Pedagogika specjalna

Internetowa Rejestracja Kandydatów - link do pliku

 

Pedagogika specjalna koncentruje się na człowieku (w każdej fazie jego rozwoju), wymagającym profesjonalnego wsparcia w odkrywaniu własnego potencjału, pokonywaniu różnorodnych trudności.
Kierunek pedagogika specjalna adresowany jest do osób zainteresowanych: wsparciem, terapią, edukacją, pomocą, rehabilitacją.

Atuty kierunku:

 • Możliwość zdobycia interdyscyplinarnej, specjalistycznej wiedzy i umiejętności dotyczących edukacji, rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnościami oraz osób ze zróżnicowanymi potrzebami,
 • Program studiów odpowiadający na zapotrzebowanie rynku pracy w Polsce i za granicą, kładący nacisk na praktyczną stronę nabywanych specjalistycznych kompetencji,
 • Praktyki zawodowe umożliwiające rozwijanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności oraz zdobywanie kontaktów zawodowych otwierających perspektywę zatrudnienia,
 • Absolwenci wszystkich specjalności pedagogiki specjalnej są wysoko cenieni na rynku pracy,
 • Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów, nauczycieli akademickich i praktyków wykorzystujących nowoczesne metody profesjonalnego rozwoju studentów.


Od roku akademickiego 2019/2020 w Polsce kierunek pedagogika specjalna jest realizowany na jednolitych studiach magisterskich.

Jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna trwają 5 lat i przygotowują do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i edukacji włączającej.

Studia przygotowują:

 • pedagogów specjalnych – nauczycieli specjalistów do pracy w placówkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego oraz (w zależności od wybranej specjalności):
 • nauczycieli do pracy na wszystkich etapach edukacyjnych w placówkach specjalnych w odniesieniu do podstawy programowej dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną (specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną);
 • nauczycieli zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego oraz specjalnego (w zależności od wybranej specjalności).

Kwalifikacja na specjalności:

 • Rekrutacja na studia odbywa się na kierunek pedagogika specjalna. W ramach kierunku wszyscy absolwenci zdobywają zawód pedagoga specjalnego.
 • Kwalifikacja na specjalności przeprowadzana jest na I roku studiów w semestrze letnim.
 • Górny limit miejsc w grupie specjalnościowej wynosi 30 osób. 
 • W przypadku większej liczby kandydatów na daną specjalność, będzie brana pod uwagę pozycja na liście rankingowej wybranej specjalności. Lista będzie uwzględniała średnią ocen uzyskanych z I semestru.
 • Studenci, którzy nie znajdą się na liście specjalności pierwszego wyboru, mają możliwość wybrania innej specjalności oferowanej na kierunku pedagogika specjalna, na której są wolne miejsca.
 • Jeśli liczba kandydatów na określaną specjalność będzie niewielka, uczelnia zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia specjalności, jednak sytuacje takie zdarzają się rzadko. 
 • Ponadto każdy Kierownik specjalności może przeprowadzić dodatkowy sprawdzian predyspozycji kandydata ​na specjalność.


Wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie studiów - link do pliku
Program i plan studiów - link do strony

Opisy specjalności
studia stacjonarne jednolite magisterskie - link do strony
studia niestacjonarne jednolite magisterski - link do strony

Wymagania rekrutacyjne - link do strony