Stypendia i granty naukowe

STYPENDIUM DOKTORANCKIE ZGODNE Z USTAWĄ


Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 21 lutego 2024 r. (Dz. U. poz. 1838 oraz z 2023 r. poz. 16) wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora uczelni publicznej wynosi 9370,00 zł.

Aktualne stypendium dla doktorantów wynosi:

  • 37% wynagrodzenia profesora – 3466,90 zł brutto (przed oceną śródokresową)
  • 57% wynagrodzenia profesora – 5340,90 zł (po ocenie śródokresowej)
  • 30% kwoty 3466,90 zł brutto stanowi dodatek dla osób z niepełnosprawnościami wynosi: 1040,07 zł brutto

Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000235

 

STYPENDIUM NAUKOWE REKTORA ZA PUBLIKACJĘ WYSOKOPUNKTOWANĄ


  • Szczegółowe zasady przyznawania jednorazowego stypendium naukowego Rektora określa Zarządzenie Rektora nr 536/2023 Rektora z dnia 20 grudnia 2023 r. - plik do pobrania
  • Wniosku o przyznanie stypendium naukowego Rektora - plik do pobrania

 

PODSTAWA PRAWNA


  • Powyższe informacje znajdują miejsce w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), w szczególności w art. 209.

 

INFORMACJA O KONKURSACH STYPENDIALNYCH I GRANTOWYCH