Projekty międzynarodowe

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Pedagogiki Społecznej

End of Disaster: Undoing Crisis. Active Tutors Open to Reflective Education

Kierownik projektu: dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. APS

Zespół w APS: Prof. Anna Perkowska-Klejman, Dr Monika Czyżewska, Dr Krystyna Heland-Kurzak, Dr Ewa Lewandowska, Dr Magda Lejzerowicz, Dr Ewa Dąbrowa

Konkurs: ERASMUS+

Czas trwania: 2022-2024

Streszczenie:

To projekt ukierunkowany na zdiagnozowanie potrzeb i wyzwań doświadczanych przez osoby pracujące z dzieckiem i młodzieżą w kontekstach edukacyjnych i socjalnych podczas pandemii COVID-19. Celem projektu jest wypracowanie dobrych praktyk w zakresie wzmacniania refleksyjności i uważności dla osiągnięcia dobrostanu i rezyliencji obecnych i przyszłych nauczycieli, pedagogów, tutorów i pracowników socjalnych, a przez to także uczniów i studentów. W projekcie biorą udział akademicy i praktycy z 4 krajów: Belgii, Polski, Chorwacji i Rumunii.

Link do strony EU projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-PL01-KA220-HED-000022919


EMPATHY: Challenging discourse about Islam and Muslims in Poland, Projekt dofinansowany przez Komisję Europejską

Kierownik projektu: dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. APS

Czas trwania: 2022-2024

Streszczenie:

Wysoki poziom islamofobii i ksenofobii w Polsce utrudnia działania na rzecz promowania norm unijnych, a także negatywnie wpływa na ludność muzułmańską i całe społeczeństwo. Nasz projekt dostarcza złożonych i intersekcjonalnych i intersekcjonalne ramy dla przeciwdziałania islamofobii w Polsce. Projekt ma na celu: -identyfikację, analizę i zakwestionowanie negatywnych stereotypów wobec muzułmanów w różnych sferach, -podnoszenie świadomości i dostarczanie zasobów edukacyjnych odpowiednim interesariuszom, -monitorowanie islamofobii. Projekt koncentruje się na czterech obszarach tematycznych: -Szkolne otoczenie - 2 badania na temat islamu w programach szkolnych + ankieta na temat postrzegania muzułmanów przez nauczycieli; materiały edukacyjne i działania: warsztaty warsztaty dla nauczycieli (20), salony językowe (20), międzynarodowe szkoły letnie (2). -Badanie percepcji islamu i muzułmanów wśród służb mundurowych, poznawanie Polski islamskiej, warsztaty dla pracowników gminy (12), służb socjalnych (2). warsztaty dla pracowników gminy (12), służb społecznych (7), służb mundurowych (4) + warsztaty dla muzułmanów na temat aktywnego obywatelstwa (12) i bezpieczeństwa w mieście (4). -Media i Prawo - badanie spraw sądowych dotyczących postępowań prokuratorskich i sądowych w sprawie przestępstw antymuzułmańskich; dokumentowanie islamofobii w dyskursie medialnym w Polsce. dyskurs. -Opinia publiczna - kampania w Internecie, mediach społecznościowych i podcastach oparta na podejściu human journalism + seria wydarzeń kulinarnych (6) dla bezpośredniego zaangażowania. zaangażowanie. Wykorzystane kanały mają wpływ na 150 tys. użytkowników miesięcznie. Konsorcjum tworzą 2 uczelnie - SGH i Uniwersytet Marii Grzegorzewskiej oraz 4 organizacje pozarządowe - Instytut Dyskursu i Dialogu, Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. i Dialogu, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, Fundacja Kobieta w Drodze oraz Unia Metropolii Polskich. Według naszej wiedzy, projekt ten będzie pierwszym, który w tak kompleksowy sposób zajmie się problemem islamofobii w Polsce. Dzięki ambitnemu zakresowi tematycznemu z silnym komponentem upowszechniającym, projekt może podnieść świadomość na temat potrzeby przeciwdziałania islamofobii w Polsce.

