Posiedzenia Rady Szkoły Doktorskiej 2022/2023

Aktualizacja: 16-04-2024

Rada Szkoły Doktorskiej pełni rolę doradczą i opiniodawczą. Aktywnie wpływa na dalszy rozwój Szkoły Doktorskiej, wspomagając bieżące funkcjonowanie szkoły oraz wspierając nowe obszary działań i zainteresowań.

Decyzją Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej w skład Rady Szkoły Doktorskiej zostały powołane:

1) dr hab. Aleksandra Tłuściak-Deliowska, prof. APS – przewodnicząca Rady;
2) prof. dr hab. Józefa Bałachowicz – pedagogika;
3) dr hab. Beata Hintze, prof. APS – psychologia;
4) dr hab. Joanna Rajchert, prof. APS – psychologia;
5) dr Aleksandra Gajda – pedagogika;
6) dr Mateusz Grodecki – nauki socjologiczne;
7) mgr Anna Olechowska – przedstawiciel Samorządu Doktorantów APS.

 

Zarządzenie Nr 495/2023 Rektora z dnia 30 sierpnia 2023 r. - plik do pobrania

Zarządzenie Nr 412/2022 Rektora z dnia 16 listopada 2022 r. - plik do pobrania

Zarządzenie Nr 270/2021 Rektora z dnia 4 listopada 2021 r. - plik do pobrania

Zarządzenie Nr 238/2021 Rektora z dnia 16 września 2021 r. - plik do pobrania

Zarządzenie Nr 17/2020 Rektora z dnia 28 września 2020 r. - plik do pobrania

 


 

Komunikacja i dyskusje członków komisji prowadzone poza terminami posiedzeń komisji z wykorzystaniem służbowej poczty elektronicznej oraz narzędzi pakietu MS Office dotyczyły:

- zaopiniowania kandydatów na promotorów dla potrzeb rekrutacji 2023/2024

- zaopiniowania projektu programu kształcenia w Szkole Doktorskiej

- zaopiniowanie obsady kadrowej prowadzącej kształcenie w Szkole Doktorskiej

 

Posiedzenie Rady Szkoły Doktorskiej

(27.09.2023 r., godz. 14.30-16.00)


Główne zagadnienia omawiane podczas obrad

1. Ewaluacja roku akademickiego 2022/23 – podsumowanie wyników analizy ankiet doktorantów i promotorów oraz spotkania ewaluacyjnego.

2. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2023/2024 - podsumowanie przebiegu i wyniki rekrutacji oraz wyniki ankiet dot. rekrutacji.

3. Sprawy bieżące:

 • Nowelizacja ustawy z dnia 28 lipca 2023 r.;
 • Wykłady otwarte – aktualizacja bazy nazwisk wykładowców.;
 • Praktyki zawodowe doktorantów;
 • Informacja o I Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców w APS

4. Kodeks dobrych praktyk – zasady rozwiązywania konfliktów promotor-doktorant.

5. Monitorowanie karier zawodowych doktorantów.

6. Aktualizacja zapisów regulaminowych do dyskusji:

 • liczba doktorantów pod opieką jednego promotora;
 • przedłużanie kształcenia i zawieszanie kształcenia – dopuszczalny termin składania wniosku;
 • możliwość aktualizacji IPB;

7. Wolne wnioski.

 

Posiedzenie Rady Szkoły Doktorskiej

(12.04.2023 r., godz. 09.30-11.30)


Główne zagadnienia omawiane podczas obrad

 1. Informacja o bieżącej działalności i wydarzeniach w Szkole Doktorskiej.

- Zmiany regulaminu i programu kształcenia zatwierdzone przez Senat.

- Wewnątrzuczelniany konkurs o finansowanie projektów dla doktorantów.

- Staże naukowe doktorantów – zarządzenie i nowa zakładka na stronie szkoły.

- Ocena śródokresowa 2023 – jej przebieg, wyniki i wnioski.

- Dzień otwarty Szkoły Doktorskiej.

 1. Wnioski po I Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Doktorskich.
 2. IPB doktorantów I roku – wybór recenzentów.
 3. Obsady zajęć na rok akademicki 2023/2024.
 4. Wolne wnioski.

 

Posiedzenie Rady Szkoły Doktorskiej

(25.01.2023 r., godz. 09.30-11.30)


Główne zagadnienia omawiane podczas obrad

 1. Informacja o bieżącej działalności Szkoły Doktorskiej.
 2. Rekrutacja 2023/2024.
 3. Program kształcenia w szkole doktorskiej dla cyklu 8 semestralnego.
 4. Wewnątrzuczelniany konkurs o finansowanie projektów dla doktorantów.
 5. Staże naukowe doktorantów.
 6. Wolne wnioski.

 

Posiedzenie Rady Szkoły Doktorskiej

(07.12.2022 r., godz. 10.30-12.30)


Główne zagadnienia omawiane podczas obrad

 1. Rekrutacja 2023/2024.
 2. Kodeks dobrych praktyk promotorskich.
 3. Zadania promotora pomocniczego.
 4. Ukończenie szkoły doktorskiej.
 5. Wyniki oceny sposobu wdrożenia i skuteczności zaleceń audytowych do ustaleń z 2021.
 6. Formularz wniosku doktoranta o finansowanie projektu badawczego i formularz oceny wniosku.
 7. Wolne wnioski.

 

Posiedzenie Rady Szkoły Doktorskiej

(12.10.2022 r., godz. 09.30-11.30)


Główne zagadnienia omawiane podczas obrad

 1. Zmiany w Regulaminie Szkoły Doktorskiej zatwierdzone przez Senat APS w czerwcu 2022.
 2. Ewaluacja roku akademickiego 2021/22 – wyniki analizy ankiet doktorantów i promotorów. Wyniki parametryzacji jednostek naukowych 2022 i konsekwencje dla Szkoły Doktorskiej.
 3. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2022.
 4. Wyniki rekrutacji.
 5. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej doktorantki z grantu.
 6. Ocena śródokresowa 2023.
 7. Stawki za ocenę śródokresową.
 8. Przebieg oceny śródokresowej w 2023 roku.
 9. Wykłady otwarte – aktualizacja bazy nazwisk wykładowców.
 10. Wolne wnioski.

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 19-10-2022