studia niestacjonrne II stopnia (2-letnie)

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia niestacjonarne drugiego stopnia składają:

 1. kserokopię dyplomu ukończenia studiów (dyplom licencjacki lub równoważny) wraz z suplementem (oryginały do wglądu).
  Uwaga: do czasu wydania dyplomu honorowane jest zamiast niego "zaświadczenie wydane po obronie"
 2. zaświadczenie, w którym ujęta jest w formie liczbowej średnia ocen ze studiów, wystawione przez uczelnię, w której kandydat uzyskał dyplom uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia. Uwaga: zaświadczenie to nie jest wymagane jeżeli w suplemencie do dyplomu średnia ocen z całego toku studiów jest wyraźnie ujęta w formie liczbowej
 3. podanie o przyjęcie na studia, wygenerowane z systemu IRK, potwierdzone przez komisję rekrutacyjną (ścieżka dostępu: „Moje konto” -> „Zgłoszenia rekrutacyjne” -> „Dokumenty i dalsze kroki”))
 4. podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej – wydruk podania możliwy po wprowadzeniu przez kandydata fotografii do systemu IRK i po zaakceptowaniu go przez wydziałową komisję rekrutacyjną (ścieżka dostępu: „Moje konto” -> „Zgłoszenia rekrutacyjne” -> „Dokumenty i dalsze kroki”)
  Uwaga: Absolwenci studiów pierwszego stopnia w APS, którzy posiadają już ELS wydany przez APS nie składają podania o wydanie ELS - należy wpisać przy rejestracji w IRK numer albumu/indeksu APS
 5. dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką - sprawdź nr konta do opłaty za ELS (inne niż do opłaty rekrutacyjnej) - link do pliku
  Uwaga: Tegoroczni absolwenci studiów pierwszego stopnia w APS, którzy posiadają już ELS wydany przez APS nie wnoszą tej opłaty
 6. oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami i warunkami wnoszenia opłat za studia, wygenerowane z systemu IRK (ścieżka dostępu: „Moje konto” -> „Zgłoszenia rekrutacyjne” -> „Dokumenty i dalsze kroki”)

 

Uwaga:
Osoby, które nie mają jeszcze wydanego dyplomu licencjata, a dysponują jedynie "zaświadczeniem wydanym po obronie" składają owe zaświadczenie (zamiast dyplomu) wraz z zobowiązaniem, że brakujące dokumenty zostaną doniesione niezwłocznie po ich odebraniu z uczelni na której był broniony licencjat. Wypełnione zobowiązanie w postaci skanu należy dołączyć do kompletu dokumentów składanego zdalnie.

Wzór zobowiązania - link do pliku
Informacje o dodatkowych dokumentach składanych przez cudzoziemców zakwalifikowanych na studia - link do strony

 

Składanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane na studia składa się z dwóch etapów:

 1. Składanie kompletu dokumentów w formie elektronicznej podpisanej profilem zaufanym kandydata przez specjalny system do tego przeznaczony (terminy określone w harmonogramie rekrutacji). Szczegółowe informacje wraz z linkami do elektronicznego formularza do zdalnego składania dokumentów będą przesyłane osobom zakwalifikowanym na studia przez system IRK.
  Instrukcję zdalnego składania dokumentów dla studiów drugiego stopnia znajdziesz na stronie - link do pliku
  Ważne: Aby móc złożyć komplet dokumentów należy dysponować profilem zaufanym. Dlatego też, dla potrzeb rekrutacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, należy założyć własny profil zaufany. Informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
 2. Doniesienie wydruków dokumentów, o których mowa w punkcie 1. do Uczelni oraz okazanie na miejscu oryginałów dokumentów o wykształceniu (np. odpowiednio matura lub dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem) w celu poświadczenia ich za zgodność z oryginałem (terminy określone w harmonogramie rekrutacji). Ze względu na obowiązujące wymogi sanitarno-epidemiologiczne, będziemy wysyłać zaproszenia na konkretny dzień i godzinę (z przedziału podanego w harmonogramie rekrutacji), poprzez wiadomość wysłaną przez system IRK. Uwaga: istnieje możliwość upoważnienia osoby trzeciej do czynności, o których mowa w tym punkcie. Wzór upoważnienia jest dostępny na stronie - link do pliku W przypadku upoważnienia osoby trzeciej, osoba przyjęta na studia musi się podpisać na wydrukach 1) podania o przyjęcie na studia, 2) podaniu o wydanie ELS, 3) oświadczeniu o zapoznaniu się z zasadami i warunkami wnoszenia opłat za studia, 4) innych oświadczeniach wygenerowanych z systemu IRK.

Ważne:
Cudzoziemcy zakwalifikowani na studia, którzy nie mają nadanego w RP numeru PESEL są obligowani do kontaktu z Komisją Rekrutacyjną w celu ustalenia formy i terminu składania kompletu dokumentów (terminy są podane w harmonogramie rekrutacji).