Projekty

Najważniejsze projekty badawcze realizowane przez socjologów w ostatnich 5 latach to:

 • "Dostosowanie i wprowadzenie modelu najlepszych praktyk europejskiego stowarzyszenia przeciwdziałania depresji EAAD w celu poprawy opieki nad osobami z depresją i zapobiegania zachowaniom samobójczym w Europie", kierownik projektu: dr Piotr Toczyski.
  Streszczenie: Najistotniejszym celem projektu EAAD-Best jest poprawa opieki nad pacjentami z depresją oraz zapobieganie zachowaniom samobójczym w Europie poprzez i) przeniesienie koncepcji 4-stopniowej interwencji środowiskowej europejskiego sojuszu przeciwko depresji (EAAD) do nowych regionów i krajów w Europie oraz ii) promowanie wykorzystania narzędzia iFightDepression® - internetowego narzędzia do pracy własnej dla pacjentów z depresją. Kraje wprowadzające (Bułgaria, Estonia, Grecja, Włochy i Polska) to kraje, w których nie stosowano jeszcze 4-stopniowej koncepcji interwencji EAAD. W krajach tych wybrano regiony modelowe, w których realizowana będzie czteropoziomowa interwencja, a następnie przeniesiona do innych regionów. Kraje transferowe (Węgry, Irlandia i Hiszpania) to kraje, w których koncepcja 4-poziomowej interwencji została już przeprowadzona. Kraje te będą koncentrować się na promowaniu i rozszerzaniu interwencji na nowe regiony. Zarówno kraje wprowadzające, jak i kraje transferowe będą ponadto promować i koordynować ogólnokrajowe wdrażanie narzędzia iFightDepression® oraz strony internetowej podnoszącej poziom świadomości na temat depresji. Projekt EAAD-Best przyczyni się do zmniejszenia ogromnych braków diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie depresji oraz do zapobiegania zachowaniom samobójczym w Europie, co jest szczególnie aktualne, biorąc pod uwagę nasilenie problemów ze zdrowiem psychicznym związanych ze skutkami Covid-19. Dalszymi celami EAAD-Best są: zmniejszenie stygmatyzacji, poprawa znajomości zagadnień zdrowotnych i zachowań sprzyjających poszukiwaniu pomocy. EAAD-Best rozpocznie długofalowy proces upowszechniania zarówno czteropoziomowej interwencji, jak i narzędzia iFightDepression® po zakończeniu okresu finansowania. Doświadczenia z krajów będących w programie EAAD pokazały, że inne regiony będą zachęcać się do przyjęcia własnych regionalnych interwencji czteropoziomowych, jeśli tylko dostępne będą materiały uwzględniające specyfikę kulturową oraz wsparcie (np. ze strony krajowego ośrodka koordynacyjnego). Ważnym celem projektu EAAD-Best jest zapewnienie długoterminowej trwałości poprzez działanie na zasadzie samo-promocji.
 • „Charakter ideologii narodowych kibiców piłkarskich”, Kierownik projektu dr Mateusz Grodecki, Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki, Konkurs: OPUS 16 (UMO2018/31/B/HS6/00148), czas trwania:2019-2022.
 • "Building Capacities to Prevent and Respond to any Form of Violence against the LGBTQI+ Community in Higher Education Institutions of Europe ", Koordynator projektu: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska, Jednostka finansująca: Komisja Europejska, Konkurs: Erasmus+, czas trwania: 2019-2021.
 • Problem przemocy domowej wśród polskich imigrantów w Anglii w opinii brytyjskichpraktyków”, Kierownik projektu: dr Iwona Zielińska, Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki, Konkurs: MINIATURA 2 (2018/02/X/HS6/02634), czas trwania: 2019-2020.
 • „Od wroga ludu do świętego męczennika – analiza obchodów 100-lecia rewolucji 1917 roku i 80-lecia Wielkiego Terroru Rosji”, Kierownik projektu: dr Zuzanna Zofia Bogumił, Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki, Konkurs: OPUS 11, czas trwania:2017-2020.
 • „Rewolucja konsumpcyjna w Polsce”, Kierownik projektu: dr Joanna Marta Zalewska, Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki, Konkurs: SONATA 8, czas trwania:2015-2019.
 • Milieux de memoire w Europie Środkowo-Wschodniej - przykład Polski”, Kierownik projektu: dr Zuzanna Zofia Bogumił, Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki, Konkurs: SONATA 5, czas trwania:2014-2018.
 • „Rola Kapitału kulturowego młodych mieszkańców wsi we współczesnych procesach przemian obszarów wiejskich w Polsce”, Kierownik projektu: dr Ilona Matysiak, Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki, Konkurs: SONATA 6, czas trwania: 2014-2017.
 • „Inteligencja a sukcesy życiowe dwóch pokoleń. Longitudinalne badania "Warsaw Study" po transformacji społeczno-politycznej”, Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz, Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki, Konkurs: OPUS 4, czas trwania:2013-2017.
 • Nowe męczeństwo - prawosławna interpretacja doświadczenia represji sowieckich”, Kierownik projektu: dr Zuzanna Zofia Bogumił, Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki, Konkurs: PRELUDIUM 1, czas trwania:2011-2016.

Prowadzone badania są bezpośrednio związane z prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi, a ich wyniki są wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Zapewnia to studentom nie tylko dostęp do najnowszych wyników badań i ustaleń dotyczących studiowanej dyscypliny, ale i możliwość uczestniczenia w prowadzonych przez wykładowców badaniach lub śledzenia ich przebiegu, co stanowi inspirację do podejmowania własnych inicjatyw badawczych.