Stypendium rektora

Stypendium Rektora w roku akademickim 2023/2024

Lista przyznanego stypendium rektora w roku akad. 2023-2024

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz trybu i kryteriów ich przyznawania dla studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 

ZARZĄDZENIE NR 55/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 28 października 2020 r. w sprawie kryteriów oceny działalności naukowej, artystycznej i sportowej studenta uprawniających do ubiegania się o przyznanie stypendium rektora

 

 

16 października 2023 r. zostaną wygenerowane listy rankingowe służące tylko do sprawdzenia poprawności wyliczonej średniej arytmetycznej.

Po zweryfikowaniu swojej średniej arytmetycznej, studenci, którzy osiągnęli średnią 4.60 i wyżej oraz studenci z osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi, będą mogli złożyć wniosek o stypendium rektora w USOSweb, na swoim indywidualnym koncie, który będzie aktywny od 17 do 28 października 2023 r.

 

Studenci, którzy występują o stypendium za średnią ocen - wypełniają wniosek wpisując średnią ocen za rok akademicki.

Studenci I roku studiów II stopnia, z innych uczelni, do wniosku dołączają zaświadczenie o średniej arytmetycznej za III rok studiów.

Studenci, którzy występują o stypendium za osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub sportowe do wniosku dołączają dokumenty potwierdzające  te osiągnięcia (za ostatni rok akademicki).

 

Wypełniony, zarejestrowany, wydrukowany i podpisany wniosek (wraz z dokumentami) należy przedłożyć w Biurze Pomocy Materialnej i Absolwentów w pokoju 3124 lub przesłać Pocztą Polską na adres uczelni z dopiskiem: pokój 3124 najpóźniej do 28 października 2023 r.