REGULAMIN INSTYTUTU PEDAGOGIKI

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora APS nr 339/2020
z dnia 30 marca 2020 r.

 

REGULAMIN INSTYTUTU PEDAGOGIKI

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 § 1

 

 1. Instytut Pedagogiki, zwany dalej „Instytutem”, jest jednostką organizacyjną Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, w rozumieniu § 37 ust. 1 Statutu Akademii, działającą na podstawie Statutu Akademii oraz Regulaminu Instytutu Pedagogiki, zwanego dalej „Regulaminem”.
 2. Oficjalny skrót pełnej nazwy Instytutu brzmi „IP”.
 3. Nazwa Instytutu w języku angielskim brzmi „The Institute of Education”.

 § 2

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Rektorze – należy przez to rozumieć Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej;
2) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, przyjęty uchwałą Senatu APS nr 167/2019 z dnia 16 maja 2019 r.
z późniejszymi zmianami;

3) Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.  2018 poz. 1668 ze zm.).

4) Dyrektorze Instytutu – należy przez to rozumieć Dyrektora Instytutu Pedagogiki;

5) Zastępcy Dyrektora – należy przez to rozumieć zastępcę Dyrektora Instytutu Pedagogiki;

6) Radzie Instytutu – należy przez to rozumieć Radę Instytutu Pedagogiki;

7) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Instytutu Pedagogiki;

8) Jednostce – należy przez to rozumieć daną jednostkę organizacyjną wchodzącą w skład Instytutu Pedagogiki

 

Rozdział II

 Instytut

 § 3 [Zadania Instytutu]

 

 1. Do zadań Instytutu należy w szczególności:

1) prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika i dyscyplinach pokrewnych;

2) uczestniczenie w procesie kształcenia studentów na kierunku pedagogika i innych kierunkach związanych z profilem naukowym jednostek Instytutu;

3) uczestniczenie w procesie kształcenia doktorantów w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika;

4) tworzenie warunków do rozwoju naukowego oraz dydaktycznego pracowników Instytutu;

5) współpraca między Instytutem a innymi jednostkami organizacyjnymi uczelni, polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz otoczeniem społecznym uczelni m.in. w zakresie prowadzenia badań naukowych i kształcenia;

4) wykonywanie innych zadań określonych w uchwałach Senatu lub zarządzeniach Rektora.

 

 §4 [Struktura organizacyjna Instytutu]

 1. W skład Instytutu wchodzą jednostki organizacyjne w postaci katedr, zakładów lub innych jednostek oraz sekretariat Instytutu.
 2. Utworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych Instytutu następuje na podstawie decyzji Rektora podjętej na wniosek Dyrektora Instytutu

§ 5 [Dyrektor Instytutu]

 

 1. Dyrektor Instytutu kieruje działalnością Instytutu i jest przełożonym wszystkich pracowników Instytutu.
 2. Na wniosek Dyrektora Instytutu, Rektor powołuje jego zastępcę.
 3. Dyrektor Instytutu może powołać pełnomocników, określając zakres ich kompetencji i obowiązków.
 4. Dyrektor Instytutu, w celu realizacji przysługujących mu kompetencji, może wydawać zarządzenia w sprawach związanych z działalnością Instytutu.
 5. Zadania Dyrektora Instytutu:

1) tworzenie strategii rozwoju Instytutu zatwierdzanej przez Senat oraz organizowanie i monitorowanie procesu jej realizacji,

2) reprezentowanie Instytutu wobec podmiotów zewnętrznych,

3) udział z głosem doradczym w posiedzeniach Senatu i reprezentowanie Instytutu wobec innych organów uczelni,

4) reprezentowanie Instytutu w Radzie Dyscypliny Pedagogika,

5) dysponowanie środkami finansowymi Instytutu zgodnie z zasadami obowiązującymi w
            Akademii,

6) wnioskowanie o tworzenie, przekształcanie i likwidowanie jednostek organizacyjnych Instytutu,

7)  nadzór nad dydaktyczną i naukową działalnością jednostek organizacyjnych Instytutu,

8) zwoływanie zebrań ogółu pracowników Instytutu oraz zebrań kierowników
jednostek organizacyjnych Instytutu,

9) wnioskowanie do Komisji Kształcenia o tworzenie nowych kierunków studiów oraz modyfikację programów studiów,

10) współpraca z dyrektorami studiów,

11) powoływanie zespołów do wykonania określonych zadań,

12) opiniowanie wniosków pracowników Instytutu na zasadach przyjętych w Akademii,

13) zatwierdzanie przydziału zajęć dydaktycznych dla pracowników Instytutu,

14) przedstawianie wniosków w sprawie zatrudnienia, zmiany stanowiska, awansów, urlopów, nagród i wyróżnień pracowników Instytutu,

15) przedstawianie Rektorowi rocznego sprawozdania z działalności Instytutu,

16) przygotowanie projektu regulaminu Instytutu i wnioskowanie do Rektora o wprowadzenie zmian w jego treści.

