Bieżące informacje

Akademiki w roku akademickim 2021/2022

 

Kontakt telefoniczny do Domów Studenta:

DS "Jelonek" 22- 487 15 12

DS "Rogaś" 22- 487 15 32

DS "Sarna" 22- 487 15 42

"Stara zabudowa" 22- 487 15 21

Terminy zakwaterowania w domach studenta w roku akademickim 2021/2022 pobierz

Aby ubiegać się o miejsce w Domu Studenta należy wypełnić wniosek o akademik, który znajduje się na stronie internetowej APS w zakładce - studenci - akademiki - formularz do pobrania.

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz należy przesłać na adres agorska@aps.edu.pl, dpazura@aps.edu.pl do 10 czerwca 2021 r.

 

 

Przyznawanie miejsc w Domach Studenta

 

  1. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w Domu Studenta Akademii Pedagogiki Specjalnej przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do Akademii uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. 
  2. Student ubiegający się o miejsce w Domu Studenta obowiązany jest do złożenia w Biurze Pomocy Materialnej i Absolwentów wypełnionego wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenta (załącznik nr 3 do Regulaminu).
  3. Terminy składania wniosków umieszczane są w formie ogłoszeń w USOSweb oraz na stronie internetowej APS.
  4. Kandydaci na I rok studiów pierwszego stopnia, kandydaci na I rok studiów drugiego stopnia oraz kandydaci na I rok jednolitych studiów magisterskich składają dokumenty o miejsce w Domu Studenta wraz z dokumentacją wymaganą w procedurze rekrutacyjnej.
  5. Miejsce w Domu Studenta przyznaje Komisja Socjalno-Bytowa.
  6. Komisja Socjalno-Bytowa umieszcza listę osób (ich numery albumów), którym przyznano miejsce w Domu Studenta na stronie internetowej Akademii najpóźniej do 30 czerwca.
  7. Kandydaci na I rok studiów pierwszego stopnia, kandydaci na I rok studiów drugiego stopnia oraz na I rok jednolitych studiów magisterskich otrzymują informację mailem za pośrednictwem IRK.
  8. Małżeństwa studenckie mogą ubiegać się o przyznanie pokoju małżeńskiego.
  9. Matki z dziećmi mogą ubiegać się o przyznanie pokoju dla matki z dzieckiem.
  10. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o przyznanie pokoju dostosowanego do wózka inwalidzkiego.