Stypendia z funduszu pomocy materialnej

Informacja o stypendiach na rok akademicki 2022/2023

Student może ubiegać się o:

 • stypendium socjalne,

 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,

 • stypendium rektora

 • zapomogę.

Wnioski o pomoc materialną (stypendium socjalne, stypendium dla osób z niepełnosprawnościami, zapomogi, należy składać poprzez system USOSweb (na swoim indywidualnym koncie).

Obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, będący studentem, może ubiegać się o stypendium socjalne, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z dniem 29.09.2022 r. zostaje uruchomiony w USOSweb wniosek o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami, który należy wypełnić, zarejestrować, wydrukować, podpisać i złożyć do Biura Pomocy Materialnej i Absolwentów, pokój 3124. Przed złożeniem wniosku student dostarcza Pełnomocnikowi Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem (pok. 1052).

Z dniem 29.09.2022 r. zostaje uruchomiony wniosek o zapomogę, który wypełniony, zarejestrowany, wydrukowany i podpisany należy złożyć, wraz z dokumentami potwierdzającymi zdarzenie życiowe w Biurze Pomocy Materialnej i Biuro Pomocy Materialnej i Absolwentów, budynek C, I piętro, pokój 3124,
tel.: 22-589-36-30:

 • Stypendium socjalne

Za złożenie wniosku uważa się:

 • Wypełnienie oraz zarejestrowanie w USOSweb na swoim indywidualnym koncie „Oświadczenia o dochodach za 2021 r.”, które zostaje uruchomione w USOSweb od 29.09.2022 r. do 17.10.2022 r.

 •  Złożenie dokumentów, na podstawie których wypełnione zostało „Oświadczenia o dochodach za 2021 r.”, do Biura Pomocy Materialnej i Absolwentów – pok. 3124 do dnia 21.10.2022 r. Studenci niestacjonarni będą mogli dodatkowo złożyć w/w dokumenty 15.10.2022 r. oraz 22.10.2022 r. w godzinach od 9.00 - 14.00.

 • W/w dokumenty należy przekazać zapakowane w koszulkach z czytelnie wypełnioną w nich informacją zawierającą: imię i nazwisko, numer Pesel, numer indeksu, oraz rok studiów studenta.

 • w dniach od 24.10.2022 r. do 27.10.2022 r. koordynatorzy poprawnie wypełnione oświadczenia akceptują bądź informują studenta elektronicznie o brakach lub błędach w celu ich uzupełnienia lub poprawienia. W przypadku niezastosowania się do w/w terminów wnioskodawca zostaje wezwany na piśmie o uzupełnienie dokumentów. Brakujące dokumenty należy uzupełnić w terminie 14 dni od daty wysłania pisemnego wezwania. W przypadku nieuzupełnienia braków w terminie 14 dni wniosek o pomoc materialną pozostawia się bez rozpoznania.

 •  wydruku wniosku o stypendium socjalne będzie można dokonać w USOSweb na swoim indywidualnym koncie w dniach od 28.10.2022 r. do 07.11.2022 r. Wydrukowany, zarejestrowany i podpisany wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do Biura Pomocy Materialnej i Absolwentów – pok. 3124 do dnia 08.11.2022 r. Studenci niestacjonarni będą mogli dodatkowo złożyć wniosek 29.10.2022 r. oraz 05.11.2022 r. w godzinach od 9.00 - 14.00.  

Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć 1051,00 zł. 

 • Obowiązująca dokumentacja ze wszystkich źródeł dochodów przy ubieganiu się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023

 1. Do wniosku należy dołączyć dokumentację dotyczącą wszelkich źródeł dochodu wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta (w tym samego studenta) za rok poprzedzający składanie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, w tym odpowiednio:

 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny;

 • zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych dochodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

  1. formie opłacanego podatku,

  2. wysokości przychodu,

  3. stawce podatku,

  4. wysokości opłaconego podatku

- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium, w którym student ubiega się o stypendium,

 • zaświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny studenta, w tym odpowiednio:

 1. zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające informacje o:

  • wysokości dochodu,

  • wysokości składek na ubezpieczenia społeczne,

  • wysokości należnego podatku.

Jeżeli członek rodziny nie osiągnął żadnego dochodu i nie rozliczył się z urzędem skarbowym, również przedstawia zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku dochodu.

 1. oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium -  wzór oświadczenia;

 2. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium;

 3. umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

 4. umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną

 5. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

 6. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

 7. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

  • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

 1.     dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

 • dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium;

 • dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium;

 • odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów;

 • kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. . o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium RP lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium RP, który uprawnia do wykonywania pracy;

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

 • orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka;

inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego.

 

W przypadku, gdy sytuacja materialna rodziny studenta uległa zmianie w stosunku do branego pod uwagę roku podatkowego, do wniosku należy dołączyć dodatkowo:

w przypadku utraty dochodu dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta.

Uznaje się, że utrata dochodu może nastąpić wyłącznie w następujących okolicznościach:

uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego;

utrata zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;

utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,

wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utrata świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;

utrata świadczenia rodzicielskiego;

utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;

utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

utrata zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych (wcześniej: „prawa do zasiłku lub stypendium”)

utrata dodatku solidarnościowego (od 20 czerwca 2020 r.)

obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń na okresy zasiłkowe od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2022 r.

