Przeliczanie wyników rekrutacyjnych na podstawie zagranicznych dokumentów

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

Wynik rekrutacyjny na studia stacjonarne i niestacjonarne stanowi ogólny wynik uzyskany w ramach "matury zagranicznej" przetransformowany do skali 800 punktowej (0-800 punktów).

W rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oprócz wyników z "matury zagranicznej" (0-800 punktów) na wynik rekrutacyjny składają się również punkty uzyskane w trakcie egzaminu praktycznego przeprowadzanego jako autoprezentacja kandydata połączona z analizą teczki jego prac ( 0-600 punktów).

Dodatkowym warunkiem w rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunek logopedia jest uzyskanie pozytywnej oceny w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Ma ona na celu ocenę predyspozycji kandydata do wykonywania zawodu logopedy. Negatywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej uniemożliwia przyjęcie kandydata na kierunek logopedia.

Dodatkowym warunkiem rekrutacji na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest przedłożenie zaświadczenia od logopedy potwierdzające poprawność wymowy kandydata.


Ważne:
Posiadacze "matury zagranicznej" muszą zgłosić się do Komisji Rekrutacyjnej w celu przeliczenia wyników z matury zagranicznej na punkty rekrutacyjne przed końcem zapisów w systemie IRK na dany kierunek studiów. Zgłoszenia takiego można dokonać również poprzez wysłanie skanu matury zagranicznej i jej tłumaczenie na język polski na adres: rekrutacja@aps.edu.pl wraz z prośbą o przeliczenie wyniku z matury zagranicznej i wpisanie tych danych do systemu IRK (jest to możliwe, o ile kandydat ma już założone konto w systemie i wpisane dane dotyczące wykształcenia średniego). W mailu należy również wskazać jaka jest skala ocen / wyników dla danej matury zagranicznej, co musi znaleźć potwierdzenie albo w informacjach zawartych w samym świadectwie matury zagranicznej albo w jakimś innym zaświadczeniu wydanym przez instytucję wydającą tę maturę.

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

 

Wynik rekrutacyjny na studia stacjonarne i niestacjonarne stanowi ogólny wynik uzyskany w ramach "dyplomu zagranicznego" przetransformowany do skali 5 punktowej (0-5 punktów).


Ważne:
Posiadacze "dyplomu zagranicznego" muszą zgłosić się do Komisji Rekrutacyjnej w celu przeliczenia wyników z tego dyplomu na punkty rekrutacyjne przed końcem zapisów w systemie IRK na dany kierunek studiów lub dany kierunek studiów i specjalność. Zgłoszenia takiego można dokonać również poprzez wysłanie skanu dyplomu zagranicznego i jego tłumaczenie na język polski na adres: rekrutacja@aps.edu.pl wraz z prośbą o przeliczenie wyniku z dyplomu zagranicznego i wpisanie tych danych do systemu IRK (jest to możliwe, o ile kandydat ma już założone konto w systemie i wpisane dane dotyczące wykształcenia średniego). W mailu należy również wskazać jaka jest skala ocen / wyników dla danego dyplomu zagranicznego, co musi znaleźć potwierdzenie albo w informacjach zawartych w samym dyplomie albo w jakimś innym zaświadczeniu wydanym przez instytucję wydającą ten dyplom.