egzaminy doktorskie

 Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora przed przyjęciem i dopuszczeniem do publicznej obrony rozprawy doktorskiej zobowiązana jest do zdania trzech egzaminów doktorskich.

  1. egzamin z dyscypliny dodatkowej
  2. egzamin z nowożytnego języka obcego (Jeżeli przewód doktorski wszczęty został według znowelizowanych przepisów, doktorant może być zwolniony z egzaminu z języka obcego pod warunkiem przedłożenia wymaganego certyfikatu, potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego. W Akademii są to przewody doktorskie wszczęte od 01 października 2013r.)
  3. egzamin z dyscypliny podstawowej, odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (Do tego egzaminu podchodzi się po uzyskaniu pozytywnych recenzji rozprawy doktorskiej)

Terminy egzaminów 1 i 2 komisja egzaminacyjna ustala z chwilą zgłoszenia przez kandydata gotowości przystąpienia do egzaminów (o czym kandydat informuje Biuro ds. Obsługi Procedur Awansowych).

Termin egzaminu 3 oraz skład komisji egzaminacyjnej - wyznacza Stała Komisja Senatu ds. nadania stopnia doktora, po zgłoszeniu przez kandydata gotowości przystąpienia do egzaminu. Zgłoszenia do Biuro ds. obsługi Procedur Awansowych dokonać można drogą e-mail. Komisja zawiadamia w formie pisemnej osobę przystępującą do egzaminu i promotora rozprawy o wyznaczonym terminie egzaminu.

W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów, Komisja - na wniosek kandydata do stopnia doktora - może wyrazić zgodę na powtórne zdawanie egzaminu, jednak nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy i nie więcej niż raz.

Jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie nie przystąpi do egzaminów doktorskich Senat APS może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego.