Stypendium ministra

Od 1 lipca 2019 r. Konstytucja dla Nauki zreformowała dotychczasowe zasady przyznawania stypendiów dla doktorantów. Aktualnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi dwie formy udzielania stypendium: stypendia dla młodych naukowców oraz stypendia ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Więcej informacji można naleźć:

stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe,

stypendium dla młodych naukowców.

 

 

W ramach możliwości ubiegania się o środki finansowe na prowadzanie badań funkcjonują również agencje rządowe:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - "tworzy autorskie programy, które będą wspierać międzynarodową karierę naukowców oraz wzmacniać umiędzynarodowienie polskich uczelni i jednostek naukowych. Staramy się, aby nasze nowe programy nie tylko odpowiadały na potrzeby rozwojowe środowiska akademickiego i naukowego, wspierały uczelnie w realizacji planów związanych z umiędzynarodowieniem, lecz także by nasza oferta uwzględniała administracyjną codzienność kadry naukowo-dydaktycznej i instytucji, w których pracuje."

Narodowe Centrum Nauki - "jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac empirycznych lub teoretycznych mających przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne."

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - "Głównym zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności. Do zadań NCBR należy wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zarządzanie programami badań stosowanych oraz realizacją projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa. Centrum dba również o zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju kadry naukowej, realizując m.in. międzynarodowe programy mobilności naukowców. Szczególną uwagą otacza udział młodych naukowców w programach badawczych. Umożliwia im zwiększenie kwalifikacji w obszarze przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników badań. Jednocześnie, poprzez wdrażane inicjatywy, zwraca uwagę na konieczność podniesienia świadomości kadry B+R w zakresie znaczenia ochrony własności przemysłowej dla komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań oraz możliwości uzyskania międzynarodowej ochrony patentowej przez jednostki naukowe."