Obszary działalności naukowej

Instytut Pedagogiki – obszary działalności naukowej 

Działalność naukowa Instytutu Pedagogiki koncentruje się wokół historycznych, kulturowych
i społecznych uwarunkowań współczesnej edukacji,
związanych z nią instytucjonalnych
i pozainstytucjonalnych praktyk
oraz możliwych i pożądanych kierunków zmiany społecznej.

Katedry i zakłady Instytutu, osadzone w różnych subdyscyplinach pedagogiki, prowadzą swoją działalność naukową w zakresie pogłębionego opisu i problematyzacji zjawisk związanych z opieką, wychowaniem, nauczaniem i uczeniem się oraz projektowania ich przyszłego kształtu. Podejmowane badania – zgodnie z misją  patronki APS Marii Grzegorzewskiej – ujęte są w ramę aksjologiczną uznania i afirmacji ludzkiej podmiotowości oraz sprawiedliwości społecznej. W badaniach, kształceniu i działalności społecznej Instytutu podkreśla się niezbywalną godność i szacunek dla każdej osoby oraz prawo wszystkich podmiotów wychowania do rozwoju w warunkach odpowiadających ich możliwościom, potrzebom i aspiracjom.

Prowadzone w różnych jednostkach Instytutu Pedagogiki APS prace badawcze dydaktyczne i społeczne obejmują następujące zagadnienia:

 • współczesna myśl pedagogiczna oraz antropologiczno-aksjologiczne podstawy oddziaływań pedagogicznych,
 • historyczne przemiany edukacji i instytucji oświatowych,
 • społeczno-polityczne, ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania edukacji,
 • dziecko i dzieciństwo jako kluczowe kategorie pedagogiczne; pedagogiczna spuścizna Janusza Korczaka,
 • współczesne środowiska opieki i wychowania, w tym rodzina, przedszkole, szkoła (jej wymiar społeczno-kulturowy
  i instytucjonalny), podmioty edukacji pozaformalnej, oraz otoczenie społeczne (lokalne i globalne, w tym – cyfrowe),
 • nauczanie i rola zawodowa nauczyciela; jego rola przywódcza ukierunkowana na zmianę społeczną,
 • uczenie się ujmowane przez pryzmat zdolności i potencjału twórczego; wychowanie przez sztukę,
 • technologie informatyczne i media w edukacji,
 • środowisko pracy i potencjał rozwojowy osób dorosłych; kształcenie zawodowe.

Zespoły badawcze:

Zespół Badań Kultury Szkoły i Procesu Kształcenia - SCHOOLab

Zespół APSychoLab