Akty prawne

  Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami tj. Dz.U. 2016 poz. 1842)  link do pliku 
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003r. - Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami)  link do pliku 
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003r. - Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2016r. poz. 882, 1311) link do pliku 
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003r. - Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017r. poz. 1789) link do pliku 
 • Ustawa z dnia 18 marca 2011r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 84, poz. 455)  link do pliku 
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce link do strony
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  19 stycznia 2018 r.  w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r.  poz. 261) link do pliku
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  26 września 2016 r.  w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1586) link do pliku 
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r.  w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1842) link do pliku 
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu (Dz.U. Nr 204, poz 1200)  link do pliku 
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. Nr  153, poz. 1094)  link do pliku 
 • Rozporządzenie  Ministra Edukacji i Sportu z dnia 15 stycznia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. Nr 15, poz. 128) link do pliku