Zespół Projektowy

dr hab. Prof. APS Anna - Kierownik Projektu w APS, badaczka
Dr Ewa Dąbrowa - koordynator, badaczla
dr hab. Prof. APS Anna Perkowska-Klejman - badaczka
Dr Marta Kulesza - badaczka
Dr Marta Roszak - badaczka
Dr Katarzyna Szostakowska - badaczka

Link do strony projektu: https://empathyproject.pl/
Link do opisu zespołu projektowego: https://empathyproject.pl/index.php/akademia-pedagogiki-specjalnej-im-marii-grzegorzewskiej/

 

Removal of barriers to social inclusion and social participation for children and young adults with intellectual and developmental disabilities" SIIDD

Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA203 - Strategic Partnerships for higher education- Erasmus+ 2019-1-SE01-KA203-060425, kierownik projektu w instytucji partnerskiej: dr hab. Prof APS Anna Odrowąż-Coates

Zespół projektowy:

 • Dr Anna Perkowska-Klejman
 • Dr. Magda Lejzerowicz
 • Dr hab. Prof. APS Jacek Kulbak
 • Dr Marta Kulesza

Instytucje biorące udział w projekcie:

 1. STOCKHOLM UNIVERSITY (LEADER), Szwecja
 2.  THE UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE HIGHER EDUCATION, Wielka Brytania
 3.  UNIVERSITATEA DIN ORADEA, Rumunia
 4.  EDINBURGH NAPIER UNIVERSITY, Wielka Brytania
 5.  OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET, Norwegia
 6.  THE QUEEN'S UNIVERSITY OF BELFAST, Wielka Brytania
 7. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Polska

 

A Blog as open learning platform for the field of Early Childhood Education about Research and Innovation to Support Disadvantaged and Diverse Children (BECERID) 

Erasmus+ Programme 2014-2020, Key Action 2: Strategic Partnership Projects, AGREEMENT n° 2017-1-BE02-KA201-034755, kierownik projektu: dr Marta Kotarba

Efektem Projektu jest krajowy blog edukacyjny CZYM SKORUPKA - RZETELNIE O MAŁYM DZIECKU...

Projekt BECERID, w ramach którego powstał blog Czym skorupka… Rzetelnie o małym dziecku, oraz jego siostrzane blogi z:

Belgiii - kleutergewijs.wordpress.com

Holandii - earlyyearsblog.nl

Portugalii - PrimeirosAnos.pt

realizowany jest przez 12 instytucji.

W Polsce są to: Uniwersytet Warszawski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytut Komeńskiego;

w Belgii: Odisee, UC Leuven;

w Holandii: Universitet Utrecht, Thomas More Kempen, Stichting CED, Stichting Fontys;

w Portugalii: ISCTE – Instituto Universitario de Lisboa, Instituto Politecnico do Porto, Instituto Politecnico de Lisboa.

W ramach projektu w styczniu 2019 roku uruchomiony został także blog europejski:

http://earlyyearsblog.eu/

 

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka poleca ku refleksji społecznej lekturę i możliwość udziału w projekcie "Make ICT Fair"

Międzynarodowy projekt Sprawiedliwa Elektronika (Make ICT Fair), realizowany w Polsce przez Instytut Wydawniczy Książka i Prasa wspólnie z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności (IGO), ma na celu przybliżenie problematyki produkcji i konsumpcji sprzętów elektronicznych (takich jak smartfony i laptopy), łączącej codzienność ich konsumentów w Polsce (i innych krajach UE) z osobami żyjącymi w ubóstwie w krajach rozwijających się (krajach globalnego Południa), które pracują przy wydobyciu surowców lub produkcji sprzętu elektronicznego.

Zarówno sposób oraz skutki wydobycia surowców, jak i warunki pracy w fabrykach produkujących elektronikę, w istotny sposób wpływają na osiągnięcie długofalowych celów współpracy rozwojowej i Celów Zrównoważonego Rozwoju (w szczególności celów 1, 5, 8 i 17), a w szczególności na sytuację kobiet i dzieci.

