Promotor w szkole doktorskiej

Zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej APS:

 

§ 21

  1. Promotorem może być nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy spełniający warunki ustawowe, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, aktywny naukowo, posiadający aktualny dorobek naukowy w okresie ostatnich 5 lat, będący pracownikiem Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
  2. Promotorem pomocniczym może być nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, aktywny naukowo, posiadający aktualny dorobek naukowy w okresie ostatnich 2 lat, będący pracownikiem Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

 

 § 22

  1. Promotor:

1) w uzgodnieniu z doktorantem opracowuje indywidualny plan badawczy, nadzoruje jego wykonanie oraz dokonuje w nim zmian;

2) udziela doktorantowi pomocy w pracy naukowej, zwłaszcza w doborze tematyki oraz opracowaniu indywidualnego planu badawczego i harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej;

3) dokonuje oceny postępów w pracy naukowej doktoranta poprzez analizę i ocenę realizacji indywidualnego planu badawczego oraz harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej; 

4) przedstawia kierownikowi Szkoły Doktorskiej na koniec roku opinię o pracy doktoranta. W przypadku braku pozytywnej opinii, promotor wnioskuje o skreślenie doktoranta z listy uczestników Szkoły Doktorskiej lub popiera jego wniosek o warunkowe zaliczenie roku.

 

Zgodnie z art. 190 ust. 6 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce:

 

Promotorem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat:
1) była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej, lub
2) sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji, o których mowa w art. 191 ust. 1.

 


Zachęcamy do zapoznania się z: