Marta Santos Pais

Przedstawiamy sylwetkę laureata doktoratu honorowego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przyznanego w 2017 roku.

Marta Santos Pais

Specjalna Przedstawicielka Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Przemocy Wobec Dzieci, prawniczka - absolwentka Uniwersytetu Lizbońskiego w Portugalii. Wieloletnia dyrektor UNICEF Innocenti Research Centre we Florencji (2001-2009), dyrektor Departamentu Ewaluacji, Polityki i Planowania UNICEF w Nowym Jorku (1997-2001), sprawozdawczymi Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Praw Dziecka (1991-1997), wiceprzewodnicząca Komitetu Koordynującego Politykę wobec dziecka oraz członkini Komitetu Zarządzającego Praw Człowieka Rady Europy.

Specjalna Doradczyni ONZ ds. badań nad przemocą wobec dzieci, profesor wizytujący Międzynarodowego Uniwersytetu w Lizbonie w zakresie międzynarodowego systemu praw człowieka, Specjalna Doradczyni ds. badań G. Machela nad dziećmi dotkniętymi konfliktem zbrojnym, członkini międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji zajmujących się ochroną praw dziecka, współautorka wielu aktów prawnych dotyczących przemocy wobec dzieci.

Działaczka i badaczka tropiąca różne przejawy przemocy wobec dzieci. Odbyła ponad 160 misji w 63 krajach. Autorka blisko 70 raportów i wystąpień na temat dzieci uwikłanych w konflikty wojenne, etniczne, ekonomiczne, ekologiczne. Obrończyni praw dziewczynek zagrożonych aborcją, wykorzystywanych seksualnie, marginalizowanych kulturowo i religijnie.   

Rzeczniczka budowania międzynarodowych standardów ochrony prawnej młodego pokolenia i edukacji społeczno-kulturowej związanej z prawami dziecka. Admiratorka pedagogiki Janusza Korczaka. Dwukrotnie odwiedzała Polskę, występowała w polskim Parlamencie, w 2012 r. odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej nadawanym cudzoziemcom, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami. 

Przebieg kariery zawodowej

 • Dyrektor, UNICEF Innocenti Research Centre, Florencja (2001-2009)
 • Dyrektor, Departamentu Ewaluacji, Polityki i Planowania, UNICEF, Nowy Jork, (1997-2001)
 • Sprawozdawca Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Praw Dziecka (1991-1997)
 • Wiceprzewodnicząca Komitetu Koordynującego Politykę wobec dziecka oraz członek Komitetu Zarządzającego Praw Człowieka Rady Europy
 • Specjalny Doradca ONZ ds. badań nad przemocą wobec dzieci
 • Specjalny Doradca ds. badań Machela nad dziećmi dotkniętymi konfliktem zbrojnym
 • Członek Portugalskiej Komisji promocji Praw Człowieka i równości
 • Doradca portugalskiej delegacji Zgromadzenia Generalnego ONZ, w Komisji Praw Człowieka oraz Podkomisji ds. zapobiegania dyskryminacji i ochrony mniejszości (1988 - 1996)
 • Doradca Delegatury Rządu Portugalii do Komisji Praw Człowieka I Komisji ds. Eliminacji Dyskryminacji Rasowej.
 • Profesor wizytujący Międzynarodowego Uniwersytetu w Lizbonie, Portugalia, nt. Międzynarodowy System Praw Człowieka
 • Starszy Doradca ds. Praw Człowieka i Spraw Prawnych, Kierownik Działu Praw Człowieka, przy Biurze Prokuratora Generalnego, Biuro Dokumentacji i Prawa Porównawczego, Portugalia (od 1980 roku)
 • Doradca ds Prawnych Ministra Sprawiedliwości (1978 - 1980)
 • Doradca Prawny Sekretarza Stanu Administracji Publicznej (1978)
 • Doradca Prawny Sekretarza Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości (1977)
 • Doradca Prawny Sekretarza Stanu Finansów (1976)

 Członkostwo w Stowarzyszeniach Zawodowych

 • Członek Doradczego Komitetu Redakcyjnego dla International Journal of Children’s Rights
 • Członek Rady Doradczej Międzynarodowego Interdyscyplinarnego Kursu o prawach dziecka (Uniwersytet w Ghent, Centrum Praw Dziecka i Uniwersytet w Antwerpii) 
 • Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodzieży i Rodzin sędziów i wyrokodawców
 • Członek Rady Naukowej Światowej Organizacji przeciw Torturom (OMCT)
 • Członek Komitetu Doradczego Human Rights Watch (1993-2005)
 • Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowego Centrum Dziecka, Paryż
 • Członek Międzynarodowej Komisji Prawników (i członek zarządu portugalskiej sekcji do 1997 roku)

Uczestnictwo w Tworzeniu i Ustanawianiu Norm Międzynarodowych

 • Członek Oenzetowskiej grupy pracującej nad Konwencją o Prawach Dziecka (1987 - 1989)
 • Przedstawiciel UNICEF do grupy przygotowawczej dla dwóch protokołów fakultatywnych do Konwencji o prawach dziecka
 • Członek Oenzetowskiej grupy redagującej "Deklarację w sprawie praw i odpowiedzialności osób, grup i podmiotów społeczeństwa w zakresie wspierania i ochrony powszechnie uznanych praw człowieka i podstawowych wolności" (Genewa, 1990- 1992)
 • Członek redakcyjny grupy ONZ redagującej "Deklarację o prawach osób należących do mniejszości narodowych lub etnicznych, religijnych i językowych"
 • Członek redakcyjny grupy ONZ do prac nad Deklaracją o ochronie wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem
 • Członek grupy ekspertów opracowujących Konwencję w sprawie nielegalnego obrotu narkotyków (ONZ, Wiedeń, 1987)
 • Członek Komitetu Ekspertów Rady Europy do wymiany poglądów na temat działań ustanawiających standardy Organizacji Narodów Zjednoczonych w dziedzinie praw człowieka (1989-1992)
 • Udział w rozwoju Europejskiej Strategii dla Dzieci; Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, 1995