Perspektywy zatrudnienia

Studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna dają przygotowanie pedagogiczne do pracy w zawodzie nauczyciela.

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna znajdą zatrudnienie w zespołach kuratorskiej służby sądowej, kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą, w placówkach penitencjarnych, ośrodkach pomocy społecznej, środowiskowych placówkach dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, w placówkach wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej.

Po uzupełnieniu wykształcenia na studiach II stopnia absolwenci kierunku pedagogika resocjalizacyjna będą mogli uzyskać między innymi kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela pedagoga resocjalizacji, socjoterapeuty (w placówkach resocjalizacyjnych, np. młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych), a także w charakterze kuratora sądowego, pedagoga szkolnego.