 1. Dyrektor Instytutu może utworzyć Radę Instytutu, o której mowa w § 7 Regulaminu. W przypadku utworzenia Rady Instytutu, Dyrektor Instytutu staje się jej przewodniczącym.
 2. Dyrektor Instytutu może powoływać zespoły badawcze oraz zespoły innowacji dydaktycznych, o których mowa w § 11 Regulaminu.
 3. Dyrektor Instytutu podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących kierowanej przez siebie jednostki organizacyjnej, niezastrzeżonych dla zakresu działania innych organów.
 4. Dyrektor Instytutu odpowiada za działalność Instytutu bezpośrednio przed Rektorem.

 

§ 6 [Zastępca Dyrektora Instytutu]

 

 1. Zastępcę Dyrektora Instytutu powołuje Rektor na wniosek Dyrektora Instytutu.
 2. Zastępcą Dyrektora Instytutu może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień doktora i zatrudniony w Akademii jako podstawowym miejscu pracy na stanowisku badawczo-dydaktycznym, badawczym lub dydaktycznym.
 3. Zadania Zastępcy Dyrektora Instytutu:

1) podejmowanie działań w zakresie powierzonych mu przez Dyrektora Instytutu spraw dydaktycznych i organizacyjnych związanych z działalnością Instytutu,

2) reprezentowanie Dyrektora Instytutu na posiedzeniach Komisji Kształcenia,

            3) pełnienie obowiązków Dyrektora Instytutu w razie jego długotrwałej nieobecności,

 1. W razie długotrwałej nieobecności Zastępcy Dyrektora Instytutu jednorazowo przekraczającej 2 miesiące, Dyrektor Instytutu zwraca się do Rektora z prośbą o wyrażenie zgody na wyznaczenie osoby pełniącej obowiązki Zastępcy Dyrektora Instytutu na czas jego nieobecności, spełniającej warunki wymienione w § 6 pkt 2 Regulaminu.
 2. Zastępca Dyrektora Instytutu odpowiada za działalność Instytutu bezpośrednio przed Dyrektorem Instytutu.

 § 7 [Rada Instytutu]

 

 1. Dyrektor Instytutu może powołać Radę Instytutu stanowiącą ciało opiniodawczo-doradcze Dyrektora Instytutu.
 2. O składzie, zadaniach i zwoływaniu posiedzeń Rady Instytutu decyduje w wydanym przez siebie zarządzeniu Dyrektor Instytutu z uwzględnieniem § 28 pkt 3. Statutu. Rada w ciągu miesiąca od jej utworzenia przyjmuje swój regulamin działania.
 3. Rada Instytutu nie jest organem Akademii.

 § 8 [Zespoły badawcze oraz zespoły innowacji dydaktycznych]

 1. W ramach Instytutu mogą powstawać zespoły badawcze i zespoły innowacji dydaktycznych, nie pokrywające się ze strukturą katedr i zakładów.
 2. Celem zespołów badawczych jest przygotowywanie wniosków o finansowanie badań ze środków zewnętrznych oraz realizacja badań naukowych przy finansowym i organizacyjnym wsparciu Instytutu.
 3. Celem zespołów innowacji dydaktycznych powołanych w ramach Instytutu jest doskonalenie kompetencji dydaktycznych pracowników, przy finansowym i organizacyjnym wsparciu Instytutu.
 4. Zespoły badawcze i zespoły innowacji dydaktycznych oraz ich kierowników powołuje Dyrektor, po akceptacji pisemnego wniosku pracowników Instytutu, określającego cel, ramowy harmonogram działań zespołu, potrzeby (finansowe, rzeczowe) związane z podejmowanymi działaniami oraz zawierający kandydaturę kierownika zespołu.
 5. Zespoły badawcze i zespoły innowacji dydaktycznych mogą być tworzone we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi uczelni.
 6. W sytuacji braku postępów w realizacji zaplanowanych działań lub na wniosek kierownika zespołu Dyrektor Instytutu może rozwiązać zespół lub odwołać kierownika zespołu.
 7. Kierownik zespołu po zakończeniu działań zespołu przedkłada Dyrektorowi Instytutu sprawozdanie z działalności zespołu.
 8. Zespoły badawcze oraz zespoły innowacji dydaktycznych nie są jednostkami organizacyjnymi Akademii.

