Profesor Alicja Chybicka

Przedstawiamy sylwetkę laureata doktoratu honorowego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przyznanego w 2014 roku.

Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka - lekarz medycyny, profesor, doktor habilitowany nauk medycznych, prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, senator RP. Od lat z uporem walczy o zdrowie każdego swojego pacjenta. Nigdy nie traci wiary w pokonywaniu trudności dla dobra chorych dzieci.


W 1975 r. Alicja Chybicka ukończyła z wyróżnieniem Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich. Za osiągnięte wyniki w nauce otrzymała odznakę "Primi inter pares" oraz - na wniosek J.M Rektora - nagrodę PAN za osiągnięcia w dziedzinie pediatrii. W roku 1980 uzyskała specjalizację I, a następnie II stopnia z pediatrii oraz onkologii i hematologii dziecięcej, a także specjalizację z zakresu transplantologii klinicznej, immunologii klinicznej oraz opieki paliatywnej dziecięcej. Zawodowo związana z Akademią Medyczną i następnie z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Tytuł naukowy doktora nauk medycznych otrzymała w 1979 roku na podstawie pracy pt. "Zachowanie się markerów powierzchniowych limfocytów i limfoblastów w przebiegu ostrej białaczki limfoblastycznej".


Habilitowała się w 1995 r. na podstawie rozprawy "Badanie cytokin i wykorzystanie ich właściwości biologicznych w leczeniu nowotworów u dzieci". Za habilitację otrzymała nagrodę ministra zdrowia I stopnia. Tytuł profesora w dziedzinie nauk medycznych otrzymała na mocy postanowienia Prezydenta RP z 19 maja 1999 r. W 2000 r. została kierownikiem Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM we Wrocławiu. W 2007 r. została członkinią Polskiej Akademii Nauk, rady Fundacji "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową". Od 2012 r. członkini rady programowej Fundacji "Mam Marzenie".


Zainteresowania naukowe prof. Alicjii Chybickiej koncentrują się na hematologii, onkologii, przeszczepianiu komórek macierzystych układu krwiotwórczego, opiece paliatywnej i immunologii nowotworów wieku dziecięcego. Jest jedną z autorek wprowadzenia w latach 70. do praktyki pediatrycznej badań subpopulacji limfocytów, a w latach 90. badań cytokin i cząstek adhezyjnych oraz ich klinicznego wykorzystania u dzieci ze schorzeniami nowotworowymi. Od 1989 roku współodpowiedała za opracowanie wyników terapii oraz nowych protokołów leczenia i wznowy ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci leczonych w siedmiu polskich ośrodkach skupionych w Polskiej Grupie ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków.

Prof. Alicja Chybicka przynależy do licznych towarzystw naukowych m.in. do: Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, American Society of Hematology, European Bone Marrow Transplantation, International Society of Experimental Hematology, European Academy of Pediatric.
Wielokrotnie nagradzana za swoją pracę naukową i działalność społeczną. W 2001 r. odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Laureatka Nagrody Honorowej Rzecznika Praw Dziecka, a także Orderu Uśmiechu - jedynego na świecie odznaczenia nadawanego dorosłym przez dzieci. W 2006 r. otrzymała nagrodę Ministra Zdrowia za całokształt dorobku organizacyjnego i dydaktycznego


W dorobku naukowym prof. Alicja Chybicka posiada ponad 500 publikacji, referowanych na spotkaniach krajowych oraz zagranicznych, z zakresu pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej, transplantacji komórek macierzystych, terapii genowej. Wypromowała kilkunastu doktorantów, była opiekunką trzech zakończonych habilitacji. W wyborach parlamentarnych w 2011 r. uzyskała mandat senatora RP.