Osoby z niepełnosprawnościami

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z niepełnosprawnościami

Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami

 

Wszelkie wsparcie oferowane przez Akademię ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych studentom z niepełnosprawnościami lub innymi szczególnymi potrzebami i umożliwienie im pełnego uczestnictwa w zajęciach.

Pomoc oferowana jest dla studentów którzy zarejestrują się w biurze (rejestracja jest dobrowolna) poprzez wypełnienie kwestionariusza rejestracyjnego i dostarczenie go wraz z aktualnym orzeczeniem lub inną dokumentacją  do pok. 1052 (parter bud A)

Proponowane wsparcie:

 • tłumacze języka migowego na zajęciach dydaktycznych,

 • lektoraty z języków obcych dla studentów z wadą wzroku lub słuchu,

 • transport specjalistyczny,

 • specjalne zajęcia komputerowe dla osób niewidomych i słabo widzących,

 • pomoc przy wypełnianiu dokumentów związanych ze stypendiami itp,

 • wsparcie i bieżące reagowanie na zaistniałe problemy,

 • planowanie zajęć w dostępnych salach,

 • wsparcie asystentów,

 • pisemne zgody na nagrywanie wykładów,

 • wypożyczanie urządzeń wspomagających,

 • alternatywne formy egzaminów (egzaminy w formie ustnej, testy - powiększony druk, asystent),

 • wsparcie APP - akademickiej poradni psychologicznej,

 • dostosowywanie materiałów dydaktycznych oraz możliwość korzystania z dostosowanej pracowni komputerowej (sala 3333),
 • dodatkowe konsultacje asystentów naukowo-metodycznych

 

Kwestionariusz rejestracyjny (PDF 242kB)

Regulamin wspierania studentów z niepełnosprawnościami (PDF 96kB)

Regulamin wspierania studentów przez asystentów (PDF 198kB)

Regulamin wspierania studentów przez asystentów naukowo-metodycznych (PDF 321kB)

Poradnik dla nauczycieli akademickich (PDF 462kB)

Regulamin wypożyczalni sprzętu specjalistycznego (PDF 233kB)

Instrukcja krzesła ewakuacyjnego tytan basic (PDF 9,2MB)

Instrukcja krzesła ewakuacyjnego tytan standard (PDF 3,5MB)

 

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z niepełnosprawnościami

mgr Wojciech Polak

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
(Budynek A, parter, pokój 1052)

e-mail: wpolak@aps.edu.pl, bon@aps.edu.pl

poniedziałek - piątek w godz. 9:00-15:00
tel. 22 5893600 (wew. 1052), 22 5893641