HEALab

Aktualizacja: 13-03-2023

interdyscyplinarny zespół

Nasz Lab to interdyscyplinarny zespół skupiony głównie na agresji i czynnikach psychologicznych, które zwiększają jej prawdopodobieństwo (np. wykluczenie społeczne, wrażliwość na prowokacje, czy wrogie atrybucje), oraz czynnikach które jej zapobiegają (np. mentalizacja, bliskie relacje). W obszarze zainteresowań jest to, co dzieje się na styku osobowości oraz sytuacji i prowadzi do uruchomienia reakcji agresywnej. W badaniach Zespół wykorzystuje także narzędzia pomiarowe pozwalające nam na obserwację reakcji badanych w trakcie eksperymentów, takie jak okulograf (śledzenie ruchów gałek ocznych), miograf (EMG, pomiar napięcia mięśni), elektrokardiogram czy kamera termowizyjna. Prowadzone badania sponsorowane są z grantów Narodowego Centrum Nauki oraz uczelnianych grantów wewnętrznych. 

Osoby odpowiedzialne za Lab

Anna Zajenkowska

Moje zainteresowania związane są z przetwarzaniem informacji społecznych, szczególnie z wrogimi atrybucjami. Przede wszystkim koncentruję się na procesach kodowania i interpretacji sytuacji społecznych. Prowadzę badania w różnych grupach, min. wśród więźniów, czy też pacjentów z zaburzeniami osobowości. W badaniach wykorzystuję min. metodę eyetrackingu.

https://www.researchgate.net/profile/Anna_Zajenkowska

 

Joanna Rajchert

Interesuję się przede wszystkim reakcjami na odrzucenie (wykluczenie) społeczne. Prowadzę badania eksperymentalne, w których manipuluję poczuciem przynależności w małych grupach lub parach. W zakończonym projekcie badawczym weryfikowałam hipotezy dotyczące temperamentalnych uwarunkowań agresywnych reakcji na odrzucenie. W aktualnym projekcie koncentruję na sytuacyjnych moderatorach agresywnych jak i prospołecznych zachowań w odpowiedzi na wykluczenie testując hipotezę dotyczącą wpływu bliskości w relacji interpersonalnej z odrzucającą osobą. W ramach badań testujemy też różnice w reakcjach fizjologicznych i behawioralnych na różne formy wykluczenia, np. ignorowanie vs. wprost wyrażoną niechęć do kontynuowania lub nawiązania relacji.

https://www.researchgate.net/profile/Joanna_Rajchert

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=nXN7Bp4AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

 Kontakt 

azajenkowska@aps.edu.pl

jrajchert@aps.edu.pl

 

Nasza strona internetowa http://apsycholab.pl/

 

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 01-01-2023