Opłaty

Informacje dotyczące opłat na rok akademicki 2024/2025

 

Czesne za studia wnosi się na indywidualny numer konta wygenerowany dla każdego studenta w systemie USOS, w terminach określonych w Zarządzeniu Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne.

Pozostałe opłaty:

  • Opłata rekrutacyjna
  • Opłata za legitymację studencką  ELS


Informacje o opłatach edukacyjnych na rok 2024/2025

  • Zarządzenie Rektora w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi
    edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat - link do pliku
  • Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających
    studia w roku akademickim 2024/2025 - link do pliku

Uwaga: Opłat czesnego prosimy nie wpłacać na konto przeznaczone do opłaty rekrutacyjnej.

 

Opłata rekrutacyjna 

W rekrutacji na studia w APS brani są pod uwagę wyłącznie kandydaci, którzy zarejestrowali się w systemie IRK na dany kierunek studiów i dokonali opłaty rekrutacyjnej. Opłata rekrutacyjna jest naliczana przez system IRK (automatycznie) na podstawie ilości zapisów w tym systemie.

Opłata rekrutacyjna w rekrutacji na rok ak. 2024/2025 wynosi 85 zł za rejestrację na jeden wybrany kierunek, poziom, profil i formę studiów z zastrzeżeniem opłaty rekrutacyjnej za rejestrację na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na jeden wybrany poziom studiów, która wynosi 150 zł oraz opłaty rekrutacyjnej za rejestrację na kierunek logopedia, w przypadku której za jeden wybrany poziom i jedną formę studiów wynosi 100 zł.

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualnie generowany dla każdego kandydata numer konta bankowego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Z opłat rekrutacyjnych zwolnione są osoby będące obywatelami Ukrainy przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy przekroczyli granicę Rzeczypospolitej Polskiej począwszy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Uwaga:
Wszystkie środki, które trafią na ten nr konta zostaną zaksięgowane tylko i wyłącznie na poczet opłat rekrutacyjnych, dlatego też prosimy nie wpłacać innych opłat (np. za ELS, czy też w przypadku studiów niestacjonarnych opłat czesnego za studia) na ten numer konta.

Opłatę należy wnieść na tyle wcześniej (o ile to jest możliwe), aby o godz. 9.00 w dniu, określanym w terminarzu rekrutacji link do pliku dla danego kierunku studiów jako "Pobranie przez system IRK ostatnich opłat rekrutacyjnych", opłata była widoczna (odnotowana) na koncie kandydata w systemie IRK. Jeżeli opłata rekrutacyjna nie będzie w tym momencie widoczna na koncie kandydata w IRK, to należy wysłać dowód jej dokonania drogą elektroniczną na adres irk@aps.edu.pl. Na dowody opłat czekamy w tym dniu do godziny 13.00.

Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej 2024/2025- link do pliku

 

Opłata za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) 

Kandydat zakwalifikowany na studia, podczas składania kompletu dokumentów jest zobowiązany do przedstawienia komisji rekrutacyjnej dowodu dokonania opłaty za elektroniczną legitymację studencką. Potwierdzenie dokonania opłaty należy dołączyć do składanego kompletu dokumentów. Opłata za ELS wynosi 22 zł (zgodnie z par. 36 ust. 1 Rozporządzenia MNiSW z dnia 27 września 2018 w sprawie studiów, Dz.U. 2018 poz. 1861)

Opłat za elektroniczną legitymację studencką należy dokonywać wyłącznie na konto o numerze (w tytule prosimy o podanie imienia i nazwiska kandydata oraz nr pesel):

 31 2490 0005 0000 4600 8230 8927 (Alior Bank S.A)


Uwaga:
Kandydaci, którzy są studentami (dot. osób podejmujących studia na drugim kierunku studiów) lub tegorocznymi absolwentami APS i posiadają już ELS wydany przez APS nie otrzymują nowej legitymacji studenckiej. Osoby te nie muszą składać podania o wydanie ELS oraz nie wnoszą związanej z tym opłaty, jeżeli są w ELS jeszcze miejsca na hologramy (należy wprowadzić do systemu IRK aktualny numer indeksu APS).