Współpraca

Instytut Filozofii i Socjologii przywiązuje duże znaczenie do współpracy ze środowiskiem społecznym. Współpraca z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego ma znaczący wpływ na proces dydaktyczny bowiem umożliwia realizację efektów kierunkowych i specjalnościowych, w tym budowanie kompetencji zawodowych zgodnych z rzeczywistymi potrzebami rynku pracy.  

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi obejmuje kilka obszarów:

  • realizację praktyk asystenckich (hospitacji) oraz praktyk specjalistycznych (projekt badawczy i staż) we współpracy z instytucjami z otoczenia społecznego,  
  • udział studentów w warsztatach organizowanych w ramach współpracy IFiS z zewnętrznymi podmiotami,
  • pracę studentów w zespołach interdyscyplinarnych mających na celu wypracowanie konkretnych rozwiązań dla interesariuszy,
  • realizację przez pracowników Instytutu badań socjologicznych i praca ekspercka na rzecz interesariuszy z otoczenia społecznego.