wyjątkiem są doktoranci, którzy mają inny tytuł do tego ubezpieczenia albo są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny.

 • Okres ubezpieczenia zdrowotnego

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, nie wcześniej jednak niż z dniem rozpoczęcia pierwszego semestru kształcenia, a wygasa z dniem ukończenia kształcenia w szkole doktorskiej albo skreślenia z listy doktorantów. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne doktorantów stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych (w 2019 r. 620 zł).

 • Finansowanie składki zdrowotnej

Składkę na to ubezpieczenie opłaca płatnik – podmiot prowadzący szkołę doktorską, np. Uczelnia, a finansuje budżet państwa

 • Zbiegi tytułów

Doktorant, który jest dodatkowo:
- pracownikiem,
- członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
- członkiem rady nadzorczej pobierającym wynagrodzenie z tego tytułu,                                            - pobiera świadczenie szkoleniowe, świadczenie socjalne, zasiłek socjalny albo wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym ze wszystkich tych tytułów, bez względu na wysokość stypendium.

Jeśli doktorant otrzymywałby stypendium w wysokości niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia to w przypadku posiadania jednocześnie innego niż powyższe tytułu do ubezpieczeń społecznych, byłby objęty również z tego drugiego tytułu obowiązkiem ubezpieczeń społecznych.

W przypadku gdy doktorant, który otrzymuje stypendium doktoranckie jest jednocześnie rencistą podlega ubezpieczeniom społecznym dobrowolnie.

Doktorant, który wykonuje jednocześnie umowę o pracę, jest zleceniobiorcą czy prowadzi pozarolniczą działalność, nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu bycia doktorantem.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


O wszelkich zmianach dotyczących podanych informacji zobowiązuję się powiadomić płatnika (APS) o tym fakcie na piśmie w terminie 7 dni od wystąpienia tych zmian. Wszelkie szkody i koszty wynikające ze zmiany treści oświadczenia(w przypadku ich nie zgłoszenia) zobowiązuję się pokryć z własnych środków.

 

OŚWIADCZENIE DOKTORANTA


Oświadczenie składa się w celu ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu otrzymywania stypendium doktoranckiego.

OŚWIADCZENIE należy złożyć w nieprzekraczanym terminie do 7 października.

Prosimy składać dokumenty w Biurze Procedur Awansowych

(p. 3211, budynek c, Ii piętro). 

 

WNIOSKI DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO


Doktoranci, także ci, którzy nie pobierają stypendium doktoranckiego i którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wyjątkiem są doktoranci, którzy mają inny tytuł do tego ubezpieczenia albo są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny.

 • Ubezpieczenie zdrowotne doktorantów (opis) - do pobrania
 • Ubezpieczenie doktorantów cudzoziemców (opis) - do pobrania
 • Często zadawane pytania (FAQ) - do pobrania
 • Wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego – do pobrania
 • Wniosek do wyrejestrowania - do pobrania

 

WNIOSKI należy złożyć w nieprzekraczanym terminie do 7 października.

Prosimy składać dokumenty w Biurze Procedur Awansowych

(p. 3211, budynek c, Ii piętro). 

 

KONTAKT W SPRAWIE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO


Kwestura/Dział Płac 

Małgorzata Narojczyk

Tel. 22-589 36 00 wew. 2074 lub 2069; 

e-mail: mnarojczyk@aps.edu.pl

Budynek B, pokój 2069