Jeżeli w zaświadczeniu płatnika dochodu zostanie podana łączna kwota dochodu, który został uzyskany w ostatnim roku podatkowym, a następnie został utracony w roku bieżącym, przed wystąpieniem z wnioskiem o stypendium, należy od rocznego dochodu rodziny odjąć roczną kwotę utraconego dochodu osiągniętego w ostatnim roku podatkowym, a następnie tak ustalony dochód należy podzielić przez 12 tak otrzymany przeciętny miesięczny dochód rodziny należy jeszcze podzielić przez liczbę osób w rodzinie.

 • W przypadku uzyskania dochodu dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu.

Uznaje się, że uzyskanie dochodu może nastąpić wyłącznie w następujących okolicznościach:

zakończenie urlopu wychowawczego;

uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;

uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,

rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;,

uzyskanie świadczenia rodzicielskiego;

uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o których mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;

uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

uzyskanie dodatku solidarnościowego ( od czerwca 2020r.)

 W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny, osoby uczącej się lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń.

 • Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie przez członka rodziny dochodu oraz miesięczną wysokość uzyskanego dochodu (netto) za ostatni miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

 • W przypadku utraty lub uzyskania dochodu w trakcie roku akademickiego, student składa do Biura Pomocy Materialnej i Absolwentów wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

Członkowie rodziny

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej uwzględnia się dochody osiągane przez:

 1. studenta,

 2. małżonka studenta,

 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta;

 4. będące na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Samodzielność finansowa studenta

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wskazywania dochodów osiąganych przez rodziców:

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

 • ukończył 26. rok życia;

 • pozostaje w związku małżeńskim;

 • ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4,

 • osiągnął pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej;

  • posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.). (Kwota wynosi 930 zł)

2) W pozostałych przypadkach, tj. gdy student nie jest samodzielny finansowo według powyższej definicji, jego sytuacja materialna jest ustalana z uwzględnieniem dochodów jego rodziców i rodzeństwa. 

 

Obowiązkowe zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej

Od 1 października 2019 roku wchodzi w życie art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce o treści „Rektor (...) odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.”

Kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wynosi dla osoby w rodzinie 600,00 zł.

W związku z powyższym dołączenie zaświadczenia obowiązuje wszystkich studentów, dla których miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie obliczony na podstawie złożonych dokumentów jest równy lub niższy od 600,00 zł.

 

 • Stypendium socjalne o zwiększonej wysokości

 1. Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Za szczególnie uzasadniony przypadek uważa się:

 • wnioskodawca pozostaje na utrzymaniu rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych regularnie i aktualnie korzystających ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłków stałych lub sam regularnie i aktualnie z nich korzysta;

 • wnioskodawca osiągnął pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, nie pozostaje na utrzymaniu rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych i nie ukończył 25. roku życia;

 • wnioskodawca jest sierotą pełną i nie ukończył 25. roku życia.

 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych

  1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.). Świadczenie to przyznawane jest na wniosek studenta.

  2. Student ubiegający się o stypendium dla osób niepełnosprawnych jest obowiązany do wypełnienia wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych w USOSweb i przedłożenia go w Biurze Pomocy Materialnej i Absolwentów. W momencie złożeniu wniosku student składa Pełnomocnikowi Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem.

  3. Wysokość stypendium specjalnego uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

  4. Jeżeli ważność orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, kończy się w trakcie roku akademickiego między październikiem a czerwcem, student traci przyznane prawo do stypendium dla osób niepełnosprawnych od najbliższego miesiąca po miesiącu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia.

  5. Przywrócenie prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych wymaga złożenia kolejnego wniosku z nowym aktualnym orzeczeniem. Wówczas prawo do stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznaje się studentowi od miesiąca wskazanego w tym orzeczeniu, jako data obowiązywania orzeczenia.

  6. Orzeczenie, o którym mowa w ust. 5 student ma obowiązek dostarczyć do Biura Pomocy Materialnej i Absolwentów niezwłocznie po jego otrzymaniu od właściwego organu. W przypadku nie dostarczenia do końca czerwca nowego orzeczenia, o którym mowa w ust. 5, w danym roku akademickim nie dokonuje się już przywrócenia prawa do stypendium, o którym mowa w ust. 5.

                7.Studenci posiadający dokumenty potwierdzające ich niepełnosprawność wydane za granicą muszą dostarczyć zaświadczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, o ich równoważności z orzeczeniem polskiego organu.

 • Zapomogi

Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym i może być przyznana studentowi dwa razy w roku akademickim. Ograniczenia w zakresie liczby zapomóg nie stosuje się do obywateli Ukrainy o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zapomoga przyznawana jest w szczególności z tytułu:

 • urodzenia dziecka;

 • choroby bliskiego członka rodziny,

 • choroby studenta,

 • śmierci bliskiego członka rodziny,

 • innego zdarzenia losowego np. powódź, pożar.

 1. Zapomoga przyznawana jest na podstawie wypełnionego wniosku o zapomogę

  w USOSweb, przedłożonego wraz z dokumentami potwierdzającymi zdarzenie w Biurze  Pomocy Materialnej i Absolwentów.

 2. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja życiowa jest spowodowana jedynie dochodami członków rodziny.

 3. Wysokość kwoty zapomogi o jaką maksymalnie może ubiegać się student określa zarządzenie rektora.

 4. Student, który ubiegając się o świadczenie wykazał samodzielność finansową, nie może ubiegać się o nie z tytułu zdarzeń rodziców oraz rodzeństwa.

 5. Zapomoga nie przysługuje studentowi przebywającemu na urlopie od zajęć z wyjątkiem studenta ubiegającego się o to świadczenie z tytułu urodzenia dziecka.