Stypendium rektora

Stypendium Rektora w roku akademickim 2022/2023

Lista przyznanego Stypendium Rektora w roku akademickim 2022-2023

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz trybu i kryteriów ich przyznawania dla studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 

ZARZĄDZENIE NR 55/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 28 października 2020 r. w sprawie kryteriów oceny działalności naukowej, artystycznej i sportowej studenta uprawniających do ubiegania się o przyznanie stypendium rektora

 

21 października 2022 r. zostały wygenerowane listy rankingowe służące do sprawdzenia poprawności wyliczonej średniej.

Wnioski o stypendium rektora będzie można wypełniać w USOSweb na swoim indywidualnym koncie od 24 października do 4 listopada 2022 r.

 

Studenci, którzy występują o stypendium za średnią ocen - wypełniają wniosek wpisując średnią ocen za rok akademicki.

Studenci I roku studiów II stopnia, z innych uczelni, do wniosku dołączają zaświadczenie o średniej arytmetycznej za III rok studiów.

Studenci, którzy występują o stypendium za osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub sportowe do wniosku dołączają dokumenty potwierdzające  te osiągnięcia (za ostatni rok akademicki).

 

Dodatkowo do wniosku o stypendium rektora należy wydrukować "Oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku lub uczelni", które udostępnione jest przy wypełnianiu wniosku o stypendium rektora.

Wypełniony, zarejestrowany, wydrukowany i podpisany wniosek (wraz z dokumentami) należy przedłożyć w Biurze Pomocy Materialnej i Absolwentów w pokoju 3124 lub przesłać pocztą na adres uczelni z dopiskiem: pokój 3124 najpóźniej do 7 listopada 2022 r.