Wymagania rekrutacyjne

Studia I stopnia (stacjonarne):

Warunkiem wstępnym rekrutacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego.

Nowa matura (od roku 2005)*
Wynik rekrutacyjny dla każdego kierunku stanowi sumę wyników z 3 przedmiotów zdawanych na maturze w formie pisemnej: 2 obowiązkowych i 1 do wyboru.
Przedmioty obowiązkowe: język polski i język obcy.
Przedmioty do wyboru: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.
Przelicznik dla każdego przedmiotu:
1% poziom podstawowy = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty
1% poziom rozszerzony = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty

Stara matura (do roku 2004)**
Wynik rekrutacyjny dla każdego kierunku stanowi sumę wyników z 4 przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej lub ustnej. Oceny z egzaminów maturalnych transformuje się na punkty rekrutacyjne następująco:

ocena liczba punktów rekrutacyjnych
do 1991 roku po 1991 roku
6   200
5 200 180
4 160 150
3 80 100
2   60

 

Studia II stopnia (stacjonarne):

Warunkiem wstępnym rekrutacji jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub równoważnego) na kierunku/specjalności realizującej efekty z zakresu przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu informatyka w szkole jak też przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz z podstaw dydaktyki i emisji głosu zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019r. poz. 1450). Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w opisach poszczególnych kierunków i specjalności w katalogu na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Wynik rekrutacyjny stanowi suma ważona:
0,7 * średnia ocen ze studiów I stopnia + 0,3 * ocena końcowa ukończenia studiów

______________________________________
* Nowa matura – egzamin maturalny, który jest przeprowadzany od 2005 roku. Wyniki nowej matury są w procentach. Świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej są osobnymi dokumentami.

** Stara matura - egzamin dojrzałości, który był przeprowadzany do 2004 roku. Wyniki starej matury były podawane w formie ocen. Świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej stanowiły jeden dokument.