Wybory do Rad Naukowych Dyscyplin

Wybory do Rad Naukowych Dyscyplin APS

 

Wyniki wyborów UZUPEŁNIAJĄCYCH z dnia 19-20 czerwca 2024 do Rady Naukowej Dyscypliny PEDAGOGIKA

Protokoły w wersji papierowej są dostępne w siedzibie Akademii, przy ul. Szczęśliwickiej 40, budynek C, parter (tablica informacyjna przy p. 3065)

Protokoły w wersji elektronicznej:

Protokół z wyborów uzupełniających 19-20 czerwca 2024 r. do Rady Naukowej Dyscypliny PEDAGOGIKA

 

UWAGA: Przedłużenie terminu głosowania

W związku z awarią sieci energetycznej w dniu 19 czerwca 2024, która uniemożliwiła oddanie głosu części z wyborców w wyborach:

 1. Uzupełniających (3 tura) do Senatu APS w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku Profesora lub Profesora uczelni

 2. Uzupełniających (3 tura) do Senatu APS w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

 3. Uzupełniających do Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika

termin głosowania został przedłużony.

Dla osób, które nie miały możliwości oddania głosu z powodu ww. awarii, udostępniono w systemie USOSweb głosowanie dopełniające w terminie:

19.06.2024 godz. 18.00 – 20.06.2024 godz. 12.00

Głosowanie odbywać się będzie w systemie USOSweb – dział „Dla Wszystkich” – moduł „Wybory”

 

Wybory UZUPEŁNIAJĄCE do Rady Naukowej Dyscypliny PEDAGOGIKA - 8 mandatów

19 czerwca 2024 r. godz. 9.00-14.00

Głosowanie przez USOSweb - moduł "Wybory":

INSTRUKCJA do modułu Wybory w USOSweb

 

Lista kandydatów w Wyborach UZUPEŁNIAJĄCYCH do Rady Naukowej Dyscypliny PEDAGOGIKA na kadencję 2024-2028:

 • dr Agnieszka Koterwas

 • dr Izabela Mikołajewska

 • dr Miłosz Romaniuk

 • dr Magdalena Roszak

 • dr hab. Elżbieta Strutyńska-Laskus

 • dr Paulina Zalewska

 • dr Edyta Zawadzka

 • dr Justyna Żulewska-Wrzosek

UWAGA: W przypadku, gdy ww. wyborach nie zostaną obsadzone wszystkie mandaty – aby Kandydat został wybrany konieczne jest jego poparcie powyżej 50% wśród głosujących pracowników (każdy głosujący może zagłosować na tylu Kandydatów ile jest do obsadzenia mandatów – tu 8) z danej grupy ww. wybory będą powtórzone wśród kandydatów wskazanych w niniejszym komunikacie, zgodnie z zapisami §2 ust. 6 Ordynacji Wyborczej w terminie:

 • 21 czerwca godz. 9:00-14:00

W przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia kolejne terminy wyborów uzupełniających, jeżeli nie będzie rozstrzygnięcia, to: 24, 26 i 28 czerwca,     
w lipcu zaś: 1, 3, 5, 8 i 10 lipca

 

Wyniki wyborów z dnia 5 czerwca 2024 do Rad Naukowych Dyscyplin w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej:

 • Rada Naukowa Dyscypliny PEDAGOGIKA
 • Rada Naukowa Dyscypliny PSYCHOLOGIA
 • Rada Naukowa Dyscypliny SZTUKI PLASTYCZNE I KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI

Protokoły w wersji papierowej są dostępne w siedzibie Akademii, przy ul. Szczęśliwickiej 40, budynek C, parter (tablica informacyjna przy p. 3065)

Protokoły w wersji elektronicznej:

Protokół z wyborów 5 czerwca 2024 r. do Rady Naukowej Dyscypliny PEDAGOGIKA

Protokół z wyborów 5 czerwca 2024 r. do Rady Naukowej Dyscypliny PSYCHOLOGIA

Protokół z wyborów 5 czerwca 2024 r. do Rady Naukowej Dyscypliny SZTUKI PLASTYCZNE I KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI

 

Wybory do Rad Naukowych Dyscyplin

5 czerwca 2024 r. godz. 9.00-15.00

Głosowanie przez USOSweb - moduł "Wybory":

 • Rada Naukowa Dyscypliny PEDAGOGIKA - 16 mandatów

 • Rada Naukowa Dyscypliny PSYCHOLOGIA - 5 mandatów

 • Rada Naukowa Dyscypliny SZTUKI PLASTYCZNE I KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI - 2 mandaty

INSTRUKCJA do modułu Wybory w USOSweb

 

Listy kandydatów w Wyborach do Rad Naukowych Dyscyplin na kadencję 2024-2028:

Rada Naukowa Dyscypliny PEDAGOGIKA

 • dr Ewa Dąbrowa

 • dr Aleksandra Gajda

 • dr Sylwia Galanciak

 • dr Krystyna Heland-Kurzak

 • dr Dorota Maria Jankowska

 • dr Agnieszka Koterwas

 • dr Marta Krasuska-Betiuk

 • dr Izabela Mikołajewska

 • dr Katarzyna Pardej

 • dr Miłosz Romaniuk

 • dr Magdalena Roszak

 • dr hab. Elżbieta Strutyńska-Laskus

 • dr Paulina Zalewska

 • dr Agnieszka Zamarian

 • dr Edyta Zawadzka

 • dr Justyna Żulewska-Wrzosek

Rada Naukowa Dyscypliny PSYCHOLOGIA

 • dr Natalia Banasik-Jemielniak

 • dr Monika Dominiak-Kochanek

 • dr Ewa Odachowska-Rogalska

 • dr Magdalena Rowicka

 • dr Dawid Ścigała

Rada Naukowa Dyscypliny SZTUKI PLASTYCZNE I KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI

 • dr Łukasz Niewiadomski

 • dr Karol Pałka

 

Termin zgłaszania Kandydatów do Rad Naukowych Dyscyplin – z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach INNYCH niż Profesor/Profesor uczelni

15-22 maja 2024r.

15-27 maja 2024 r. - aktualizacja Uchwałą UKW nr 11/2024

 

WYMAGANIA wobec Kandydatów do Rad Naukowych Dyscyplin

Dokumenty, które Kandydat powinien złożyć:

Komplet dokumentów proszę złożyć w KANCELARII APS pok. 4069 (w zamkniętych kopertach, do szufladki UKW)

formularz zgłoszenia Kandydata do Rady Naukowej Dyscypliny, zgoda i oświadczenie Kandydata

UWAGA: Osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 roku składają również informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub oświadczenie lustracyjne - art. 7. ust. 1 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342)

formularz informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Dane dotyczące złożonego wcześniej oświadczenia lustracyjnego (datę złożenia, nazwę organu, któremu przedłożono oświadczenie, itd.) można sprawdzić w "Systemie informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego" na stronie Instytutu Pamięci Narodowej pod adresem:

https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/

Osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 roku, które wcześniej nie składały oświadczeń lustracyjnych i chcą kandydować do Senatu APS powinny złożyć oświadczenie lustracyjne do Rektora APS (zaś w formularzu "informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego" składanej do UKW podać dane dotyczące złożenia ww. oświadczenia lustracyjnego)

formularz oświadczenia lustracyjnego

 

WYBORY do Rad Naukowych Dyscyplin odbywają się wśród nauczycieli akademickich, którzy są zatrudnieni w APS jako pierwszym miejscu pracy na stanowiskach INNYCH niż Profesora lub Profesora uczelni w liczbie stanowiącej 10 procent liczby osób zaliczonych do danej dyscypliny naukowej, ale nie mniej niż dwie osoby oraz wykazują (§27 ust. 7 pkt 1 Statutu APS oraz §14 ust. 6 i 7 Ordynacji wyborczej):

 • co najmniej 75 procent udziału w danej dyscyplinie naukowej lub
 • złożyli do UKW deklarację o wyborze realizacji biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach do danej rady naukowej dyscypliny – w przypadku osób, które wykazały równą (po 50 procent) aktywność w dwóch dyscyplinach naukowych (deklaracja w formularzu zgłoszenia kandydata)

W związku z powyższym w wyborach do rad naukowych dyscyplin będzie do obsadzenia następująca liczba mandatów:

 • Rada Naukowa Dyscypliny PEDAGOGIKA – 16 mandatów
 • Rada Naukowa Dyscypliny PSYCHOLOGIA – 5 mandatów
 • Rada Naukowa Dyscypliny SZTUKI PLASTYCZNE I KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI – 2 mandaty

 

CZYNNE PRAWO WYBORCZE W WYBORACH DO RAD NAUKOWYCH DYSCYPLIN

Zgodnie z §27 ust. 6 i 8 Statutu APS przyjętego uchwałą Senatu APS Nr 655/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. oraz §14 ust. 5, 6 Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik do Statutu APS czynne prawo wyborcze w wyborach do Rad Naukowych Dyscyplin przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym na stanowiskach INNYCH niż Profesora lub Profesora uczelni którzy w oświadczeniu o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) wykazali:

 • co najmniej 75 procent udziału w danej dyscyplinie naukowej lub
 • złożyli do UKW deklarację o wyborze realizacji czynnego prawa wyborczego w wyborach do danej rady naukowej dyscypliny – w przypadku osób, które wykazały równą (po 50 procent) aktywność w dwóch dyscyplinach naukowych

W związku z powyższym osoby, które mają zadeklarowane dwie dyscypliny w proporcji 50% i 50% aby mogły głosować w wyborach do Rad Naukowych Dyscyplin powinny złożyć oświadczenie dotyczące prawa wyborczego (poniższy link)

Oświadczenia proszę złożyć w KANCELARII APS pok. 4069 (w zamkniętych kopertach, do szufladki UKW) w terminie 15-22 maja 2024r. 15-27 maja 2024r.

oświadczenie o wyborze realizacji czynnego prawa wyborczego dla osób, które wykazały równą (po 50 procent) aktywność w dwóch dyscyplinach naukowych