Grupami docelowymi projektu są:


2016

(1) Międzynarodowy projekt badawczy:

"Consultancy Services in the field of strategic foresight for children in the CEECIS region", nr: LLTS - 42407605.

Dr Urszula Markowska-Manista uczestniczy jako badacz i ekspert w międzynarodowym projekcie badawczym, realizowanym w ramach umowy nr LLTS - 42407605 z Biurem Regionalnym UNICEF w Genewie. 

Badania te koncentrują się na trendach i zagrożeniach dla realizacji praw dzieci w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i WNP. 

Projekt jest realizowany przez: Ecorys Polska Sp. z o.o. we wspólpracy z międzynarodowym zespołem badaczy (Polska, Holandia, Wielka Brytania, kraje Europy Środkowo-Wschodniej i WNP).

Czas trwania projektu: 7 listopada 2016 - 6 listopada 2018

(2) Międzynarodowa współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna:

Katedra UNESCO im. J.Korczaka od kwietnia 2016 współpracuje z  Master on Childhood Studies and Children’s Rights (MACR),  Department of Education and Psychology, Freie Universität Berlin. 

Dr Urszula Markowska-Manista, w ramach Gastdozentur, sprawuje funkcję kierownika projektu: Master on Childhood Studies and Children’s Rights (MACR), Freie Universität Berlin, Berlin, Germany oraz współpracuje naukowo z prof. Manfredem Lieblem m. in. realizując projekt naukowy: "Polnisch – Deutsche wissenschaftliche Dialoge über Kinderrechte, Janusz Korczak und Migration / Polsko- niemieckie naukowe dialogi o prawach dziecka, Januszu Korczaku i migracji", nr 2016-17, Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki) oraz przygotowując następujące publikacje naukowe:

 1. Liebel M., Markowska-Manista U., Mit Hoffnung der Verzweiflung und Hilflosigkeit widerstehen. Nachdenken über Janusz Korczak, [in]: Göppel R., Zander M., “Resilienz aus der Sicht der betroffenen Subjekte: Die autobiographische Perspektive“, Juventa-Verlag, Weinheim und Basel 2017.

 2. Liebel M., Markowska-Manista U., Polsko- niemieckie naukowe dialogi o prawach dziecka, Januszu Korczaku i migracji" - monografia w przygotowaniu.

jak również biorąc czynny udział w seminariach naukowych i działaniach dydaktycznych.

Od października 2016  - w związku z przeniesieniem studiów - współpraca z M.A. Childhood Studies and Children’s Rights prowadzona jest z University of Applied Sciences Potsdam Fachhochschule Potsdam (m.in. w ramach podpisanego w październiku 2016 przez Akademię Pedagogiki Specjalnej dokumentu: Erasmus+ Programme lnter-institutional agreement 2016-2021).

W 2017 roku planowane są dalsze działania dydaktyczne, naukowe i badawcze oraz ich rozszerzenie i intensyfikacja.

(3) Międzynarodowy projekt naukowy:

"Zmiana paradygmatu nauczania we wczesnej edukacji: podejście konstruktywistyczne i rozwojowe kontra strategie behawioralne”, nr: INGI-2105-29.

(„Paradigm shift in early teaching: constructivism and developmental approach vs. behavioristic strategies”, no: INGI-2105-29)

Skrócony opis projektu:

Wnioskodawcą projektu jest: Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Josipa Juraja Strossmayera w Osijeku (Chorwacja)

 

Partnerzy: badacze z Kolegium Nauczycielskiego Uniwersytetu Columbia oraz z Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 

