Znajomość języka polskiego

Studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej prowadzone są w języku polskim, dlatego też osoby nie posiadające obywatelstwa RP muszą wykazać się znajomością języka polskiego na poziomie co najmniej B1 potwierdzonym odpowiednim zaświadczeniem, dyplomem lub certyfikatem. Jednocześnie warto podkreślić, że posiadanie Karty Polaka nie stanowi potwierdzenia znajomości języka polskiego na ww. poziomie.

 

Honorujemy następujące dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego:

  • Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (np. liceum), w której zajęcia prowadzone były w języku polskim lub posiadanie polskiego świadectwa dojrzałości;
  • Dyplom / zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowującego do podjęcia studiów wyższych w języku polskim - link do strony;
  • Certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (nie dotyczy kierunku studiów MICRACS) - link do strony
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych na polskiej uczelni, które prowadzone były w języku polskim.Powołanie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych_oraz sposobu weryfikacji umiejętności posługiwania się językiem polskim przez cudzoziemców w stopniu wystarczającym do podjęcia w Uczelni studiów w języku polskim - link do pliku