Komplet dokumentów - cudzoziemcy

Cudzoziemcy zakwalifikowani do przyjęcia na studia, oprócz dokumentów, o których jest mowa w dziale komplet dokumentów - link do strony, składają dodatkowo:

  • świadectwo legalizacji lub appostille zagranicznego dokumentu o wykształceniu (dot. osób rekrutujących się na studia w APS na podstawie matury zagranicznej, dyplomu ukończenia studiów uzyskanego za granicą);
  • tłumaczenie przysięgłe na język polski zagranicznego dokumentu o wykształceniu (dot. osób rekrutujących się na studia w APS na podstawie matury zagranicznej, dyplomu ukończenia studiów uzyskanego za granicą);
  • oświadczenie o posiadaniu uprawnień do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (dot. cudzoziemców rekrutujących się na studia na ww. zasadach) w związku z nowelizacją ustawy o dokumentach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 53) - dokumenty przedstawia się do wglądu, kandydaci na studia nie składają kserokopii tego rodzaju dokumentów; 
  • poświadczone za zgodność z oryginałem przez komisję rekrutacyjną kserokopie decyzji związanych ze skierowaniem do Uczelni cudzoziemca w celu odbycia studiów bez wnoszenia opłat, w tym decyzja ministra lub dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów – dot. cudzoziemców skierowanych na studia w Uczelni na ww. zasadach;
  • podanie skierowane do Rektora z prośbą o przyjęcie na studia i ustalenie wysokości czesnego za studia (dot. cudzoziemców rekrutujących się na studia na zasadach odpłatności);
  • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym jest mowa w zakładce dotyczącej znajomości języka polskiego - link do strony  
  • potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków, pokrywającą w całości koszty leczenia na terytorium RP przez cały okres kształcenia w Polsce albo kserokopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, albo deklarację przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia (należy ją złożyć bądź w momencie składania kompletu dokumentów, bądź na pisemny wniosek kandydata można ww. potwierdzenie złożyć w innym terminie, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia studiów w Uczelni);
  • oświadczenie na temat ustanowionego pełnomocnika zamieszkałego na terytorium RP. Kandydat, który nie posiada miejsca zamieszkania w Polsce, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zobowiązany jest do ustanowienie pełnomocnika do doręczeń zamieszkałego na terytorium Polski. Dane adresowe ustanowionego pełnomocnika będą stanowić adres do korespondencji z kandydatem i muszą zostać zamieszczone w formularzach osobowych na koncie kandydata w systemie IRK. W przypadku nieustanowienia pełnomocnika do doręczeń, o którym mowa, przeznaczone dla kandydata pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.


Kandydaci, którzy nie są pełnoletni i zostali przyjęci na studia składają wraz z kompletem dokumentów oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dotyczące zgody rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - link do pliku 

Ważne:
Cudzoziemcy zakwalifikowani na studia, którzy nie mają nadanego w RP numeru PESEL są obligowani do kontaktu z Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej w celu uzgodnienia sposobu i terminu dostarczenia kompletu dokumentów (terminy są podane w harmonogramie rekrutacji).

Cudzoziemcy przyjęci na studia są zobowiązani przedstawić w Uczelni dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie studiów (wiza lub karta pobytu lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach) oraz informację dotyczącą zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż w pierwszym dniu roku akademickiego, na który zostali przyjęci na studia.