Indywidualny Plan Badawczy

INDYWIDUALNY PLAN BADAWCZY


Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Art. 202. 1. Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i przedstawia go podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia. 

IPB podlega ocenie komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową w zakresie jego stopnia realizacji, dlatego też przygotowanie IPB powinno zostać dokładnie przemyślane, a terminy i możliwość realizacji zamierzeń właściwie oszacowane, tak by przewidywane zadania były możliwe do wykonania w założonym czasie.

 

 

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA IPB


 • IPB należy przygotować korzystając z formularza - plik do pobrania
 • Zgodnie z § 19b pkt. 2 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Indywidualny Plan Badawczy
  zawiera:
  • projekt badawczy zawierający m.in. następujące elementy: cel naukowy projektu,
   znaczenie projektu, koncepcję i plan badań oraz metodę badawczą;
  • harmonogram działań badawczych ze wskazaniem terminu złożenia rozprawy doktorskiej;
  • informacje o planowanych publikacjach naukowych;
  • informacje, czy i gdzie doktorant aplikuje o środki na realizację projektu;
  • plany dotyczące aktywnego uczestnictwa w konferencjach;
  • inne istotne dla przygotowania rozprawy doktorskiej planowane działania naukowe
   (np. staże naukowe, wyjazdy studyjne, szkolenia).