Zespół Badawczy Kultury i Edukacji Nauk Matematycznych i Przyrodniczych

Aktualizacja: 22-11-2022

prof. APS, dr hab. Małgorzata Makiewicz - przewodnicząca dr Joanna Zalewska

Powołanie Zespołu Badawczego Kultury i Edukacji Nauk Matematycznych i Przyrodniczych ma na celu stworzenie realnych możliwości współpracy badawczej pracowników Katedry Pedagogiki Małego Dziecka oraz Zakładu Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju w zakresie edukacji matematycznej i przyrodniczej na wszystkich poziomach nauczania. Podstawowym celem poznawczym zespołu jest wzbogacenie wiedzy teoretycznej w zakresie kultury matematycznej i przyrodniczej, specyfiki rozumowania matematycznego uczniów, edukacji poprzez sztukę, wartości społecznych w edukacji, zastosowania mediów i technologii informacyjnych w edukacji oraz pedeutologii. Członkowie Zespołu będą prowadzić działania badawcze w zakresie zdolności poznawczych i artystycznych oraz propedeutyki kształcenia matematyczno-przyrodniczego.

Do utylitarnych zamierzeń Zespołu należy wdrażanie opracowanych propozycji i koncepcji dydaktycznych w zakresie edukacji matematycznej i przyrodniczej, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym (szkoły, przedszkola, wydawnictwa, ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, ośrodki kultury itp.).

CZŁONKOWIE ZESPOŁU:

dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. APS - przewodnicząca

dr hab. Ligia Tuszyńska, prof. APS

dr Adamina Korwin-Szymanowska

dr Monika Czajkowska

mgr Joanna Zalewska

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 11-10-2021