Wybory do Rad Naukowych Dyscyplin

Wybory do Rad Naukowych Dyscyplin APS

 

Termin zgłaszania Kandydatów do Rad Naukowych Dyscyplin – z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach INNYCH niż Profesor/Profesor uczelni

15-22 maja 2024r.

15-27 maja 2024 r. - aktualizacja Uchwałą UKW nr 11/2024

 

WYMAGANIA wobec Kandydatów do Rad Naukowych Dyscyplin

Dokumenty, które Kandydat powinien złożyć:

Komplet dokumentów proszę złożyć w KANCELARII APS pok. 4069 (w zamkniętych kopertach, do szufladki UKW)

formularz zgłoszenia Kandydata do Rady Naukowej Dyscypliny, zgoda i oświadczenie Kandydata

UWAGA: Osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 roku składają również informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub oświadczenie lustracyjne - art. 7. ust. 1 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342)

formularz informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Dane dotyczące złożonego wcześniej oświadczenia lustracyjnego (datę złożenia, nazwę organu, któremu przedłożono oświadczenie, itd.) można sprawdzić w "Systemie informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego" na stronie Instytutu Pamięci Narodowej pod adresem:

https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/

Osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 roku, które wcześniej nie składały oświadczeń lustracyjnych i chcą kandydować do Senatu APS powinny złożyć oświadczenie lustracyjne do Rektora APS (zaś w formularzu "informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego" składanej do UKW podać dane dotyczące złożenia ww. oświadczenia lustracyjnego)

formularz oświadczenia lustracyjnego

 

WYBORY do Rad Naukowych Dyscyplin odbywają się wśród nauczycieli akademickich, którzy są zatrudnieni w APS jako pierwszym miejscu pracy na stanowiskach INNYCH niż Profesora lub Profesora uczelni w liczbie stanowiącej 10 procent liczby osób zaliczonych do danej dyscypliny naukowej, ale nie mniej niż dwie osoby oraz wykazują (§27 ust. 7 pkt 1 Statutu APS oraz §14 ust. 6 i 7 Ordynacji wyborczej):

  • co najmniej 75 procent udziału w danej dyscyplinie naukowej lub
  • złożyli do UKW deklarację o wyborze realizacji biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach do danej rady naukowej dyscypliny – w przypadku osób, które wykazały równą (po 50 procent) aktywność w dwóch dyscyplinach naukowych (deklaracja w formularzu zgłoszenia kandydata)

W związku z powyższym w wyborach do rad naukowych dyscyplin będzie do obsadzenia następująca liczba mandatów:

  • Rada Naukowa Dyscypliny PEDAGOGIKA – 16 mandatów
  • Rada Naukowa Dyscypliny PSYCHOLOGIA – 5 mandatów
  • Rada Naukowa Dyscypliny SZTUKI PLASTYCZNE I KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI – 2 mandaty

 

CZYNNE PRAWO WYBORCZE W WYBORACH DO RAD NAUKOWYCH DYSCYPLIN

Zgodnie z §27 ust. 6 i 8 Statutu APS przyjętego uchwałą Senatu APS Nr 655/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. oraz §14 ust. 5, 6 Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik do Statutu APS czynne prawo wyborcze w wyborach do Rad Naukowych Dyscyplin przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym na stanowiskach INNYCH niż Profesora lub Profesora uczelni którzy w oświadczeniu o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) wykazali:

  • co najmniej 75 procent udziału w danej dyscyplinie naukowej lub
  • złożyli do UKW deklarację o wyborze realizacji czynnego prawa wyborczego w wyborach do danej rady naukowej dyscypliny – w przypadku osób, które wykazały równą (po 50 procent) aktywność w dwóch dyscyplinach naukowych

W związku z powyższym osoby, które mają zadeklarowane dwie dyscypliny w proporcji 50% i 50% aby mogły głosować w wyborach do Rad Naukowych Dyscyplin powinny złożyć oświadczenie dotyczące prawa wyborczego (poniższy link)

Oświadczenia proszę złożyć w KANCELARII APS pok. 4069 (w zamkniętych kopertach, do szufladki UKW) w terminie 15-22 maja 2024r. 15-27 maja 2024r.

oświadczenie o wyborze realizacji czynnego prawa wyborczego dla osób, które wykazały równą (po 50 procent) aktywność w dwóch dyscyplinach naukowych