dokumenty do wszczęcia przewodu

UWAGA: Wszczęcie przewodu doktorskiego było możliwe do 30.04.2019 r. Poniższe informacje mają charakter archiwalny.

Osoba ubiegająca się o wszczęcie przewodu doktorskiego proszona jest o złożenie - w uzgodnieniu z opiekunem naukowym - następujących dokumentów:

 1. podanie o wszczęcie przewodu doktorskiego link do pliku
 2. opinię opiekuna naukowego o stanie zaawansowania prac nad doktoratem
 3. wniosek opiekuna naukowego o powołanie promotora pomocniczego, jeżeli przewiduje się powołanie promotora pomocniczego link do pliku
 4. koncepcję rozprawy doktorskiej, przygotowaną w konsultacji z opiekunem naukowym - wydruk jednostronny
 5. spójny fragment rozprawy doktorskiej, uzgodniony z opiekunem naukowym - wydruk jednostronny
 6. życiorys naukowo-zawodowy - wydruk jednostronny link do pliku
 7. publikację naukową - jedną lub dwie (wydane lub przyjęte do druku) pozycje z własnego dorobku naukowego w formie książki lub publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra nauki na podstawie przepisów, dotyczących finansowania nauki, lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej. W przypadku publikacji przyjętej do druku należy złożyć tekst pracy wysłanej do druku wraz z zaświadczeniem redakcji o zakwalifikowaniu do druku i planowanym terminie wydania 
 8. oświadczenie o punktacji publikacji  link do pliku
 9. kserokopię dyplomu magistra lub równorzędnego (oryginał do wglądu)
 10. informację o ubieganiu / nie ubieganiu się wcześniej o nadanie stopnia doktora  link do pliku 
 11. oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, że że  streszczenia i recenzje przyszłej rozprawy doktorskiej zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski oraz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, zgodnie z obowiązującymi przepisami link do pliku
 12. informację o pokryciu kosztów przewodu doktorskiego link do pliku
 13. kwestionariusz osobowy link do pliku
 14. certyfikat i inne dokumenty potwierdzające znajomość nowożytnego języka obcego (w przypadku jego posiadania). Wykaz certyfikatów i innych dokumentów, zwalniających z egzaminu językowego, (dotyczy przewodów wszczętych przed 01.10.2016) opublikowano w Załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. -Dz.U.  poz. 1842. link do pliku
 15. certyfikat i inne dokumenty potwierdzające znajomość nowożytnego języka obcego (w przypadku jego posiadania). Wykaz certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego, które można dołączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego (dotyczy przewodów wszczętych po 01.10.2016) opublikowano w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (poz.1586) link do pliku
 16. certyfikat i inne dokumenty potwierdzające znajomość nowożytnego języka obcego (w przypadku jego posiadania). Wykaz certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego, które można dołączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego (dotyczy przewodów wszczętych od 01.02.2018) opublikowano w Załączniku  do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (poz.261) link do pliku

Kandydat może dodatkowo złożyć wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

Powyższe dokumenty (z wyjątkiem koncepcji rozprawy doktorskiej i fragmentu rozprawy) prosimy wsunąć w „koszulki”, umożliwiające dwustronne zapoznanie się przez Komisję z treścią złożonych materiałów.
Koncepcję rozprawy oraz spójny fragment pracy prosimy wpiąć w segregator w osobnych skoroszytach A-4 z boczną perforacją (już bez tzw. "koszulek" oraz bez bindowania).
Komplet dokumentów prosimy złożyć w segregatorze PCV z dźwignią (format A-4, zalecana grubość grzbietu - ok. 4cm), podpisanym na grzbiecie imieniem i nazwiskiem osoby ubiegającej się o wszczęcie przewodu doktorskiego.