Studia stacjonarne II stopnia

Studia drugiego stopnia

Studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie) – dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków artystycznych lub pokrewnych (w tym społecznych, humanistycznych itp.) zakończone dyplomem magistra po II roku studiów.

Studia na kierunku realizowane są w obszarze dwóch specjalności: 

  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (nienauczycielska). Na tę specjalność mogą kandydować absolwenci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach artystycznych lub pokrewnych (bez przygotowania psychologiczno-pedagogicznego).
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - kontynuacja (nauczycielska). Specjalność dla kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach artystycznych w zakresie sztuk plastycznych posiadających przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz dydaktyczne w zakresie dydaktyki i emisji głosu wydanym na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 4 w zw. z ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Program ukierunkowany jest na spersonalizowany rozwój osobowości studenta, zarówno w odkrywaniu i rozwijaniu własnego potencjału twórczego, jak też odkrywaniu i budowaniu własnej ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego. W kształceniu kładziony jest silny nacisk na partnerskie i zindywidualizowane relacje ze studentem w rozwoju artystycznym, na zasadzie relacji mistrz – uczeń w pedagogice i sztuce, budując elastyczny i nakierowany na indywidualny rozwój zestaw przedmiotów. Indywidualizm kształcenia realizuje się także w możliwości wyboru między dwoma modułami zajęciowymi, poszerzającymi w wybranym przez studenta obszarze jego profesjonalne kompetencje.

  • Moduł Artystyczny daje szansę na maksymalny rozwój umiejętności plastycznych i zdolności artystycznych, poszerzając program specjalności o sztukę w przestrzeni publicznej (np. graffiti, mural, performance), sztukę nowych mediów i współczesne działania artystyczne (instalacje audiowizualne, intermedia, land art itp.).

  • Moduł Arteterapeutyczny rozbudowuje warsztat umiejętności pedagogiczno-wychowawczych o zaawansowane techniki arteterapeutyczne i elementy socjoterapii, rozwijając umiejętność pracy z grupą i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi, zwłaszcza na gruncie współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych i społecznych, z wykorzystaniem terapeutycznego oddziaływania poprzez sztukę i stymulowania plastycznej ekspresji twórczej.

 

Kierunek umożliwia uzyskanie umiejętności i kompetencji artysty wizualnego.

UWAGA - uruchomienie poszczególnych modułów jest uzależnione od liczby Kandydatów przyjętych na studia.

Internetowa Rejestracja Kandydatów - link do pliku