Wsparcie dla studentek i studentów z niepełnosprawnościami

Aktualizacja: 01-03-2022

Osoby z niepełnosprawnościami, przewlekle chore, a także osoby, które nie posiadając orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, ze względu na stan zdrowia potrzebują w sytuacji pandemii dodatkowej pomocy w procesie kształcenia - mogą zwracać się o pomoc do Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

 

Zakres pomocy udzielanej przez Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami:

 • poparcie wniosków o warunkowe zaliczenie semestru w sytuacji przekraczania wskazanej w regulaminie liczby niezaliczonych przedmiotów;
 • opiniowanie wniosków o urlopy;
 • rekomendacje zwiększenia nieobecności na zajęciach z możliwością indywidualnego ustalania z wykładowcami terminów odpracowania;
 • wypracowanie indywidualnego podejścia w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych związanych z pandemią (np. proponowania alternatywnych form realizacji efektów uczenia się);
 • uzyskanie indywidualnych konsultacji z asystentem naukowo-metodycznym;
 • uzyskanie pomocy tłumacza języka migowego podczas uczestnictwa w zajęciach zdalnych;
 • uzyskanie przedłużenia w USOS ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, które wygasły w okresie pandemii;
 • bezpłatne wypożyczenia sprzętu do nauki zdalnej;
 • uzyskanie wsparcia Akademickiej Poradni Psychologicznej;
 • organizacja zastępczych form zajęć w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu;
 • pomoc w dostosowywaniu materiałów dydaktycznych, uzyskiwaniu materiałów w wersjach cyfrowych.

Kontakt z Wojciechem Polakiem, Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami - e-mail: bon@aps.edu.pl, telefon 22 589 36 41 lub osobiście w pok. 1052 w budynku A.

Więcej informacji

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 16-09-2021