Legalizacja zagranicznych dokumentów

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia, kandydat z zagranicy musi posiadać:

  • w przypadku studiów pierwszego stopnia (licencjackich) lub jednolitych magisterskich – świadectwo ukończenia szkoły średniej (maturę)
  • w przypadku studiów drugiego stopnia (magisterskich) – dyplom szkoły wyższej na poziomie równoważnym poziomowi studiów pierwszego stopnia (licencjackich)

uprawniające do podjęcia studiów na danym poziomie w kraju wydania dokumentu.

Świadectwo szkolne (maturalne) / dyplom szkoły wyższej muszą być uznane w Polsce za równoważne z odpowiednim polskim świadectwem / dyplomem - https://prk.men.gov.pl/uznawanie-zagranicznych-dyplomow-ukonczenia-studiow-wyzszych-i-stopni-naukowych/ , zalegalizowane - https://www.kuratorium.waw.pl/pl/poradnik-klienta/inne-sprawy/uznanie-swiadectw-uzysk/5423,Uznanie-swiadectw-uzyskanych-za-granica.html i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego- lista tłumaczy przysięgłych dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości - https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/tlumacze-przysiegli