Perspektywy zatrudnienia

Miejsca, w których absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie:

 • jednostki administracji centralnej i samorządowej;
 • regionalne ośrodki polityki społecznej;
 • powiatowe centra pomocy rodzinie;
 • ośrodki pomocy społecznej;
 • domy pomocy społecznej;
 • ośrodki interwencji kryzysowej;
 • instytucje do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w tym agencje zatrudnienia, powiatowe urzędy pracy;
 • placówki wsparcia osób niepełnosprawnych;
 • pozostałe ośrodki wsparcia: placówki dla osób bezdomnych, placówki dla samotnych matek, ośrodki leczenia uzależnień dla osób z problemem alkoholowym, dla osób uzależnionych od narkotyków, placówki wsparcia dziennego osób chorujących psychicznie;
 • zakłady karne;
 • ośrodki dla uchodźców;
 • organizacje pozarządowe, w tym fundacje, stowarzyszenia, uniwersytet III wieku;
 • centra i kluby integracji społecznej;
 • szpitale;
 • placówki wychowawcze;
 • instytucje naukowe.