Zasady zawierania umów i porozumień

Zasady zawierania umów i porozumień o współpracy pomiędzy Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, a instytucjami, zwanych dalej „porozumieniami”.

Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:
- Porozumieniu – należy przez to rozumieć pisemne porozumienie stron w zakresie realizacji współpracy, mające na celu ustalenie wzajemnych praw i obowiązków oraz zakresu współpracy;
- Jednostce APS – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Akademii
- Kierowniku jednostki APS – należy przez to rozumieć kierownika jednostki organizacyjnej Akademii.
- Biuro ds. Prawno-Organizacyjnych, zwane dalej „BPO”, w zakresie zawierania porozumień doradza i udziela pomocy przy sporządzaniu porozumień o współpracy zawieranych przez jednostki APS.
- Biuro ds. Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą, zwane dalej „BOBWZ” wspiera działania związane z inicjowaniem współpracy i koordynuje współpracę naukową APS z zagranicznymi instytucjami naukowymi;

W zakresie zawierania porozumień obowiązują następujące zasady:
- porozumienia zawierane są z inicjatywy Rektora APS, prorektorów, jednostek APS lub instytucji;
- porozumienia przygotowuje i negocjuje, w konsultacji z jednostkami APS, kierownik jednostki APS;
- przed zawarciem porozumienia kierownik jednostki APS zainteresowany prowadzeniem współpracy zobowiązany jest do zabezpieczenia środków finansowych na jej prowadzenie;
- porozumienie może być sporządzone w języku angielskim i w języku polskim, z tym zastrzeżeniem, że wiążący jest tekst w języku polskim;
- porozumienie podpisuje Rektor APS lub na podstawie udzielonego przez Rektora APS pełnomocnictwa prorektor;
- jednostka APS przekazuje oryginał podpisanego porozumienia do BPO lub BOBWZ (w zakresie umów międzynarodowych) w celu wprowadzenia do Repozytorium umów;
- oryginały podpisanych porozumień przechowywane są w BPO i BOBWZ natomiast wersje elektroniczne umieszczone są w Intranecie w zakładce Repozytorium umów;
- w przypadku, gdy porozumienie zawiera postanowienia o podjęciu przez strony zobowiązań finansowych, a zawarte jest wyłącznie w języku angielskim, wymagane jest dokonanie tłumaczenia porozumienia na język polski dla celów wewnętrznych Akademii; kierownik jednostki APS, w której sporządzono tłumaczenie porozumienia, potwierdza własnoręcznym podpisem, że tłumaczenie zostało sporządzone przez osobę kompetentną – nie ma obowiązku tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego.