Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich

Dodatkowe zatrudnienie Nauczycieli Akademickich

Na podstawie art. 125 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

1. Nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni publicznej, która jest jego podstawowym miejscem pracy, może, za zgodą rektora, podjąć lub kontynuować dodatkowe zatrudnienie tylko u jednego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową.

2. W terminie 2 miesięcy od dnia wystąpienia o zgodę rektor wyraża zgodę albo odmawia jej wyrażenia. Odmowa wyrażenia zgody wymaga uzasadnienia.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do nauczycieli akademickich podejmujących zatrudnienie:
    1) w podmiotach, z którymi uczelnia nawiązała współpracę na podstawie umowy lub porozumienia albo dla których jest organem prowadzącym, założycielem albo udziałowcem;

    2) w urzędach, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 4a ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537);

    3) w instytucjach kultury;

    4) w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4).

Wzór wniosku o wyrażenie zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia

Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania dodatkowego zatrudnienia

 

 oraz art. 125 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

7. Nauczyciel akademicki prowadzący działalność gospodarczą informuje o tym rektora uczelni, która jest jego podstawowym miejscem pracy.

Wzór informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej

Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej