dr Marta Porembska

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej


Kontakt

E-mail: mporembska[at]aps.edu.pl

Telefon: 22 589-36-00 wew. 3516


Główne obszary badawcze

 • diagnoza i uwarunkowania nieprzystosowania społecznego; metodyka pracy i efektywność oddziaływań kuratorów sądowych; socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą; funkcjonowanie psychospołeczne małoletnich w sytuacji rozpadu rodziny

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  doktor nauk społecznych, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej (2018)

  absolwentka Kursu Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym (2014)

  magister pedagogiki specjalnej (pedagogika resocjalizacyjna i wspomaganie rodziny), Akademia Pedagogiki Specjalnej (2008)

  Najważniejsze publikacje:

  Porembska, M. (2020). Proces wypełniania zadań rozwojowych w deklaracjach dwóch grup młodzieży nieprzystosowanej społecznie. W: T. Sołtysiak i M. Gołembowska (red.), Zachowania ryzykowne a zachowania patologiczne (s. 175-189). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

  Porembska, M. (2020). Prawo dziecka do kontaktów z obojgiem rodziców. W: J. Madalińska-Michalak i A. Wiłkomirska (red.), Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii (s. 327-345). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

  Porembska, M. (2019). Realizacja zadań rozwojowych przez młodzież nieprzystosowaną społecznie, Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, 584(9), 63-75.

  Porembska, M. (2018). Ocena relacji rodzinnych a wypełnianie zadań rozwojowych przez młodzież nieprzystosowaną społecznie, Pedagogika Rodziny, 8(2), 151-164.

  Porembska, M. (2017). Konflikty okołorozwodowe a działania kuratorów sądowych
  ds. rodzinnych i nieletnich.
  W: T. Sołtysiak i M. Gołembowska (red.), Resocjalizować ale jak we współczesnej rzeczywistości społecznej? (s. 187-202). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

  Porembska, M. (2016). Formy oddziaływań wychowawczych kuratora sądowego w opinii nieletnich. W: M. Jůzl, E. Jarosz, D. Marková i S. Neslušanová (red.), Sociální pedagogika 2016. Udoucnost Evropy; Řešení sociálně kulturních problem (s. 358-372). Brno: Institut mezioborových studií.

  Porembska, M. (2014). Współpraca ze środowiskiem lokalnym w działalności kuratora sądowego ds. rodzinnych i nieletnich. W: K. Marzec-Holka, K. Mirosław-Nawrocka
  i J. Moleda (red.), Współczesne  wzory i uwarunkowania procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji (s. 390-401). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Porembska, M., Ronatowicz, W. (2013). Streetworking formą pracy wśród osób świadczących usługi seksualne. W: R. Kowalczyk i M. Leśniak (red.), Od prostytucji do pracy seksualnej: wieloaspektowe studium zjawiska (s. 195-222). Kraków: Wydawnictwo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

  Porembska, M. (2012). Rola i zadania kuratora sądowego ds. rodzinnych i nieletnich
  w pracy z dzieckiem, młodzieżą, rodziną.
  W: K. Marzec-Holka, T. Głowik, E. Bilska, H. Iwanicki (red.), Profilaktyka i resocjalizacja. Od dysfunkcji do funkcjonalności
  (s. 81-109). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Porembska, M. (2012). Centrum handlowe podwórkiem współczesnej młodzieży – galerianki. W: H. Liberska (red.), Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi
  w zmieniającym się świecie
  (s. 154-163). Bydgoszcz: Wydawnictwo Difin.

  Projekty badawcze:

  Funkcjonowanie psychospołeczne małoletnich w sytuacji rozpadu rodziny na podstawie analizy treści opinii sporządzanych w sprawach rozwodowych przez Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów (BSTP 13/19-I);

  Młodzież nieprzystosowana społecznie w realizacji zadań rozwojowych (BSTM 1/13 – I);

  Poziom realizacji zadań rozwojowych nieletnich pozostających pod nadzorem kuratora sądowego (BSTP 4/11-III);

  Pełnione funkcje:

  specjalista w zakresie pedagogiki w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Warszawie;

  członek Rady Fundacji „Bo Warto”;

   

fotografia osoby Marta Porembska