Praktyki zawodowe doktorantów w Szkole Doktorskiej

AKTY PRAWNE / DOKUMENTY DO POBRANIA


 • Regulamin praktyk zawodowych stanowi załącznik nr 6 do uchwały nr 524/2023
  Senatu z dnia 22 marca 2023 r. - plik do pobrania
 • Karta planowanych praktyk zawodowych doktoranta plik do pobrania
 • Indywidualna karta zrealizowanych praktyk zawodowych doktoranta plik do pobrania
 • Arkusz hospitacji zajęć realizowanych przez doktoranta plik do pobrania

 

 

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE DOTYCZĄCE FORM REALIZACJI PRAKTYK


Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

 • Obecność doktoranta na zajęciach prowadzonych przez nauczyciela akademickiego APS (mającym stopień co najmniej doktora) oraz współpraca doktoranta z nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia w zakresie przygotowywania zajęć (np. omówienie sylabusa, treści, metod, niezbędnych środków, itp.), jak i po ich przeprowadzeniu (analiza przebiegu zajęć, analiza warsztatu metodycznego, uwagi, wnioski).
 • Doktorant zobowiązany jest do wykonywania prac powierzonych mu przez nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia.

 • Doktorant pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego zajęcia może samodzielnie poprowadzić poszczególne godziny/części danych zajęć. W tym przypadku czynności zawodowe w wykonaniu doktoranta realizowane są w obecności nauczyciela akademickiego prowadzącego planowo dany przedmiot.

Prowadzenie zajęć

 • Samodzielne prowadzenie danego przedmiotu zgodnie z przydzieloną obsadą zatwierdzoną przez Biuro Planowania Kształcenia.

 • Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć prowadzonych samodzielnie przez doktoranta promotor powinien zapoznać się z sylabusem przedmiotu prowadzonego przez doktoranta, a następnie hospitować prowadzone przez niego zajęcia przynajmniej dwa razy. Celem hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktoranta jest obserwacja jego warsztatu pracy (koncepcja zajęć, dobór metod i wykorzystania środków dydaktycznych, sposobu oceniania i udzielania informacji zwrotnej, sposoby stymulowania aktywności własnej studentów, itp.).

 • Praktyki zawodowe mogą być realizowane w innej formie niż prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni lub uczestniczenie w ich prowadzeniu. Zgodę na inną formę odbycia praktyk zawodowych przez doktoranta wyraża Kierownik Szkoły Doktorskiej w porozumieniu z promotorem doktoranta.