Nowy tryb - postępowania ws. nadania stopnia doktora

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym lub w trybie uczestnika Szkoły Doktorskiej (aktualne od 01.10.2019)

 

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce link do strony

 • Zasady przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej link do strony

 

Wymagane dokumenty w trybie eksternistycznym

 

1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym przedkłada:

 • wniosek o wyznaczenie promotora, promotorów lub promotora pomocniczego link do pliku
 • wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora link do pliku
 • rozprawa doktorska w sześciu egzemplarzach
 • oświadczenie autora rozprawy doktorskiej o jej oryginalności, samodzielności jej
  przygotowania i o nienaruszeniu praw autorskich oraz oświadczenie promotora, że rozprawa jest gotowa do oceny przez recenzentów plik do pobrania
 • pisemna opinia promotora lub promotorów o rozprawie doktorskiej
 • certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie co najmniej B2 (jeśli kandydat taki posiada) link do pliku
 • kwestionariusz osobowy link do pliku
 • życiorys naukowo-zawodowy link do pliku
 • co najmniej jedna publikacja spełniająca wymagania ustawowe
 • informacja o wszczęciu i przebiegu postępowania o nadanie stopnia doktora (jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora) link do pliku
 • oświadczenie o miejscu aktualnego zatrudnienia
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie postępowania na konto Akademii

2. Opiekun naukowy występujący w roli promotora lub promotora pomocniczego dołącza informację o nabytych uprawnieniach naukowych oraz informację o aktualnym dorobku naukowym.

3. Promotor dołącza oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art.190 ust.6 ustawy, w ramach których nie zachodzą przesłanki zakazu pełnienia roli promotora link do pliku

4. Promotor dołącza podpisany wydruk raportu antyplagiatowego. 

 

Weryfikacja antyplagiatowa

 

 • Jeżeli rozprawa doktorska jest pracą pisemną, podmiot doktoryzujący sprawdza ją przed
  obroną z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, o którym mowa w art.
  351 ust. 1. ustawy
 • Procedura sprawdzenia oryginalności tekstu z wykorzystaniem JSA plik do pobrania
 • Rozprawa jest wprowadzana przez doktorantka do systemu zgodnie z wytycznymi w procedurze sprawdzenia oryginalności tekstu APD
 • Promotor sprawdza poprawności wprowadzenia przez doktoranta rozprawy doktorskiej, przesyła plik do sprawdzenia w systemie antyplagiatowym (poprzez system APD), zgodnie z wytycznymi w procedurze sprawdzenia oryginalności tekstu
 • Wynik raportu jest sprawdzany i analizowany przez promotora
 • Promotor przekazuje do biura BOPA podpisany raport

 

Wymagane dokumenty w trybie uczestnika Szkoły Doktorskiej

 

1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w trybie uczestnika Szkoły Doktorskiej przedkłada:

 • wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora link do pliku
 • rozprawa doktorska w sześciu egzemplarzach
 • oświadczenie autora rozprawy doktorskiej o jej oryginalności, samodzielności jej
  przygotowania i o nienaruszeniu praw autorskich oraz oświadczenie promotora, że rozprawa jest gotowa do oceny przez recenzentów plik do pobrania
 • pisemna opinia promotora lub promotorów o rozprawie doktorskiej
 • kwestionariusz osobowy link do pliku
 • życiorys naukowo-zawodowy link do pliku
 • co najmniej jedna publikacja spełniająca wymagania ustawowe
 • informacja o wszczęciu i przebiegu postępowania o nadanie stopnia doktora (jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora) link do pliku
 • oświadczenie o miejscu aktualnego zatrudnienia

2. Opiekun naukowy występujący w roli promotora lub promotora pomocniczego dołącza informację o nabytych uprawnieniach naukowych oraz informację o aktualnym dorobku naukowym.

3. Promotor dołącza oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art.190 ust.6 ustawy, w ramach których nie zachodzą przesłanki zakazu pełnienia roli promotora link do pliku

4. Promotor dołącza podpisany wydruk raportu antyplagiatowego. 

 

Weryfikacja antyplagiatowa

 

 • Jeżeli rozprawa doktorska jest pracą pisemną, podmiot doktoryzujący sprawdza ją przed
  obroną z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, o którym mowa w art.
  351 ust. 1. ustawy
 • Procedura sprawdzenia oryginalności tekstu z wykorzystaniem JSA plik do pobrania
 • Rozprawa jest wprowadzana przez doktorantka do systemu zgodnie z wytycznymi w procedurze sprawdzenia oryginalności tekstu APD
 • Promotor sprawdza poprawności wprowadzenia przez doktoranta rozprawy doktorskiej, przesyła plik do sprawdzenia w systemie antyplagiatowym (poprzez system APD), zgodnie z wytycznymi w procedurze sprawdzenia oryginalności tekstu
 • Wynik raportu jest sprawdzany i analizowany przez promotora
 • Promotor przekazuje do biura BOPA podpisany raport

 

Kontakt