Wymagania rekrutacyjne

Studia I stopnia (stacjonarne):

Warunkiem wstępnym rekrutacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego

Nowa matura (od roku 2005)*
Wynik rekrutacyjny stanowi sumę wyników z 3 przedmiotów zdawanych na maturze w formie pisemnej: 2 obowiązkowych i 1 do wyboru oraz dodatkowo punktów z autoprezentacji kandydata w skład której wchodzą: a) zestaw reprodukcji prac kandydata reprezentujący obszar zainteresowań artystycznych kandydata oraz b) krótka ankieta, składane w formie elektronicznej

Przedmioty obowiązkowe: język polski i język obcy
Przedmioty do wyboru: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie
Przelicznik dla każdego przedmiotu:
1% poziom podstawowy = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty
1% poziom rozszerzony = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty

a) Zestaw przedstawiony do oceny powinien składać się z przynajmniej 10 reprodukcji prac z dowolnej dziedziny artystycznej, wykonane w wybranej technice. Mogą być to rysunki z natury, prace malarskie, fotografie, małe formy rzeźbiarskie i inne zapisane w formacie jpg lub png. Jeśli są to przykłady prac filmowych prosimy o zamieszczenie w ankiecie linków do platformy np. YouTube lub Vimeo. Prace należy wgrać do folderu onedrive, do którego link otrzymają Państwo na email podany w ankiecie b) w ciągu 24 godzin od momentu dokonania zapisu w systemie IRK.

b) Ankieta, w której prosimy odpowiedzieć na następujące pytania: 1) Dlaczego chcesz zdawać na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (500-1000 znaków); 2) Podaj nazwę szkoły średniej, miejscowość, profil klasy, którą ukończyłaś/eś; 3) Jaką wystawę ostatnio widziałaś/eś i dlaczego ją zapamiętałaś/eś?; 4) Jakie dzieło zrobiło na Tobie szczególne wrażenie i dlaczego?***; 5) Jaki jest Twój ulubiony film i dlaczego?***; 6) Która książka jest dla Ciebie szczególnie ważna i dlaczego?***; 7) Inne informacje, którymi chciałabyś / chciałbyś  się podzielić  (np. zainteresowania, wolontariat, linki do filmów).

Uwaga:
Prace należy wgrać do folderu, do którego link otrzymają Państwo poprzez IRK po zarejestrowaniu się na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Stara matura (do roku 2004)**
Wynik rekrutacyjny stanowi sumę wyników z 4 egzaminów zdawanych na maturze w części pisemnej lub ustnej oraz dodatkowo punktów z autoprezentacji kandydata w skład której wchodzą: a) zestaw reprodukcji prac kandydata reprezentujący obszar zainteresowań artystycznych kandydata oraz b) krótka ankieta, składane w formie elektronicznej.

Oceny z egzaminów maturalnych transformuje się na punkty rekrutacyjne następująco:

ocena liczba punktów rekrutacyjnych
do 1991 roku po 1991 roku
6   200
5 200 180
4 160 150
3 80 100
2   60

a) Zestaw przedstawiony do oceny powinien składać się z przynajmniej 10 reprodukcji prac z dowolnej dziedziny artystycznej, wykonane w wybranej technice. Mogą być to rysunki z natury, prace malarskie, fotografie, małe formy rzeźbiarskie i inne zapisane w formacie jpg lub png. Jeśli są to przykłady prac filmowych prosimy o zamieszczenie w ankiecie linków do platformy np. YouTube lub Vimeo. Prace należy wgrać do folderu onedrive, do którego link otrzymają Państwo na email podany w ankiecie b) w ciągu 24 godzin od momentu dokonania zapisu w systemie IRK.

b) Ankieta, w której prosimy odpowiedzieć na następujące pytania: 1) Dlaczego chcesz zdawać na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (500-1000 znaków); 2) Podaj nazwę szkoły średniej, miejscowość, profil klasy, którą ukończyłaś/eś; 3) Jaką wystawę ostatnio widziałaś/eś i dlaczego ją zapamiętałaś/eś?; 4) Jakie dzieło zrobiło na Tobie szczególne wrażenie i dlaczego?***; 5) Jaki jest Twój ulubiony film i dlaczego?***; 6) Która książka jest dla Ciebie szczególnie ważna i dlaczego?***; 7) Inne informacje, którymi chciałabyś / chciałbyś  się podzielić  (np. zainteresowania, wolontariat, linki do filmów).

Uwaga:
Prace należy wgrać do folderu onedrive, do którego link otrzymają Państwo w ciągu 24 godzin na adres email podany w ankiecie wypełnianej  w systemie IRK w trakcie rejestracji na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Studia II stopnia (stacjonarne):

Wymagania dotyczące posiadanego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub równoważnego) i posiadanych uprawnień lub osiągniętych efektów kształcenia lub osiągniętych efektów uczenia się

  • Studia na kierunku edukacja artystycznych w zakresie sztuk plastycznych

w przypadku zamiaru podjęcia studiów na specjalności nauczycielska - kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach artystycznych w zakresie sztuk plastycznych posiadających przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz dydaktyczne w zakresie dydaktyki i emisji głosu zgodnie z wydanym na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 4 w zw. z ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

w przypadku zamiaru podjęcia studiów na specjalności nienauczycielska - kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach artystycznych lub pokrewnych.

Przyjęcie następuje na kierunek studiów: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia drugiego stopnia, o profilu ogólnoakademickim. Przypisanie do specjalności następuje po wpisaniu na listę studentów kierunku studiów w oparciu o preferencje kandydata określone w formularzu rekrutacyjnym oraz wynik rekrutacji (miejsce na liście rankingowej), a także kwalifikacje posiadane po ukończeniu studiów pierwszego stopnia.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w opisach poszczególnych kierunków i specjalności w katalogu na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Wynik rekrutacyjny wylicza się na podstawie: oceny końcowej ze studiów, średniej ocen ze studiów oraz liczby punktów uzyskanych w ramach autoprezentacji kandydata, w skład której wchodzą:

  • zestaw reprodukcji prac kandydata reprezentujący obszar zainteresowań artystycznych kandydata oraz
  • konspekt planów dalszego, osobistego rozwoju w zakresie sztuki i edukacji (określający obszar działań, które chce podjąć, aby podnieść kompetencje i umiejętności w wybranym zakresie).

Zestaw przedstawiony do oceny powinien składać się z przynajmniej 6 reprodukcji prac z dowolnej dziedziny artystycznej, wykonanych w wybranej technice. Mogą być to rysunki z natury, prace malarskie, fotografie, małe formy rzeźbiarskie i inne zapisane w formacie jpg lub png. Jeśli są to przykłady prac filmowych, należy zamieścić w ankiecie linki do platformy np. YouTube lub Vimeo.

Wynik rekrutacyjny stanowi suma ważona:
0,7 * średnia ocen ze studiów I stopnia + 0,3 * ocena końcowa ukończenia studiów + liczba punktów (0-600) uzyskanych w ramach autoprezentacji kandydata


W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem zagranicznym przeliczenie wyniku z dyplomu odbywa się indywidualnie.

Kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o kontakt z panią mgr Katarzyną Wyszomirską (e-mail: kwyszomirska@aps.edu.pl)

Kandydaci, którzy NIE posiadają:
1) świadectwa ukończenia na poziomie co najmniej B1 rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
2) certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1 wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
3) świadectwa dojrzałości wydanego w polskim systemie oświaty;
4) świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim
powinni zgłosić potrzebę przystąpienia do egzaminu z języka polskiego (e-mail: kwyszomirska@aps.edu.pl)

Termin egzaminu z języka polskiego będzie umieszczony w Aktualnościach danej rekrutacji.

 

______________________________________
* Nowa Matura – egzamin maturalny, który jest przeprowadzany od 2005 roku. Wyniki nowej matury są w procentach. Świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej są osobnymi dokumentami.

** Stara Matura - egzamin dojrzałości, który był przeprowadzany do 2004 roku. Wyniki starej matury były podawane w formie ocen. Świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej stanowiły jeden dokument.

*** Prosimy nie zapomnij podać autora i tytuł