Kultura szkoły w modelu La Tefy Schoen i Charlesa Teddliego. Inspiracje teoretyczne i badawcze

Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Urszula Dernowska

Opis:

Wydanie: 1

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2023

Język publikacji: polski

Liczba stron: 232

Typ publikacji: praca naukowa

Dr hab. Aleksandra Tłuściak-Deliowska – profesor w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Kieruje Szkołą Doktorską APS oraz Zespołem Badań Kultury Szkoły i Procesu Kształcenia działającym w Instytucie Pedagogiki APS. Autorka ponad osiemdziesięciu prac naukowych, w których koncentruje się na środowisku szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem klimatu i kultury szkoły oraz problemu przemocy rówieśniczej. Wielo-krotnie brała udział jako prelegentka na krajowych i międzynarodowych konferencjach.

Dr Urszula Dernowska – adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Członkini Zespołu Badań Kultury Szkoły i Procesu Kształcenia (SCHOOLab) działającego w Instytucie Pedagogiki APS. Autorka licznych publikacji naukowych poświęconych interakcyjnym uwarunkowaniom kształcenia i kulturze szkoły. Aktywna uczestniczka dyskursu naukowego na konferencjach krajowych oraz zagranicznych.

Problematyka kultury szkoły ma duże znaczenie z wielu względów, ale przede wszystkim z tego powodu, że jest bardzo ważnym elementem socjalizacji dzieci i młodzieży. Świadomość znaczenia jakiegoś obszaru rzeczywistości edukacyjnej nie oznacza podobnej skali badań jego dotyczących. Badanie kultury szkoły nie należy do łatwych, gdyż wymaga ono analiz interdyscyplinarnych, wysokich kompetencji potrzebnych do interpretacji wyników badań oraz uwzględniania subtelnych, trudnych do pomiaru ilościowego elementów kultury (wartości, od-czucia, poczucie estetyki, przeżycia itp.). Dobrze się stało, że Autorki podjęły, nie po raz pierwszy zresztą, tę problematykę. (…)

Przybliżenie polskim czytelnikom problematyki kultury szkoły w ujęciu autorów zagranicznych ma duże znaczenie w rozwinięciu w naszym kraju szerszej dyskusji dotyczącej kultury szkoły.

Z recenzji prof. dr. hab. Mirosława J. Szymańskiego

Autorki, choć prezentują jedno z ujęć teoretycznych i badawczych, jakim jest model kultury szkoły La Tefy Schoen i Charlesa Teddliego, to jednak osadzają go w szerokim spektrum rozwoju teorii i badań nad kulturą szkoły/szkolną. Wykazują powiązanie modelu z innymi ujęciami kultury szkoły oraz pokazują inspiracje naukowców tym modelem. To słuszne podejście jest świetnym przykładem ilustrującym korzyści badań kultury szkoły, sposób przeprowadzenia ta-kich badań oraz możliwości wypracowania koncepcji zmiany/poprawy pracy szkoły w budo-wie wysokiej jakości edukacji. (…) Pragnę podkreślić walory całego opracowania, jego kompletność i komplementarność. (…) Treści zawarte w książce zachęcają do własnych poszukiwań i rozwoju zarówno dalszych ujęć teoretycznych, jak i badań kultury szkoły. Autorki w pełni wykazały i dowiodły, jak ważne jest rozpoznanie pola kultury szkoły – niestety wciąż słabo zagospodarowanego w naszym kraju.

Z recenzji dr hab. Inetty Nowosad, prof. UZ

SPIS TREŚCI

Cena:

38,00

Rok wydania:

2023

Strony:

236

ISBN:

978-83-67721-13-4