 

 § 9 [Kierownicy jednostek organizacyjnych Instytutu]

 

 1. Kierowników jednostek organizacyjnych Instytutu powołuje Rektor na czas określony nie dłuższy niż jego kadencja.
 2. Kierownik jednostki organizacyjnej Instytutu jest bezpośrednim przełożonym pracowników jednostki.
 3. Do zadań kierownika jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład Instytutu należy w szczególności:

1) określanie głównych kierunków jej działalności, z uwzględnieniem strategii Instytutu i procesu jej realizacji;

2) organizowanie działalności naukowej jednostki organizacyjnej m.in. poprzez jej planowanie, koordynowanie podejmowanych przez pracowników aktywności i nawiązywanie kontaktów naukowych;

3) dbanie o stały rozwój naukowy pracowników jednostki naukowej, m.in. poprzez monitorowanie ich aktywności publikacyjnej, wspieranie w podejmowaniu starań o uzyskanie grantów badawczych i doradztwo w sprawach awansu naukowego;

4) organizowanie działalności dydaktycznej jednostki organizacyjnej m.in. poprzez przygotowanie obsady zajęć dydaktycznych i dokonywanie w niej niezbędnych korekt oraz ustalanie zastępstw w sytuacji nieobecności pracownika na zajęciach dydaktycznych;

5) dbanie o wysoki poziom pracy dydaktycznej pracowników i ich stały rozwój w tym obszarze, m.in. poprzez doradztwo i hospitację zajęć;

6) opiniowanie podań pracowników jednostki organizacyjnej dotyczące zatrudnienia i urlopów;

7) przygotowywanie okresowych ocen pracowników jednostki organizacyjnej;

8) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących kierowanej przez siebie jednostki organizacyjnej, niezastrzeżonych dla zakresu działania innych organów;

9) współpraca z Dyrektorem i Zastępcą Dyrektora w realizacji bieżących zadań i strategicznych celów Instytutu.

 

Rozdział  III [Sekretariat Instytutu]

 

 1. Obsługa administracyjna Instytutu prowadzona jest przez Sekretariat Instytutu.
 2. Nad Sekretariatem Instytutu nadzór merytoryczny sprawuje Dyrektor Instytutu.
 3. Bezpośrednim przełożonym pracowników administracyjnych Sekretariatu Instytutu jest kierownik Biura Rektora.
 4. Do zadań Sekretariatu Instytutu należy w szczególności:

 

 • obsługa administracyjna dyrekcji Instytutu;
 • dbałość o terminową realizację postanowień władz uczelni związanych z dydaktyką a w szczególności:
 • nadzór nad dokumentacją przychodzącą i wychodzącą Instytutu;
 • wsparcie podczas tworzenia obsad w Instytucie;
 • zbieranie oraz przekazywanie do odpowiednich jednostek indywidualnych kart planowanego i zrealizowanego obciążenia dydaktycznego;
 • nadzór nad realizacją zapotrzebowania na fakultety, seminaria dyplomowe oraz konwersatoria;
 • przyjmowanie oraz przekazywanie do Biura Obsługi Studentów protokołów egzaminacyjnych z przedmiotów realizowanych w instytucie;
 • aktualizacja ocen w systemie USOS;
 • wprowadzanie i aktualizacja tematów prac dyplomowych w systemie USOS oraz innych związanych z tym zadaniem procedur;
 • wsparcie nauczycieli akademickich podczas procedury sprawdzania prac dyplomowych w systemie APD;
 • tworzenie harmonogramu dyżurów pracowników Instytutu;
 • tworzenie wykazu urlopów nauczycieli akademickich;
 • pomoc w organizowaniu zebrań Instytutu i innych wydarzeń;
 • wsparcie administracyjne obsługi Rady Dyscypliny Naukowej.
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi administracji Akademii,
 • koordynowanie właściwego przepływu informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład Instytutu,
 • realizacja zadań zleconych przez dyrekcję Instytutu.
 1. Wymienione zadania Sekretariatu nie wykluczają innych obowiązków wynikających z odrębnych aktów prawa wewnętrznego.

 

Rozdział IV Przepisy końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem oznaczonym przez Rektora w zarządzeniu o nadaniu Instytutowi Regulaminu.