Podejście skoncentrowane na dziecku, jak również wzmacnianie świadomości społecznej w zakresie praw dziecka, ma istotny wpływ na dominację podejścia konstruktywistycznego w odniesieniu do nauczania dzieci we wczesnym okresie ich edukacji. Podstawą takiego podejścia jest dziecko, które wraz ze swoim potencjałem rozwojowym, tworzy obraz siebie samego oraz otaczającej go rzeczywistości. Większość strategii nauczania, znajdujących się w nurcie konstruktywizmu edukacyjnego, to heurystyczne pytania i interpretacje. Z drugiej strony, pod wpływem konstruktywizmu i perspektywy rozwojowej, strategie behawioralne zyskują negatywne konotacje, a w konsekwencji odrzuca się wczesną edukację wykorzystującą dyrektywne strategie nauczania.

 

Główny cel projektu:

 

Celem niniejszych badań jest ustalenie efektów rozwojowych konstuktywizmu i behawioryzmu edukacyjnego w odniesieniu do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym przy użyciu narzędzia badawczego pt. "Kwestionariusz wieku i etapu, wyd. 3" (ASQ-3), autorstwa Bricknera i Squiresa (2009), określającego umiejętności rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym. Kolejnym i głównym etapem badań będzie określenie czy stosowanie strategii behawioralnych (dyrektywne metody nauczania) skutkuje lepszymi postępami rozwojowymi u dzieci przedszkolnych niż ma to miejsce w przypadku metod z zakresu konstuktywizmu edukacyjnego.

 

Czas trwania projektu: 2016-2017.

 

Zespół projektowy:

 

Liderka projektu badawczego: dr Tena Velki, Adiunkt

Uniwersytet Josipa Juraja Strossmayera w Osijeku

Wydział Pedagogiki, Osijek, Chorwacja

 

Członkinie zespołu badawczego:

(1) dr Urszula Markowska-Manista, Adiunkt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka, Warszawa, Polska

 

(2) dr Nirvana Pištoljević, Adiunkt

Kolegium Nauczycielskie, Uniwersytet Columbia, Nowy Jork, Stany Zjednoczone

 

(3) dr Ksenija Romstein, Starszy Wykładowca

Uniwersytet Josipa Juraja Strossmayera w Osijeku

Wydział Pedagogiki, Osijek, Chorwacja

 

(4) dr Tijana Borovac, Starszy Wykładowca

Uniwersytet Josipa Juraja Strossmayera w Osijeku

Wydział Pedagogiki, Osijek, Chorwacja

 

(5) dr Manuela Karlak, Starszy Wykładowca

Uniwersytet Josipa Juraja Strossmayera w Osijeku

Wydział Pedagogiki, Osijek, Chorwacja

(4) Międzynarodowy projekt naukowy:

Logo Dpws Rgb 72Dpi

"Polnisch – Deutsche wissenschaftliche Dialoge über Kinderrechte, Janusz Korczak und Migration / Polsko- niemieckie naukowe dialogi o prawach dziecka, Januszu Korczaku i migracji", nr 2016-17.

Skrócony opis projektu:

Projekt pt.: Polnisch – Deutsche wissenschaftliche Dialoge über Kinderrechte, Janusz Korczak und Migration / Polsko- niemieckie naukowe dialogi o prawach dziecka, Januszu Korczaku i migracji, nr 2016-17 otrzymał dofinansowanie Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki/ Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung na lata 2016 i 2017.

Projekt będzie realizowany przez Katedrę UNESCO im. Janusza Korczaka APS (koordynatorka projektu: dr Urszula Markowska-Manista) we współpracy z partnerem niemieckim z Internationale Akademie Berlin für innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie (INA) Berlin (osoba odpowiedzialna za współpracę ze strony niemieckiej: Prof. Manfred Liebel).

