Wymagania rekrutacyjne

Studia I stopnia (stacjonarne):

Warunkiem wstępnym rekrutacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego

Nowa matura (od roku 2005)*
Wynik rekrutacyjny stanowi sumę wyników z 3 przedmiotów zdawanych na maturze w formie pisemnej: 2 obowiązkowych i 1 do wyboru oraz dodatkowo punktów z autoprezentacji kandydata w skład której wchodzą: a) zestaw reprodukcji prac kandydata reprezentujący obszar zainteresowań artystycznych kandydata oraz b) krótka ankieta, składane w formie elektronicznej

Przedmioty obowiązkowe: język polski i język obcy
Przedmioty do wyboru: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie
Przelicznik dla każdego przedmiotu:
1% poziom podstawowy = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty
1% poziom rozszerzony = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty

a) Zestaw przedstawiony do oceny powinien składać się z przynajmniej 10 reprodukcji prac z dowolnej dziedziny artystycznej, wykonane w wybranej technice. Mogą być to rysunki z natury, prace malarskie, fotografie, małe formy rzeźbiarskie i inne zapisane w formacie jpg lub png. Jeśli są to przykłady prac filmowych prosimy o zamieszczenie w ankiecie linków do platformy np. YouTube lub Vimeo. Prace należy wgrać do folderu onedrive, do którego link otrzymają Państwo na email podany w ankiecie b) w ciągu 24 godzin od momentu dokonania zapisu w systemie IRK.

b) Ankieta, w której prosimy odpowiedzieć na następujące pytania: 1) Napisz proszę, dlaczego chcesz zdawać na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (500-1000 znaków); 2) Podaj nazwę szkoły średniej, miejscowość, profil klasy którą ukończyłaś/eś; 3) Jaką wystawę ostatnio widziałaś/eś i dlaczego ją zapamiętałaś/eś?; 4) Jakie dzieło zrobiło na tobie szczególne wrażenie i dlaczego?***; 5) Jaki jest twój ulubiony film i dlaczego?***; 6) Która książka jest dla ciebie szczególnie ważna i dlaczego?***; 7) Inne informacje, którymi chciałabyś / chciałbyś  się podzielić  (np. zainteresowania, wolontariat, linki do filmów).

Uwaga:
Prace prace należy wgrać do folderu, do którego link otrzymają Państwo poprzez IRK po zarejestrowaniu się na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Stara matura (do roku 2004)**
Wynik rekrutacyjny stanowi sumę wyników z 4 przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej lub ustnej oraz dodatkowo punktów z autoprezentacji kandydata w skład której wchodzą: a) zestaw reprodukcji prac kandydata reprezentujący obszar zainteresowań artystycznych kandydata oraz b) krótka ankieta, składane w formie elektronicznej.

Oceny z egzaminów maturalnych transformuje się na punkty rekrutacyjne następująco:

ocena liczba punktów rekrutacyjnych
do 1991 roku po 1991 roku
6   200
5 200 180
4 160 150
3 80 100
2   60

a) Zestaw przedstawiony do oceny powinien składać się z przynajmniej 10 reprodukcji prac z dowolnej dziedziny artystycznej, wykonane w wybranej technice. Mogą być to rysunki z natury, prace malarskie, fotografie, małe formy rzeźbiarskie i inne zapisane w formacie jpg lub png. Jeśli są to przykłady prac filmowych prosimy o zamieszczenie w ankiecie linków do platformy np. YouTube lub Vimeo. Prace należy wgrać do folderu onedrive, do którego link otrzymają Państwo na email podany w ankiecie b) w ciągu 24 godzin od momentu dokonania zapisu w systemie IRK.

b) Ankieta, w której prosimy odpowiedzieć na następujące pytania: 1) Napisz proszę, dlaczego chcesz zdawać na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (500-1000 znaków); 2) Podaj nazwę szkoły średniej, miejscowość, profil klasy którą ukończyłaś/eś; 3) Jaką wystawę ostatnio widziałaś/eś i dlaczego ją zapamiętałaś/eś?; 4) Jakie dzieło zrobiło na tobie szczególne wrażenie i dlaczego?***; 5) Jaki jest twój ulubiony film i dlaczego?***; 6) Która książka jest dla ciebie szczególnie ważna i dlaczego?***; 7) Inne informacje, którymi chciałabyś / chciałbyś  się podzielić  (np. zainteresowania, wolontariat, linki do filmów).

Uwaga:
Prace prace należy wgrać do folderu onedrive, do którego link otrzymają Państwo w ciągu 24 godzin na adres email podany w ankiecie wypełnianej  w systemie IRK w trakcie rejestracji na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Studia II stopnia (stacjonarne):

Wymagania dotyczące posiadanego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych) i posiadanych uprawnień lub osiągniętych efektów kształcenia lub osiągniętych efektów uczenia się

  • Studia na kierunku edukacja artystycznych w zakresie sztuk plastycznych będących kontynuacją kierunku z przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym w zakresie dydaktyki i emisji głosu zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019r. poz. 1450).

specjalność nauczycielska - kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach artystycznych w zakresie sztuk plastycznych posiadających przygotowanie psychologiczno -pedagogiczne oraz dydaktyczne w zakresie dydaktyki i emisji głosu zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019r. poz. 1450).

  • Studia na kierunku edukacja artystycznych w zakresie sztuk plastycznych niewymagającym posiadania przygotowania pedagogicznego

specjalność nienauczycielska - kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach artystycznych lub pokrewnych.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w opisach poszczególnych kierunków i specjalności w katalogu na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Wynik rekrutacyjny stanowi suma ważona:
0,7 * średnia ocen ze studiów I stopnia + 0,3 * ocena końcowa ukończenia studiów

 

______________________________________
* Nowa Matura – egzamin maturalny, który jest przeprowadzany od 2005 roku. Wyniki nowej matury są w procentach. Świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej są osobnymi dokumentami.

** Stara Matura - egzamin dojrzałości, który był przeprowadzany do 2004 roku. Wyniki starej matury były podawane w formie ocen. Świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej stanowiły jeden dokument.

*** Prosimy nie zapomnij podać autora i tytuł