Program kształcenia

OPIS PROGRAMU KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ


 

Celem Szkoły Doktorskiej jest wspieranie rozwoju naukowego i osobistego doktorantów, w tym ich umiejętności i kompetencji ogólnych, a w rezultacie – uzyskanie przez nich samodzielności w prowadzeniu zaawansowanych badań naukowych. Bezpośrednim efektem kształcenia w Szkole Doktorskiej jest rozprawa doktorska prezentująca wyniki indywidualnej pracy badawczej, przebiegającej pod opieką promotora lub promotorów. Doktorant, oprócz rozwiązania określonego problemu badawczego z zakresu nauk społecznych, uczestniczy w procesie ukierunkowanym na wieloaspektowe poznanie i zrozumienie świata.

Program kształcenia Szkoły Doktorskiej APS ma charakter interdyscyplinarny – jego konstrukcja pozwala na równoległą eksplorację obszaru teorii i badań empirycznych z zakresu nauk społecznych.

Program obejmuje: wiedzę teoretyczną z obszaru nauk społecznych; wiedzę i umiejętności metodologiczne oraz akademickie; pracę nad powstaniem rozprawy doktorskiej, a także przygotowanie dydaktyczne do pracy nauczyciela akademickiego. Moduły realizowane są równolegle, tak aby pogłębianie wiedzy teoretycznej przyczyniało się do powstania wysokiej jakości projektu badawczego, możliwości jego realizacji w oparciu o granty badawcze i tworzenia na tej podstawie rozprawy doktorskiej, stanowiącej podstawę do uzyskania stopnia doktora. 


 

I rok 23/24 - obowiązujący program kształcenia - Uchwała nr 524/2023 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zasad tworzenia indywidualnego planu badawczego oraz Regulaminu praktyk zawodowych Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik nr 4

 

MODUŁ I. WSPÓŁCZESNE TRENDY W NAUKACH SPOŁECZNYCHModuł stwarza okazję do pogłębienia wiedzy w zakresie tematyki rozprawy doktorskiej oraz
obszarów pokrewnych. Ukazuje aktualnie podejmowane kierunki eksploracji naukowych i
toczące się na ich temat dyskusje. Przedstawia wiodące ośrodki naukowe i ich najnowsze
osiągnięcia badawcze oraz publikacyjne.

Zajęcia realizowane w ramach tego modułu:
• Współczesne trendy w naukach społecznych;
• Wykłady interaktywne z wybitnymi badaczami;
• Wykłady i konwersatoria profesorów wizytujących.


MODUŁ II. PRZYGOTOWANIE DO PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJModuł przygotowuje w sposób praktyczny do świadomego wyboru orientacji badawczej i
projektowania własnego warsztatu badawczego, z akcentem położonym na różnice
metodologiczne istniejące w obszarze nauk społecznych. Wprowadza w instytucjonalne reguły
prowadzenia badań, w tym reguły przygotowywania wniosków o granty badawcze. Wyposaża
w umiejętności niezbędne do planowania samodzielnych i zespołowych działań badawczych.
Przygotowuje do analizy materiału badawczego (jakościowej oraz ilościowej), do
upowszechniania wyników badań, w tym do tworzenia wysokiej jakości publikacji naukowych.

Zajęcia realizowane w ramach tego modułu:
• Pisarstwo naukowe (zajęcia prowadzone w j. angielskim);
• Metodologia badań i podstawy analiz danych w naukach społecznych;
• Tworzenie narzędzi badawczych;
• Technologie informatyczne w pracy badawczej;
• Badania naukowe w praktyce;
• Zarządzanie projektami;
• Przygotowanie aplikacji grantowych;
• Zaawansowana analiza danych ilościowych;
• Zaawansowana analiza danych jakościowych;
• Wizualizacja i interpretacja danych;
• Komunikowanie wyników badań;
• Techniki akademickiej wymiany myśli;
• Własność intelektualna i komercjalizacja wyników badań;
• Etyka badań naukowych;
• Recenzowanie prac naukowych.


MODUŁ III. PRACA NAD OSIĄGNIĘCIEM NAUKOWYMModuł ma na celu umożliwienie współpracy pomiędzy doktorantem a promotorem lub
promotorami oraz w gronie doktorantów, ukierunkowanej na powstanie rozprawy doktorskiej,
stanowiącej podstawę do uzyskania stopnia doktora.

Zajęcia realizowane w ramach tego modułu:
• Cykliczne spotkania z promotorem lub promotorami (tutoring);
• Seminarium doktoranckie w formie dyskusyjnych spotkań osadzonych w obszarze
tematycznym dyscyplin oraz w oparciu o prezentacje koncepcji rozprawy doktorskiej
(z udziałem promotorów; otwarte dla zainteresowanych).
• Mentoring ekspercki z wybranym nauczycielem akademickim.

MODUŁ IV. DYDAKTYKA AKADEMICKA


Moduł przygotowuje do roli nauczyciela akademickiego w nawiązaniu do idei uniwersytetu
Humboldtowskiego jako miejsca pozwalającego na urzeczywistnienie się jedności nauki i
nauczania, wspólnoty nauczających i uczących się.
Zajęcia realizowane w ramach tego modułu:
• Szkoła wyższa jako organizacja i instytucja edukacyjna;
• Dydaktyka szkoły wyższej;
• Praktyki zawodowe.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

II i II rok 23/24 - obowiązujący program kształcenia - Uchwała nr 524/2023 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zasad tworzenia indywidualnego planu badawczego oraz Regulaminu praktyk zawodowych Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik nr 1

MODUŁ I. WSPÓŁCZESNE TRENDY W NAUKACH SPOŁECZNYCH


Moduł stwarza okazję do pogłębienia wiedzy w zakresie tematyki rozprawy doktorskiej oraz obszarów pokrewnych. Ukazuje aktualnie podejmowane kierunki eksploracji naukowych i toczące się na ich temat dyskusje. Przedstawia wiodące ośrodki naukowe i ich najnowsze osiągnięcia badawcze oraz publikacyjne.

Zajęcia realizowane w ramach tego modułu:

 • Współczesne trendy w naukach społecznych;
 • Wykłady interaktywne z wybitnymi badaczami;
 • Wykłady i konwersatoria profesorów wizytujących.

 

MODUŁ II. PRZYGOTOWANIE DO PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ


Moduł przygotowuje w sposób praktyczny do świadomego wyboru orientacji badawczej i projektowania własnego warsztatu badawczego, z akcentem położonym na różnice metodologiczne istniejące w obszarze nauk społecznych. Wprowadza w instytucjonalne reguły prowadzenia badań, w tym reguły przygotowywania wniosków o granty badawcze. Wyposaża w umiejętności niezbędne do planowania samodzielnych i zespołowych działań badawczych. Przygotowuje do analizy materiału badawczego (jakościowej oraz ilościowej), do upowszechniania wyników badań, w tym do tworzenia wysokiej jakości publikacji naukowych.

Zajęcia realizowane w ramach tego modułu:

 • Pisarstwo naukowe (zajęcia prowadzone w j. angielskim);
 • Metodologia badań i podstawy analiz danych w naukach społecznych;
 • Tworzenie narzędzi badawczych;
 • Technologie informatyczne w pracy badawczej;
 • Badania naukowe w praktyce;
 • Zarządzanie projektami;
 • Przygotowanie aplikacji grantowych;
 • Zaawansowana analiza danych ilościowych;
 • Zaawansowana analiza danych jakościowych;
 • Wizualizacja i interpretacja danych;
 • Komunikowanie wyników badań;
 • Techniki akademickiej wymiany myśli;
 • Własność intelektualna i komercjalizacja wyników badań;
 • Etyka badań naukowych;
 • Recenzowanie prac naukowych.

 

MODUŁ III. PRACA NAD OSIĄGNIĘCIEM NAUKOWYM


Moduł ma na celu umożliwienie współpracy pomiędzy doktorantem a promotorem lub
promotorami oraz w gronie doktorantów, ukierunkowanej na powstanie rozprawy doktorskiej,
stanowiącej podstawę do uzyskania stopnia doktora.

Zajęcia realizowane w ramach tego modułu:

 • Cykliczne spotkania z promotorem lub promotorami (tutoring);
 • Seminarium doktoranckie w formie dyskusyjnych spotkań osadzonych w obszarze
  tematycznym dyscyplin oraz w oparciu o prezentacje koncepcji rozprawy doktorskiej
  (z udziałem promotorów; otwarte dla zainteresowanych).
 • Mentoring ekspercki z wybranym nauczycielem akademickim.