Studia niestacjonarne I stopnia (3-letnie)

 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia niestacjonarne pierwszego stopnia składają:

 1. kserokopię świadectwa dojrzałości wraz z wszystkimi wystawionymi do niego aneksami (z oryginałem do wglądu)
 2. podanie o przyjęcie na studia, wygenerowane z systemu IRK, potwierdzone przez komisję rekrutacyjną (ścieżka dostępu: „Moje konto” -> „Zgłoszenia rekrutacyjne” -> „Dokumenty i dalsze kroki”)
 3. podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej – wydruk podania możliwy po wprowadzeniu przez kandydata fotografii do systemu IRK i po zaakceptowaniu go przez wydziałową komisję rekrutacyjną (ścieżka dostępu: „Moje konto” -> „Zgłoszenia rekrutacyjne” -> „Dokumenty i dalsze kroki”)
 4. dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką - sprawdź nr konta do opłaty za ELS (inne niż do opłaty rekrutacyjnej) - link do pliku
 5. oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami i warunkami wnoszenia opłat za studia, wygenerowane z systemu IRK (ścieżka dostępu: „Moje konto” -> „Zgłoszenia rekrutacyjne” -> „Dokumenty i dalsze kroki”)

Informacje o dodatkowych dokumentach składanych przez cudzoziemców zakwalifikowanych na studia - link do strony

 

Składanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane na studia składa się z dwóch etapów:

 1. Składanie kompletu dokumentów w formie elektronicznej podpisanej profilem zaufanym kandydata przez specjalny system do tego przeznaczony (terminy określone w harmonogramie rekrutacji). Szczegółowe informacje wraz z linkami do elektronicznego formularza do zdalnego składania dokumentów będą przesyłane osobom zakwalifikowanym na studia przez system IRK.
  Instrukcję zdalnego składania dokumentów dla studiów pierwszego stopnia i jednolitych mgr znajdziesz na stronie - link do pliku
  Ważne: Aby móc złożyć komplet dokumentów należy dysponować profilem zaufanym. Dlatego też, dla potrzeb rekrutacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, należy założyć własny profil zaufany. Informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
 2. Doniesienie wydruków dokumentów, o których mowa w punkcie 1. do Uczelni oraz okazanie na miejscu oryginałów dokumentów o wykształceniu (np. odpowiednio matura lub dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem) w celu poświadczenia ich za zgodność z oryginałem (terminy określone w harmonogramie rekrutacji). Ze względu na obowiązujące wymogi sanitarno-epidemiologiczne, będziemy wysyłać zaproszenia na konkretny dzień i godzinę (z przedziału podanego w harmonogramie rekrutacji), poprzez wiadomość wysłaną przez system IRK. Uwaga: istnieje możliwość upoważnienia osoby trzeciej do czynności, o których mowa w tym punkcie. Wzór upoważnienia jest dostępny na stronie - link do pliku  przypadku upoważnienia osoby trzeciej, osoba przyjęta na studia musi się podpisać na wydrukach 1) podania o przyjęcie na studia, 2) podaniu o wydanie ELS, 3) oświadczeniu o zapoznaniu się z zasadami i warunkami wnoszenia opłat za studia

Ważne:
Cudzoziemcy zakwalifikowani na studia, którzy nie mają nadanego w RP numeru PESEL są obligowani do kontaktu z Komisją Rekrutacyjną w celu ustalenia formy i terminu składania kompletu dokumentów (terminy są podane w harmonogramie rekrutacji).