Celem projektu jest wymiana naukowych i praktycznych doświadczeń w sferze popularyzacji nauki i na gruncie badawczym, stosowanych między podmiotami z Polski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej APS) i Niemiec (Internationale Akademie Berlin für innovative Pädagogik INA gGmBH) a w tym obszarze opublikowanie wspólnej książki naukowej w języku polskim. Przedmiot badań jakim są prawa dzieci w dobie migracji, ma w obu państwach różną historię. Co więcej, cechuje go odmienny charakter społecznej, politycznej i kulturowej percepcji. W obu krajach prawa dziecka rozpatrywane w kontekście migracji stanowią istotny obszar studiów interdyscyplinarnych. Lokujący się w tym obszarze transgraniczny i międzynarodowy wymiar projektu będzie więc ważną płaszczyzną wymiany doświadczeń zarówno w sferze teoretycznej, badanych i omawianych zjawisk, ich uwarunkowań oraz ujęcia w ramy wspólnych odwołań do pedagogiki Janusza Korczaka w recepcji i w perspektywie niemieckich i polskich badaczy w postaci naukowej publikacji. To podejście umożliwi kontynuację rozpoczętej w 2013 roku współpracy, pogłębienie refleksji badawczej w obu ośrodkach akademickich, inicjowanie dyskursu i analiz porównawczych z perspektywy naukowego dwugłosu jak też z perspektywy lokalnej (miejsca), narodowej, transgranicznej, ogólnoeuropejskiej i ogólnoświatowej w dziedzinie nauk społecznych.

Czas trwania projektu: maj 2016 –czerwiec 2017 roku

Miejsce: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Jednostka realizująca: Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka APS

Koordynatorka: dr Urszula Markowska-Manista

Kontakt: umarkowska@aps.edu.pl

Elementy projectu:

(1) Seminarium o prawach dziecka

W dniach 4-5 czerwca 2016 roku odbyło się seminarium dla studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej, którego gościem był prof. Manfred Liebel z Internationale Akademie Berlin für innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie (INA) Berlin.

Seminarium złożone z wykładów, dyskusji i pracy w małych grupach tematycznych, miało na celu analizę sytuacji i praw dzieci migrantów w trzech obszarach: edukacji, praw dzieci oraz zagrożenia dzieci i młodzieży migranckiej wykluczeniem społecznym, marginalizacją i dyskryminacją oraz odniesieniem do koncepcji „resilience” i pedagogiki Janusza Korczaka. Te analizy – ważnej grupy, jaką są studenci - będą stanowiły teoretyczne uzupełnienie i podstawę dla działania głównego projektu, jakim jest dopracowanie tekstów naukowych i wydanie ich w języku polskim w formie polsko-niemieckiej monografii naukowej.

(2) Seminarium o różnorodności, niedyskryminacji i prawach dziecka cz. 2

W dniu 14 stycznia 2017 roku w ramach przedmiotu "Pedagogika różnorodnosci" odbyło się seminarium dla studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej dotycząceróżnorodności, niedyskryminacji i prawach dziecka. Seminarium złożone było z wykładu wprowadzającego, fragementów filmów, dyskusji i pracy w małych grupach tematycznych. Tak jak poprzednie, również to seminarium miało na celu analizę sytuacji dzieci i młodzieży w trzech obszarach: edukacji, praw dzieci oraz zagrożenia wykluczeniem społecznym, marginalizacją i dyskryminacją. Studenci na bazie przesłanych materiałów projektowych przygotowali eseje tematyczne pt.:  „Dylematy praw dzieci w dobie migracji – jak my dorośli rozumiemy prawa dzieci w świecie wielokulturowym?”, "DZIECIŃSTWA  PONAD GRANICAMI - CO TO ZNACZY BYĆ DZIECKIEM NA MIGRACJI, NA UCHODŹCTWIE?", 

Prace – ważnej grupy, jaką są studenci - będą stanowiły teoretyczne uzupełnienie i podstawę dla działania głównego projektu, jakim jest dopracowanie tekstów naukowych i wydanie ich w języku polskim w formie polsko-niemieckiej monografii naukowej, której promocja przewidziana jest we wrześniu 2017 roku podczas Międzynarodowego Kongresu Korczakowskiego w Warszawie. 

(3) Polsko-niemiecka monografia naukowa