dr Dorota Małgorzata Jankowska

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Kulturowych Podstaw Pedagogiki i Pedagogiki Ogólnej


Kontakt

E-mail: djankowska[at]aps.edu.pl


Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa

  • doktor nauk humanistycznych: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej (1994),
  • magister pedagogiki: Uniwersytet Warszawski (1988), Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej (1987).

  Zainteresowania naukowe

  • w obszarze pedagogiki ogólnej i teorii wychowania - problematyka koncepcji pedagogiki dialogu i hermeneutyki pedagogicznej, rozpatrywana w kontekście odkrywania ich aktualności i przydatności dla rozwiązywania współczesnych problemów edukacji
  • w obszarze pedagogiki szkoły wyższej - modele i koncepcje kształcenia pedagogicznego na poziomie wyższym w aspekcie założeniowym i realizowanym.

  Najważniejsze publikacje

  Autorka ponad 90 prac naukowych z zakresu, w tym:

  Prace zwarte:

  • Koncepcja wychowania Floriana Znanieckiego. Wydawnictwo WSPS, Warszawa 1996, ss.191

  Redakcja naukowa książek:

  • W akademickiej przestrzeni dialogu. Głos studentów. Warszawa 2003;
  • W akademickiej przestrzeni dialogu. Głos nauczycieli akademickich. Radom 2007,
  • Redakcja i współredakcja naukowa serii VI tomów Pedagogiki dialogu:
   • Dialog jako droga rozumienia i samorozumienia (Warszawa 2016),
   • Wokół pedagogii Janusza Korczaka (Warszawa 2014),
   • Nauczyciele dialogu (Warszawa 2011),
   • Doświadczenie dialogu w rzeczywistości XXI wieku (Warszawa 2010),
   • Dialog w teorii i praktyce edukacyjnej, (Warszawa 2009),
   • Dialog warunkiem rozwoju osobowego i społecznego (Radom-Warszawa 2008).

  Ważniejsze artykuły i rozprawy naukowe (wydane po 2010 roku):

  • Badacz rzeczywistości społecznej – obserwator czy uczestnik w kontekście namysłu nad racjonalnością współczesnych paradygmatów (2016). W: red. F. Szlosek, Badanie – dojrzewanie – rozwój. Metodologia nauk społecznych a metodologia badań pedagogicznych. Warszawa-Radom: Wydawnictwo naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, ss. 96-107.
  • Kształcenie postaw krytycznych nauczycieli-wychowawców zadaniem edukacji akademickiej w czasach kultury neoliberalnej. (2015).  W: Освіта для сyчаcноcті, T. 1 . (2015). Kijów: Wydawnictwo Narodowego Uniwersytetu im. Dragomanowa.  ss. 508-518.
  • Pedagogiczna interpretacja dialogu (2015). Meritum 2 (370), ss. 2 – 10.
  • Edukacja akademicka na progu XXI wieku – czym jest i kto ponosi odpowiedzialność za jej jakość. (2015) W; red. E. Sałata, M. Mazur, J. Bojanowicz, Edukacja wczoraj-dziś-jutro. Edukacja w dialogu i budowaniu lepszej przyszłości. Radom: Wyd. Radomskie Towarzystwo Naukowe, ss.  240 – 253.
  • Efektywność/efektowność edukacji akademickiej – pomiędzy pragmatycznością a upozorowaniem, (2014). w: red. A. Karpińska, W. Wróblewska, Dydaktyka akademicka – wybrane obszary badawcze, Warszawa: Wyd. Akademickie Żak.
  • Relacje interpersonalne w procesie kształcenia akademickiego – pomiędzy nauczycielem akademickim a studentem, (2014). ww: Problems of modern psychology, Issue 23, AKSIOMA Publishing House, Kamianets Podilskyi , ss. 731- 745.
  • Empatia w relacjach nauczyciel-uczeń w sytuacjach edukacyjnych (2014). W: red. D. Jankowska, Pedagogika dialogu. Wokół pedagogii Janusza Korczaka, Warszawa: Wydawnictwo APS.
  • Kierowanie w uczelni: przywództwo czy zarządzanie – w kontekście zmian kultury organizacyjnej uczelni w XXI wieku (2013). W: Innowacijnist u nauci i oswiti, Kijów, s. 385- 393
  • Rozumienie i interpretacja podstawowymi kategoriami w dyskursie metodologii jakościowej (2014). W: red. F. Szlosek, Badanie – dojrzewanie – rozwój. Tradycja i nowe rozumienie badań jakościowych, Warszawa-Radom: Wydawnictwo naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PBP, ss. 277 – 286.
  • O wewnętrznych systemach zapewniania jakości w uczelniach polskich w kontekście specyfiki ich genezy i wdrożeń (2013). „Pedagogika Szkoły Wyższej”, numer 1/2013, ss. 47 – 62 .
  • Społeczna rola profesora współczesnej uczelni- kontynuacja czy transformacja tradycji (2012). „Pedagogika Szkoły Wyższej” nr 1/2012, s. 81 – 100.
  • Dojrzałość osobowa badacza oraz jego dojrzałość i gotowość badawcza w warunkach współczesności (2012). W: F. Szlosek (red.) Badanie . Dojrzewanie. Rozwój. Tożsamość naukowa lub dojrzałość metodologiczna jako konieczne warunki dobrej koncepcji badań własnych. Warszawa – Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, s.69-77.
  • Kształcenie do rozumienia dziecka naczelnym zadaniem edukacji pedagogicznej (2012).W: J. Bałachowicz (red.) Dziecko w koncepcjach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej i Janusza Korczaka,  Warszawa: Wydawnictwo APS , s. 401 – 414.
  • Krystalizacja i zmiany modeli szkolnictwa wyższego w Europie – perspektywa porównawcza (2011). W: red. F. Szlosek, Badanie - Dojrzewanie  - Rozwój. Wybrane aspekty badań komparatystycznych: założenia metodologiczne i analizy porównawcze, Warszawa – Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, s. 80-89.
  • Pedagogika dialogu jako kierunek pedagogiki współczesnej, [w:] Rozwój nauk pedagogicznych w Ukrainie i Polsce na początku XXI wieku. Czerkasy-Kijów 2011,
  • Proces kształcenia pedagogicznego w rozumieniu studentów pedagogiki uczelni państwowych, „Kwartalnik Pedagogiczny”  2010, nr 3 (217)
  • Preschool education in Poland on the threshold of the 21 st century - in the context of programme reform implement, [w:] „Педaгoгiчнa ocвiтa: теoрiя i прaктикa”, Збiрник нaукових прaц, Випуск 6, Iнcтитут педaгoгiки НAПН Укрaiни, Uniwersytet w Kamieńcu Podolskim 2010
  • Wartość dialogu w perspektywie pedagogicznej, [w:] red. M. Nowicka-Kozioł, Wybrane aspekty współczesnej aksjologii pedagogicznej, Kraków 2009,
  • Dialog z kulturowo innym drogą do określania własnej tożsamości, [w:] Kształcenie ustawiczne do wielokulturowosci, Warszawa-Radom 2009
  • Gotowość do studiowania i dojrzałość akademicka młodzieży  jako problem współczesnej edukacji, [w:} red. A. Karpińska, W. Wróblewska,  Dylematy Dydaktyki Szkoły Wyższej Białystok 2008
  • Диалог в школе - идеи и реалия, Висник Одеського Национального Университету, Том 13, 2008. Диалог в образовании учителей - попытка реализации идеи, Висник Одеського Национального Университету, Том 13, 2008 (cykl)
  • Poczucie godności zawodowej współczesnych nauczycieli „Pedagogika Pracy” 2007
  • Studenci pedagogiki jako uczestnicy dialogu – warunku rozumienia, W: Przetrwanie i rozwój jako niezbywalne powinności wychowania Księga Pamiątkowa V Ogólnopolskiego Zjazdu  Pedagogicznego. Red. M. Dziemanowicz, D. Gołębniak, R. Kwaśnica,  Wrocław 2005
  • Współczesna rzeczywistość społeczna w percepcji młodzieży studiującej. W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania. Red. nauk. T. Sołtysiak, Bydgoszcz 2005

  Projekty badawcze

  • Projekty teoretyczne:  Znaczenie dorobku Floriana Znanieckiego dla współczesnej teorii i aksjologii wychowania oraz dyskursu metodologicznego; Kategoria podmiotowości ludzkiej  w ujęciu klasyków socjologizmu pedagogicznego, pedagogiki kultury i w koncepcjach pedagogiki dialogu; Humanistyczna kategoria rozumieniaw dialogu
  • Projekty empiryczne: Intelektualna aktywność studentów w toku studiów; Wpływ treści kształcenia ogólnopedagogicznego na świadomość pedagogiczną studentów; Wpływ „badań w działaniu” nauczycieli akademickich APS na rozumienie istoty procesu kształcenia pedagogicznego na poziomie wyższym i swojego w nim udziału; Gotowość studentów do uczestnictwa w akademickim dialogu.

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  • Teatr współczesny i sztuka performatywna
  • Turystyka rowerowa
fotografia osoby Dorota Małgorzata Jankowska