Komplet dokumentów - cudzoziemcy

Cudzoziemcy zakwalifikowani do przyjęcia na studia, oprócz dokumentów, o których jest mowa w dziale komplet dokumentów - link do strony, składają dodatkowo:

  • świadectwo legalizacji lub appostille zagranicznego dokumentu o wykształceniu (dot. osób rekrutujących się na studia w APS na podstawie matury zagranicznej, dyplomu ukończenia studiów uzyskanego za granicą);
  • tłumaczenie przysięgłe na język polski zagranicznego dokumentu o wykształceniu (dot. osób rekrutujących się na studia w APS na podstawie matury zagranicznej, dyplomu ukończenia studiów uzyskanego za granicą);
  • okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (dot. cudzoziemców rekrutujących się na studia na ww. zasadach)w związku z nowelizacją ustawy o dokumentach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 53) kandydaci na studia nie składają kserokopii tego rodzaju dokumentów; 
  • poświadczone za zgodność z oryginałem przez komisję rekrutacyjną kserokopie decyzji związanych ze skierowaniem do Uczelni cudzoziemca w celu odbycia studiów bez wnoszenia opłat, w tym decyzja ministra lub dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów – dot. cudzoziemców skierowanych na studia w Uczelni na ww. zasadach;
  • podanie skierowane do Rektora z prośbą o przyjęcie na studia i ustalenie wysokości czesnego za studia (dot. cudzoziemców rekrutujących się na studia na zasadach odpłatności);
  • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym jest mowa w zakładce dotyczącej znajomości języka polskiego - link do strony  
  • potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo kserokopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, albo deklarację przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia (należy ją złożyć bądź w momencie składania kompletu dokumentów, bądź też niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia);
  • oświadczenie na temat ustanowionego pełnomocnika zamieszkałego na terytorium RP. Dane adresowe ustanowionego pełnomocnika będą stanowić adres do korespondencji z kandydatem i muszą zostać zamieszczone w formularzach osobowych na koncie kandydata w systemie IRK – dot. osób, które nie mają stałego adresu zamieszkania na terytorium RP. W przypadku niepodania adresu pełnomocnika zamieszkałego na terytorium RP oraz braku stałego adresu zamieszkania w Polsce, uczelnia jest zwolniona z obowiązku informacyjnego względem kandydata.

Cudzoziemcy przyjęci na studia są zobowiązani przedstawić w Uczelni dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie studiów (wiza lub karta pobytu lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach) oraz informację dotyczącą zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż w pierwszym dniu roku akademickiego, na który zostali przyjęci na studia.